DANSEN OVER FLAMMERNE

At va­e­re EM­ma­na­ger er at le­ge med il­den. Kra­vet om re­sul­ta­ter er enormt, og hvis man ik­ke le­ve­rer, er dø­ren al­drig langt va­ek

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@spor­ten.dk

De be­gynd­te 24 mand. Al­le med det ene mål, der hed­der at ha­e­ve EM-po­ka­len 10. juli. For nog­le kun­ne min­dre be­stemt og­så gø­re det, men for an­dre var der in­tet an­det valg - vind mester­ska­bet, el­ler find dig et an­det job. Og så er der selv­føl­ge­lig dem, der selv nå­e­de at ta­ge be­slut­nin­gen, før che­fen bad om den sam­ta­le, der kan flå selv­til­li­den ud af de fle­ste.

Så­dan er det at va­e­re man­den i front­linj­en, of­te kal­det den en­som­me ulv - tra­e­ne­ren.

BT gen­nem­går sam­men med EM-fod­bold­kom­men­ta­tor, Pe­ter Pi­il, som DR har lånt fra Di­scove­ry Networ­ks, ska­eb­nen for de 24 her­rer med hån­den på tak­tik­bra­et­tet og gi­ver en be­døm­mel­se af, om de­res be­drif­ter i Frank­rig har va­e­ret til det ac­cep­tab­le, el­ler om et jobs­kif­te, som nog­le af dem al­le­re­de har an­non­ce­ret, ven­ter for­u­de. Op­gø­rel­sen er la­vet før kvart­fi­na­len mel­lem Tys­kland og Ita­li­en i af­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.