Vi rejser med smagslø­ge­ne

Ga­stro­no­mi er vig­tigt for man­ge dan­ske­re, når der skal va­el­ges fe­ri­e­mål. Mad gi­ver au­ten­ti­ci­tet, for­kla­rer eks­pert

BT - - REJSER - Af Sig­ne Le­ne Chri­sti­an­sen | rejser@bt.dk

Der er man­ge fak­to­rer i spil, når dan­sker­ne plan­la­eg­ger de­res fe­rie og va­el­ger rej­se­mål. Stran­den skal va­e­re god, vej­ret godt, sik­ker­he­den i top og se­va­er­dig-he­der­ne in­den for ra­ek­ke­vid­de.

Men na­e­sten hver fem­te dan­sker pri­o­ri­te­rer og­så ma­dens frisk­hed og kva­li­tet, når rej­sen skal va­el­ges, og bil­let­ten skal boo­k­es. Det vi­ser en me­nings­må­ling fo­re­ta­get blandt 1024 dan­ske­re fra rej­sepor­ta­len Expe­dia.dk.

»Mad er li­ge­som rejser no­get, som man­ge dyr­ker me­re og me­re, og det er i sti­gen­de grad ble­vet po­pu­la­ert at kom­bi­ne­re in­ter­es­sen for nye rej­se­mål og unik­ke madop­le­vel­ser,« si­ger nor­disk mar­ke­ting­chef hos Expe­dia.dk Sus­an­ne Svens­son.

Mad ska­ber fa­el­les­skab

Fle­re sel­ska­ber og ar­ran­gø­rer til­by­der rejser, der fo­ku­se­rer på mad og ga­stro­no­mi. Iføl­ge lek­tor og turis­me­for­sker fra Aal­borg Uni­ver­si­tet Anet­te Ther­kel­sen er dan­sker­nes in­ter­es­se for det kuli­na­ri­ske ik­ke kun vok­set i hver­da­gen, men og­så i fe­ri­e­sam­men­ha­en­ge.

»Mad fyl­der helt klart me­re hos dan­sker­ne i dag, end det har gjort tid­li­ge­re, og det ind­går som et ele­ment på rej­sen hos man­ge for­skel­li­ge ty­per af turi­ster. Mad er en god op­le­vel­se, der i høj grad hand­ler om fa­el­les­skab – isa­er på fe­ri­en,« for­kla­rer for­ske­ren, der bl.a. har un­der­søgt for­hol­det mel­lem turi­ster og mad.

At et rej­se­måls kuli­na­ri­ske po­ten­ti­a­le li­ge­frem skul­le va­e­re af­gø­ren­de, når hver fem­te dan­sker boo­k­er sin fe­rie, stil­ler Anet­te Ther­kel­sen dog spørgs­måls­tegn ved.

»Der er klart en grup­pe af så­kald­te ’foo­di­es’, som rejser ef­ter madop­le­vel­sen, og hvor dét er af­gø­ren­de for, hvil­ken desti­na­tion man va­el­ger. Men det er dan­ske­re, som og­så går sa­er­ligt me­get op i mad­lav­ning og ga­stro­no­mi der­hjem­me,« fort­sa­et­ter hun.

Lo­kalt og au­ten­tisk

Isa­er når dan­sker­ne først er kom­met af sted til Ita­li­en, Frank­rig el­ler Gra­e­ken­land, går vi op i, hvor og hvil­ke må­l­ti­der der skal ind­ta­ges. Tre ud af fi­re har prø­vet kra­ef­ter med et unikt køk­ken, som de al­drig hav­de hørt om før, og hver an­den fo­re­tra­ek­ker de lo­ka­le re­stau­ran­ter, vi­ser un­der­sø­gel­sen fra Expe­dia.dk, der og­så vi­ser, at lo­ka­le mad­festi­va­ler og mar­ke­der er po­pu­la­e­re blandt de dan­ske fe­ri­e­ren­de.

Og det bil­le­de gen­ken­der Anet­te Ther­kel­sen.

»Dan­sker­ne er be­stemt ble­vet bed­re til at ud­for­dre de­res smagsløg og prø­ve ny mad. Det skyl­des øn­sket om en lo­kal og au­ten­tisk op­le­vel­se. Man sø­ger ‘det ae­g­te’, og så er det li­ge me­get, om man kan ty­de me­nu­kor­tet el­ler ej,« si­ger hun.

ARKIVFOTO: APOLLO REJSER

Hos hver fem­te dan­sker er spi­se­mu­lig­he­der og madop­le­vel­ser af­gø­ren­de al­le­re­de un­der sel­ve fe­ri­e­plan­la­eg­nin­gen, vi­ser en me­nings­må­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.