Ten i bund

BT - - NYHEDER -

Jo stør­re for­skel på ren­ten, des bed­re. Iføl­ge eks­per­ter er det isa­er re­le­vant for dan­ske­re at kon­ver­te­re, hvis de har et fast­for­ren­tet lån på 3,5 pro­cent el­ler der­over. I nog­le til­fa­el­de kan min­dre dog og­så gø­re det. Her er det vig­tigt at få en sam­let vur­de­ring af lå­net, da f.eks. lå­nets lø­be­tid og stør­rel­se i den­ne sam­men­ha­eng og­så har en be­tyd­ning for, om det kan sva­re sig at kon­ver­te­re. Lå­nets stør­rel­se er af­gø­ren­de. En tom­mel­finger­re­gel si­ger, at lå­net helst skal va­e­re stør­re end 250.000 kr. Der er sto­re om­kost­nin­ger for­bun­det med at om­la­eg­ge lån, og derfor kan det ik­ke nød­ven­dig­vis be­ta­le sig at om­la­eg­ge, hvis lå­net er småt. Rest­lø­be­ti­den på lå­net har og­så be­tyd­ning for, om en kon­ver­te­ring kan sva­re sig. Ren­te­be­spa­rel­sen vil va­e­re be­ske­den, hvis der kun går 5–10 år, før lå­net er be­talt ud. Kur­sen på det nye lån bør va­e­re så ta­et på 100 som mu­ligt for at und­gå en stig­ning i re­st­ga­el­den. Er kur­sen 90, får du kun ud­be­talt 90 kr. for hver lån­te 100 kr., hvil­ket gi­ver en stig­ning i re­st­ga­el­den på 10 kr. for hver lån­te 90 kr. Lig­ger kur­sen deri­mod på 97, sti­ger re­st­ga­el­den kun med 3 kr. for hver lån­te 100 kr. Et pas­sen­de kursni­veau lig­ger på mel­lem 97 og 100.

Fast rente 3,5 til fast rente 2,0 –180 kr. +580 kr. (re­st­lø­be­tid er sat til 28 år) Fast rente 4,0 til fast rente 2,0 –290 kr. +740 kr. (re­st­lø­be­tid er sat til 26 år) Fra F1 til fast rente 2,0 +440 kr. –510 kr. da ren­ten er va­ri­a­bel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.