Wa­les ud­stil­le­de Wil­mots

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

JEG VAR RET im­po­ne­ret over, hvad Wa­les for­må­e­de at la­ve mod Bel­gi­en med sej­ren på 3-1 i kvart­fi­na­len. Li­ge­som Island sy­nes jeg, Wa­les er kom­met langt på at lukre­re på mod­stan­der­nes kre­a­ti­ve til­gang. Men Islands sejr over Eng­land var helt vel­fortjent. Eng­la­en­der­ne var over­mat­che­de, og isla­en­din­ge­ne vi­ste, at de kun­ne me­re end blot at for­sva­re og slå kon­tra. I Wa­les’ sejr over Bel­gi­en vi­ste wa­li­ser­ne det sam­me.

Det var ik­ke så­dan, at Wa­les vandt, for­di de kun hav­de tre chan­cer og score­de på dem al­le, mens Bel­gi­en storme­de mod de­res mål med 25 af­slut­nin­ger og fi­re skud på over­lig­ge­ren. Så­dan så det slet ik­ke ud. Wa­les hav­de nem­lig bol­den mest, de brug­te den bedst, og de kom til flest af­slut­nin­ger. Og de var gan­ske en­kelt bel­gi­er­ne over­leg­ne. Det var ik­ke kun på bag­grund af en so­lid de­fen­siv og et ef­fek­tivt kon­tr­a­spil. De var og­så go­de til at fast­hol­de bol­den og kom­me til chan­cer på an­det og me­re end blot kon­tr­a­spil. Jeg sy­nes vir­ke­lig, det er et sym­pa­tisk hold, som gan­ske vist ind imel­lem har va­e­ret bedst til net­op at kom­me til chan­cer på bag­grund af kon­tra, hvor de har nog­le af ver­dens bed­ste spil­le­re. Her ta­en­ker jeg selv­føl­ge­lig på Ga­reth Ba­le. Men og­så Aa­ron Ram­sey har va­e­ret sto­rar­tet. DET ENE­STE NEGATIVE, der ske­te i kam­pen set med neut­ra­le bril­ler var, at Ram­sey kom i ka­ran­ta­e­ne til sem­fi­na­len. Det var vir­ke­lig synd, sy­nes jeg. Det var end­da ik­ke en svi­ne­streg, men blot en re­fleks, der lå bag det gu­le kort. I det he­le ta­get sy­nes jeg, det var dej­ligt at se Wa­les’ fa­el­les­skab, holdånd og sam­men­hold slå Bel­gi­ens stjer­ner. Kol­lek­ti­vet slog det in­di­vi­du­el­le. Hol­det slog stjer­ner­ne.

Det var vir­ke­lig to mod­po­ler, der stod over for hin­an­den. Bel­gi­en er be­gun­sti­get af at ha­ve en ta­lent­mas­se og et hav af stjer­ner, men de var uden ev­ne til at sa­et­te det sam­men. Uden ev­ne til tak­tisk at slå ka­pi­tal af ta­lent­mas­sen.

De kom til at stå for me­get i vej­en for og for­hin­dre­de hin­an­den i at fol­de det en­kel­te ta­lent ud.

De ev­ne­de ik­ke at for­sta­er­ke hin­an­den på den må­de, man kun­ne fo­re­stil­le sig, når så sto­re stjer­ner og så stor en ta­lent­mas­se sam­les som en­hed. Det lyk­ke­des ik­ke at gø­re de en­kel­te spil­le­re til et hold. BEL­GI­EN HAR VA­E­RET en kaempe skuf­fel­se. Selv­om de har nog­le re­sul­ta­ter, der på over­fla­den ser gan­ske for­nuf­ti­ge ud. De hav­de ik­ke luk­ket mål ind i de se­ne­ste tre kam­pe in­den op­gø­ret mod Wa­les. De kun­ne gla­e­de sig over, at Eden Ha­zard vir­ke­de til at ha­ve fun­det for­men. Og så har de spil­le­re fra nog­le af de bed­ste klub­ber i ver­den i of­fen­si­ven så­vel som i de­fen­si­ven. Men li­ge lidt hjalp det.

