Che­fen øde­la­eg­ger jobg­la­e­den

BT - - NYHEDER -

Man­den bag fun­det af et be­rømt pa­py­rus, hvor Jesus an­gi­ve­ligt om­ta­ler sin ko­ne, står bag fle­re for­falsk­nin­ger af pa­py­rus­ma­nuskrip­ter og des­u­den en ra­ek­ke po­r­no­hjem­mesi­der i USA. Det er kom­met frem, ef­ter at det ame­ri­kan­ske me­die The At­lan­tic har af­slø­ret ejer­man­den som den tid­li­ge­re egyp­to­lo­gi­stu­de­ren­de Wal­ter Fritz.

Man­ge for­ske­re har dog la­en­ge va­e­ret sta­er­kt skep­ti­ske over for do­ku­men­tet, og kri­ti­ke­re ha­ev­der, at tek­sten er di­rek­te ko­pi­e­ret fra Tho­ma­se­van­ge­li­et, der blev fun­det i Egyp­ten i 1945.

»Den ene­ste for­skel er, at or­det ’di­scipel’ er ble­vet er­stat­tet med ’hu­stru’, så­le­des at Jesus ta­ler til sin hu­stru og ik­ke sin di­scipel,« forta­el­ler pro­fes­sor i egyp­to­lo­gi Kim Ryholt fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. In­tet ori­gi­nalt Wal­ter Fritz over­drog i 2012 do­ku­men­tet til pro­fes­sor Ka­ren King fra Har­vard Uni­ver­si­ty, der gjor­de det be­rømt un­der nav­net ’Jesu Ko­nes Evan­ge­li­um’. Hun vil­le dog ik­ke af­slø­re, hvem op­havs­man­den var. Wal­ter Fritz na­eg­ter fort­sat, at han har for­fal­sket pa­py­rus­frag­men­tet, men den kø­ber Kim Ryholt ik­ke.

»Det er uta­en­ke­ligt, at den tekst ik­ke skul­le ha­ve in­de­holdt en ene­ste ori­gi­nal sa­et­ning. Og det er ty­pisk for for­falsk­nin­ger, at de ko­pi­e­rer ae­g­te tek­ster, da det er me­get sva­e­re­re at for­fat­te no­get ori­gi­nalt,« si­ger Kim Ryholt.

En dår­lig chef er én af de stør­ste år­sa­ger til, at de an­sat­te mi­ster gla­e­den ved de­res job, kon­klu­de­rer et bri­tisk stu­die fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Sus­sex. Blandt che­fens va­er­ste ’døds­syn­der’ imod ar­bejds­gla­e­den var at få de an­sat­te til at gå på kom­pro­mis med de­res va­er­di­er, at til­si­desa­et­te de an­sat­tes hold­nin­ger og at tvin­ge de an­sat­te til at ska­e­re bån­de­ne til kol­le­ga­er. Stu­di­et vi­ser og­så, at det er be­gra­en­set, hvor me­get en chef kan op­mun­tre de an­sat­te til at op­le­ve de­res job som me­nings­fuldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.