H

BT - - SØNDAG -

vis tan­ken om kød­hak­ker og pøl­se­s­top­per får dig til at drop­pe hjem­mela­ve­de pøl­ser til som­me­rens gril­laf­te­ner, så la­es med her. For iføl­ge BTs slag­ter­me­ster be­hø­ver du in­gen af de­le­ne. »Hjem­mela­ve­de grill­pøl­ser er no­get af det la­e­kre­ste, der fin­des. Med gan­ske få hja­el­pe­mid­ler er det langt nem­me­re, end de fle­ste men­ne­sker går rundt og tror,« ly­der det fra BTs slag­ter­me­ster Pe­ter Ste­en fra gour­metslag­ter­bu­tik­ken og bøfre­stau­ran­ten Gour­man­di­et.

Ud­over råva­rer­ne er det ene­ste, du skal bru­ge, nem­lig en sprøjtepo­se med af­lang tyl, et køk­ken­ter­mome­ter, en rum­me­lig skål og en gry­de at ko­ge pøl­ser­ne i.

»Der fin­des et utal af køk­ken­ma­ski­ner, der bå­de kan hak­ke og rø­re far­sen og stop­pe pøl­ser­ne, men har du dem ik­ke der­hjem­me, gø­res det nemt og li­ge så godt med god gam­mel­dags hånd­kraft,« lover slag­te­ren, der står bag den­ne uges op­skrift på ho­t­dogs med to slags hjem­mela­ve­de grill­pøl­ser, brød og ket­chup.

Ud­over tek­nik­ken til, hvor­dan du stop­per pøl­ser­ne med hånd­kraft, af­slø­rer slag­ter­meste­ren og­så, hvor­dan du la­ver den per­fek­te pøl­se­fars. Hem­me­lig­he­den lig­ger i at blan­de grov­hak­ket og fint­hak­ket fars.

»Den fint­hak­ke­de gi­ver far­sen en god na­tur­lig bin­de­ev­ne. Den grove gi­ver struk­tur og bid,« for­kla­rer Pe­ter Ste­en, der er vild med hjem­mela­ve­de pøl­ser, for­di de ik­ke er fyldt med ’al­le mu­li­ge sny­de- og fyld­stof­fer’:

»Når du selv la­ver dem, ved du, hvad der er i dem. In­gen ni­trat, kir­t­ler og se­ner. Ba­re godt hånd­va­erk og helt straight godt kød. Så der er in­tet us­undt ved pøl­ser.«

Har du en køk­ken­ma­ski­ne, så du kan hak­ke far­sen selv, kan du kø­be en hel øko­lo­gisk nak­ke­filet hos din slag­ter og kø­re den på to for­skel­li­ge hulski­ver. El­lers kan du få din slag­ter til at hak­ke far­sen for dig. Men:

»Vil du ha­ve end­nu me­re bid – som i syd­land­ske pøl­ser – kan du hak­ke den grove fars i hån­den med en skarp køk­kenk­niv,« ly­der tri­ck­et fra slag­ter­meste­ren.

Hvad sma­gen an­går, kan du føl­ge slag­te­rens op­skrift el­ler selv im­pro­vi­se­re med kryd­de­ri­er­ne

»Al­le kryd­derur­ter kan bru­ges til pøl­ser. Hvad du li­ge har i ha­ven af ramsløg, løv­stik­ke el­ler ti­mi­an. Kun fan­ta­si­en sa­et­ter gra­en­sen,« si­ger Pe­ter Ste­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.