Det har va­e­ret fuld­sta­en­dig usy­ste­ma­ti­se­ret. Det har va­e­ret fuld­sta­en­dig umu­ligt at se, hvad Bel­gi­en og land­stra­e­ner Marc Wil­mots ger­ne har vil­let. De har hver­ken lyk­ke­des med at gø­re hin­an­den sta­er­ke­re el­ler for­må­et at fol­de det en­kel­te ta­lent ud. Hver­ken of­fen­sivt el­ler de­fen­sivt. Det er det ta­et­te­ste, man kan kom­me på en fal­li­ter­kla­e­ring som tra­e­ner.

At man kun kom­mer til kvart­fi­na­len med så stor en ta­lent­mas­se, er selv­føl­ge­lig en skuf­fel­se og vil ty­pisk ka­ste en fy­ring af sig. Og­så selv­om man kan si­ge, at så­dan er spil­let ba­re i knald el­ler fald-kam­pe.

Men i den her sam­men­ha­eng har jeg sim­pelt­hen ik­ke kun­net se, hvad Wil­mots har vil­let. Jeg har slet ik­ke kun­net se, hvad det er, han har for­søgt at lyk­kes med.

Hvis du ta­ler om en klub­tra­e­ner, der er be­gun­sti­get af man­ge dyg­ti­ge spil­le­re, vil man si­ge, at når han har så go­de spil­le­re, er det klart, de vin­der. Men her har tra­e­ne­ren va­e­ret med til at hen­te spil­ler­ne til klub­ben.

For en land­stra­e­ner er vir­ke­lig­he­den en an­den. Han er for­gyldt af her­ren med spil­le­re, der er så sto­re stjer­ner og har så stort et ta­lent. Det har ik­ke no­get med tra­e­ne­rens ev­ne til at sam­le et hold at gø­re. Han skal så­dan set ba­re ud­ta­ge dem. Ud­for­drin­gen er at sa­et­te spil­ler­ne sam­men, så de kan gø­re hin­an­den sta­er­ke­re og få sat det sam­men, så hol­det vil va­e­re sta­er­ke­re som en­hed end som 11 in­di­vi­du­el­le spil­le­re. DET ER DÉT, en tra­e­ner skal kun­ne. Han skal kun­ne sa­et­te tin­ge­ne sam­men, så hol­det bli­ver van­ske­ligt at sco­re imod, for­di der er nog­le in­d­ar­bej­de­de prin­cip­per. Man skal kun­ne for­sta­er­ke hin­an­den ved at la­ve nog­le of­fen­si­ve lø­be­møn­stre og re­la­tio­ner, så den en­kel­te spil­ler sam­men med sin na­er­me­ste med­spil­ler bli­ver me­re end ba­re en plus en. Der skal helst va­e­re en sy­ner­gi. De skal kun­ne gø­re hin­an­den end­nu bed­re, end de vil­le va­e­re uden hin­an­den. Det er op­ga­ven for en tra­e­ner fir­kan­tet sagt.

Wil­mots har hver­ken sat Bel­gi­ens stjer­nes­pa­ek­ke­de mand­skab op på en of­fen­sivt el­ler de­fen­sivt vel­fun­ge­ren­de må­de.

Selv mod Un­garn, hvor det så ud til, at de var of­fen­sivt sta­er­ke og go­de, sav­ne­de jeg en ide om, hvor­dan de ger­ne vil­le af­slut­te de­res angreb. De hav­de et hav af om­stil­lin­ger, der end­te i in­gen­ting, for­di de ik­ke hav­de en plan. De til­lod ot­te chan­cer mod Un­garn, som gan­ske vist vandt de­res pul­je, men den var og­så elen­dig.

Jeg er me­get skuf­fet og ae­r­ger­lig over Bel­gi­en, som jeg i van­lig skråsik­ker stil hav­de ud­råbt som vin­der af EM.

Det har va­e­ret fuld­sta­en­dig umu­ligt at se, hvad Bel­gi­en og land­stra­e­ner Marc Wil­mots ger­ne har vil­let

PE­TER SØRENSEN, BTs FODBOLDEKSPERT

FO­TO: REUTERS

Marc Wil­mots (til ven­stre), Eden Ha­zard og Bel­gi­en har ik­ke le­vet op til de tårn­hø­je for­vent­nin­ger ved EM. Fre­dag af­ten måt­te de gi­ve fortabt over for sta­er­kt wa­li­sisk sam­men­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.