Skal spil­ler­ne fejres med fod­bold-fal­los?

BT - - NYHEDER -

PENISMUSEUM Isla­en­din­ge­ne er gå­et fod­bol­da­mok, og uan­set hvor­dan det går i af­te­nens EM-kvart­fi­na­le mod Frank­rig, så har fod­bold­vikin­ger­ne ero­bret na­tio­nens hjer­ter. Sid­ste gang sa­gaø­en op­le­ve­de en til­sva­ren­de suc­ces i spor­tens ver­den, var, da det island­ske her­re­lands­hold i hånd­bold figh­te­de sig til sølv­me­dal­jer ved OL i Bei­jing i 2008.

Den­gang var eu­fori­en så stor, at man valg­te at hyl­de hel­te­ne på en ret spe­ci­el må­de. Man fik nem­lig en kunst­ner til at la­ve en ra­ek­ke pe­nis­skul­p­tu­rer, der skul­le sym­bo­li­se­re de island­ske hånd­bold­dar­lings.

Skul­p­tu­rer­ne er nu ud­stil­let i en lil­le mon­tre på ver­dens ene­ste pe­nis-mu­se­um, der lig­ger i det cen­tra­le Reykjavik.

Hånd­bold­pe­nis­ser­ne ud­lø­ser høj lat­ter, når turi­ster kom­mer for­bi, forta­el­ler mu­se­ums­me­d­ar­bej­der Ru­nar Breki Ru­nars­son. Ik­ke af­støb­nin­ger »Nog­le spør­ger, om det er af­støb­ning af spil­ler­nes rig­ti­ge pe­nis­ser, men det må jeg af­vi­se. De be­sø­gen- de har dog lov til at for­tol­ke det, som de vil,« si­ger han med et smil.

Om de island­ske fod­bold­hel­te nu og­så skal hyl­des med pe­nis-skul­p­tu­rer for de­res be­drift ved EM, er sta­dig et ube­sva­ret spørgs­mål.

Men Ru­nar Breki Ru­nars­son gør ger­ne plads til sam­ling fod­bold-fal­l­lo­ser, hvis det skul­le bli­ve ak­tu­elt.

»Vi har ik­ke snak­ket om det, men det kun­ne da helt sik­kert va­e­re en god idé, hvis spil­ler­ne er med på det,« si­ger han.

For­u­den hånd­bold­pe­nis­ser ud­stil­ler mu­se­et pe­nis­ser fra alt, li­ge fra hva­ler til is­b­jør­ne. I alt rå­der det sa­er­pra­e­ge­de mu­se­um over 215 pe­nis­ser fra 93 for­skel­li­ge pat­te­dyr. Bl.a. et halvan­den me­ter langt kønsor­gan fra en ka­ske­lo­t­hval.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.