AE­g­te ka­er­lig­hed

BT - - TV - 18:35 10:20 15:25 13:30 16:55 22:00 23:45 01:20-06:10 08:20 11:45 20:20

Der er sto­re fø­lel­ser og ae­g­te ka­er­lig­hed på me­nu­en i den fan­ta­sti­ske og drøn­ro­man­ti­ske film ”The No­te­book” fra 2004. En ae­l­dre her­re be­sø­ger re­gel­ma­es­sigt en kvin­de på et ple­je­hjem, men i ste­det for at forta­el­le om hver­dagsting la­e­ser han op fra en gam­mel, slidt no­tes­bog om et ungt el­sken­de par, No­ah og Al­lie. Som te­e­na­ge­re mø­der de hin­an­den og fo­rel­sker sig dybt. De en­der med at de­le en uforg­lem­me­lig som­mer sam­men i det syd­li­ge USA. Al­lies ri­ge fora­el­dre øn­sker dog ik­ke, at hun skal gif­te sig med en kna­egt fra en fat­tig bag­grund, og stop­per for­hol­det ved at sen­de hen­de af sted til en dyr sko­le i New York. No­ah skri­ver bre­ve til hen­de hver dag i et år, men får al­drig svar. Trist til mo­de en­der han med at mel­de sig til ha­e­ren og kaempe i An­den Ver­denskrig. Un­der kri­gen ar­bej­der Al­lie som sy­geple­jer­ske, og her mø­der hun den char­me­ren­de mand Lon. Han er ad­vo­kat, kom­mer fra en vel­ha­ven­de fa­mi­lie og er en­hver svi­ger­mors Med­vir­ken­de: In­struk­tion: drøm.Lon fri­er til Al­lie, hun si­ger ja, og snart ef­ter skal de gif­tes. Men hvad vil der ske, når No­ah kom­mer hjem fra kri­gen? (TV 2)

The Fa­ce of Love. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2013. Pri­de. En­gelsk dra­mako­me­die fra 2014. Hot Pur­su­it. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2015. Min lej­lig­hed i Pa­ris. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. The Imi­ta­tion Ga­me. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. Sven­ga­li. En­gelsk ko­me­die fra 2013. About Alex. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014.

Wish I Was He­re. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2014. Jeg er sta­dig Ali­ce. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. Dum og dum­me­re 2. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2014. The Gi­ver. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction-film fra 2014. Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.