F

BT - - SØNDAG -

ire gan­ge om ugen? Dag­ligt? Én gang om må­ne­den? Hvor me­get sex er egent­lig nok? Me­re er ik­ke nød­ven­dig­vis bed­re, vi­ser det sig. Til­sy­ne­la­den­de er lyk­ken at ha­ve sex mindst én gang om ugen, kon­klu­de­rer for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Tor­on­to, der sat­te sig for at un­der­sø­ge, hvor me­get sex man skal ha­ve, før det ik­ke la­en­ge­re på­vir­ker vo­res ge­ne­rel­le lyk­ke­fø­lel­se.

På bag­grund af tre stu­di­er med me­re end 30.000 del­ta­ge­re kom for­sker­ne frem til, at per­so­ner, der ’ba­re’ har sex én gang om ugen, er li­ge så lyk­ke­li­ge som dem, der har sex fle­re gan­ge om ugen. Selv om sex gør dig glad, gør me­re sex dig ik­ke nød­ven­dig­vis me­re glad, fandt for­sker­ne. Det vi­ser sig, at der er en ’ma­et­heds’-gra­en­se, hvor sex ik­ke la­en­ge­re øger vo­res lyk­ke­fø­lel­se.

»Selv om det at ha­ve sex of­te­re er as­so­ci­e­ret med stør­re til­pas­hed, er me­re ik­ke al­tid bed­re. I ste­det er sex må­ske som pen­ge – kun for lidt er skidt,« kon­sta­te­rer for­sker­ne i de­res ar­ti­kel i ma­ga­si­net So­ci­al Psy­cho­lo­gi­cal and Per­so­na­li­ty Sci­en­ce.

Sagt på en an­den må­de: al la­gen­gym­na­stik ud over den ene dag om ugen gi­ver ik­ke ek­stra på lyk­ke-kon­to­en, men fa­er­re tu­re på lag­ner­ne kan va­e­re et pro­blem for din ge­ne­rel­le livs­gla­e­de.

Be­ho­vet skif­ter

Men helt så sort-hvidt me­ner se­xo­log Maj Wis­mann, kvin­den bag Web­s­e­xo­log.dk, ik­ke at du kan se på dit se­xliv. For vo­res be­hov for og lyst til sex va­ri­e­rer – bå­de fra per­son til per­son og fra dag til dag.

»Skal man ha­ve god sex en gang om ugen, for­di forsk­ning vi­ser, at det er op­ti­malt? Nae, det skal man ik­ke,« si­ger Maj Wis­mann og fort­sa­et­ter: »Find ud af, hvad der gi­ver me­ning for dig selv og din part­ner.«

I sin prak­sis mø­der hun par, der har sex én gang om må­ne­den og er gla­de for det.

»For nog­le er det me­get vig­tigt at ha­ve sex én gang om ugen – for an­dre er det ik­ke,« si­ger hun og un­der­stre­ger, at der vil va­e­re pe­ri­o­der i li­vet, hvor sex ik­ke er så vig­tigt, og an­dre, hvor det er me­get vig­tigt.

For­di du har lyst

Hvor of­te man har sex, er ik­ke nød­ven­dig­vis det af­gø­ren­de for lyk­ken i par­for­hol­det. For der er man­ge grun­de til, at man har sex, forta­el­ler Maj Wis­mann, og grun­den kan va­ri­e­re fra gang til gang.

Nog­le gan­ge kan det va­e­re for­di, man ke­der sig. An­dre gan­ge for­di det er dej­ligt af­slap­pen­de, in­den man skal sove. El­ler for­di man ger­ne vil fø­le sig ta­et­te­re på sin part­ner. El­ler må­ske er det ba­re for­di, man er li­der­lig.

»Hvis man bru­ger sex til, at ens part­ner skal va­erds­a­et­te en, kan det ska­be pro­ble­mer, for når man så ik­ke har sex, tol­ker man det som, at part­ne­ren ik­ke el­sker en. Og så bli­ver det pro­ble­ma­tisk. Bru­ger man i ste­det sex til ny­del­se, at få en god or­gas­me, og for­di det er dej­ligt for in­ti­mi­te­ten i for­hol­det, er det en an­den sag. Uhel­dig­vis la­eg­ger rig­tig man­ge alt mu­ligt an­det i sex end det, og de ta­ger seksu­el­le af­vis­nin­ger me­get per­son­ligt, selv om de ik­ke er det,« si­ger Maj Wis­mann.

Sja­el­dent li­ge til­fred­se

Li­ge­som der er man­ge grun­de til at ha­ve sex, er der man­ge grun­de til, at man har lyst el­ler ej. Og bå­de ly­sten og grun­den til, at I har sex, kan va­e­re for­skel­lig for beg­ge par­ter – og fra gang til gang. Så der er in­gen ga­ran­ti for, at beg­ge op­le­ver den sam­me om­gang sex som fan­ta­stisk, si­ger se­xo­lo­gen:

»Der er for­skel på den in­di­vi­du­el­le op­le­vel­se af til­freds­stil­lel­se og be­ga­er. Forsk­ning har vist, at det kun er un­der 50 pro­cent af gan­ge­ne, lyk­ke­li­ge par har sex, at de er eni­ge om, hvor­vidt det var god sex.«

Hvis I beg­ge er til­fred­se med ma­eng­den af sex, er der in­gen grund til at sa­et­te fle­re se­xe­de af­ta­ler med din part­ner i ka­len­de­ren nu, si­ger Maj Wis­mann. Par­for­holds­lyk­ken hand­ler ik­ke om, hvor­vidt du og din part­ner har me­re el­ler min­dre sex i for­hold til den ugent­li­ge kvo­te, men om, hvor­vidt I får op­fyldt je­res seksu­el­le be­hov.

’’

Dor­te Han­sen |

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.