UNDERMÅLERENS TRIUMF

Island har med stor suc­ces in­vi­te­ret sig selv in­den for til de sto­res fest og har un­der­vejs ef­ter­ladt blandt an­det Dan­mark og det dan­ske lands­hold i stø­vet i baks­pej­let. I af­ten kan øna­tio­nen ta­ge end­nu et uto­pisk skridt

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@spor­ten.dk

Det er lidt, som hav­de en 7. klas­sese­lev sne­get sig ind til en gym­na­sie­fest. Han står dér – midt i au­la­en – to ho­ve­d­er min­dre end al­le de an­dre, der stir­rer, hvi­sker og un­drer sig. Al­li­ge­vel er de fest­stem­te gym­na­sie­e­le­ver im­po­ne­re­de over 7. klas­sese­le­ven. De sy­nes, han er sej. Det er trods alt ik­ke al­le af den stør­rel­se, der har ev­ner­ne og mo­det til at ’bry­de ind’ til de­res fest. Så de op­mun­trer ham og klap­per ham ro­sen­de på skul­de­ren. For 7. klas­sese­le­ven er fe­sten en livs­for­an­dren­de op­le­vel­se. Han har ik­ke ba­re en god hi­sto­rie at forta­el­le ven­ner­ne. Med sin til­ste­de­va­e­rel­se har han få­et de sto­res respekt, og han er plud­se­lig ble­vet en del af de­res sla­eng. Men – og selv­føl­ge­lig er der et men – i kulis­sen står en af de stør­ste 3. ge­re med op­s­mø­ge­de ae­r­mer, te­stoste­ron i blo­det og en ui­mod­ståe­lig trang til at smi­de ham ud og vi­se ham, at det er en luk­ket fest. I af­ten kom­mer kon­fron­ta­tio­nen. Den sto­re 3. ger, som Frank­rig i fod­bold­ma­es­sig for­stand må si­ges at va­e­re, vil for­sø­ge at smi­de den island­ske un­der­må­ler på po­r­ten og ge­ne­tab­le­re en del af or­de­nen ved Eu­ro­pas sto­re fod­bold­fest.

For det er, hvad Island er. En over­pra­este­ren­de un­der­må­ler, der li­ge nu må­ler sig med de sto­re. De bur­de ik­ke va­e­re der. Det gi­ver fak­tisk slet in­gen me­ning, at de er der. Men det er de. Trods de tal, vi ef­ter­hån­den ken­der til hud­løs­hed: En be­folk­ning på 330.000 men­ne­sker, fle­re vulka­ner end pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­le­re (126 mod 120) og li­ge pra­e­cis nul pro­fes­sio­nel­le klub­ber.

For snart en uge si­den skab­te de et af EM-hi­sto­ri­ens stør­ste en­kelt­stå­en­de re­sul­ta­ter, da de slog Eng­land ud i 1/8-fi­na­len. I af­ten kan sa­ga­en en­ten slut­te el­ler fort­sa­et­te med for­ø­get spa­en­ding og styr­ke. Uan­set hvad har isla­en­din­ge­ne med et lidt forta­er­sket ud­tryk ’skre­vet fod­bold­hi­sto­rie’. Og end­da lidt me­re til.

Ka­em­pe­ma­es­sigt skridt

»Det er et ka­em­pe­ma­es­sigt skridt i den island­ske sports­hi­sto­rie. Det gi­ver så me­get op­ma­er­k­som­hed, som bi­dra­ger til, at sport styr­kes på Island ge­ne­relt. Det kan kun va­e­re godt for frem­ti­den,« si­ger an­gri­be­ren Jon Da­di Bød­vars­son.

For­kla­rin­gen på det island­ske fod­bold­mira­kel er ef­ter­hån­den skå­ret ud i pap. Helt for­enk­let hand­ler det om men­tal styr­ke, kon­ti­nu­i­tet og spil­le­re, der er vil­li­ge til at sve­de og blø­de bå­de for hold­kam­me­ra­ter­ne og de island­ske fans, der de se­ne­ste fi­re uger har jublet bå­de i Frank­rig og hjem­me på vulka­nø­en.

»Jeg har set vi­deo­er og klip på net­tet, hvor det er ty­de­ligt, at alt er helt ’cra­zy’ på Island. Vi ved, hvor stort det er, men det er sik­kert først, når vi kom­mer hjem og mø­der fol­ket, at det for al­vor bli­ver ty­de­lig­gjort, hvad vi har gjort,« si­ger for­svars­klip­pen Rag­nar Si­gurds­son, der har en for­tid i FC Kø­ben­havn.

Dyr­kel­sen af et brand

Isla­en­din­ge­ne gør en dyd ud af at dyr­ke bran­det som mi­ni­put­na­tio­nen, der vin­der på grund af de go­de, kol­lek­ti­ve va­er­di­er. De om­fav­ner det ima­ge som hårdt­ka­em­pen­de jer­n­ma­end, de af go­de grun­de har få­et, og de fejrer de­res sej­re med de blåkla­ed­te fans og det ef­ter­hån­den be­røm­te ’hu-råb’. Det stop­per imid­ler­tid ik­ke her. Og­så mel­lem kam­pe­ne fyl­der snak­ken om men­tal og fy­sisk vikin­ge­styr­ke sin del, når pres­sen luk­kes in­den­for.

»Bir­kir Sa­e­vars­son løb en­gang et lø­bebånd i styk­ker hjem­me på Island,« lød en af hi­sto­ri­er­ne, der kom frem på et pres­se­mø­de tid­li­ge­re på ugen.

Island er derfor ble­vet det, der al­le­re­de før EM lå lidt i kor­te­ne. De er ble­vet den sto­re ka­e­le­da­eg­ge, og isa­er i Nor­ge, Sve­ri­ge og Dan­mark har vi ta­get øna­tio­nens fod­bold­hel­te til os. For­di de med hjer­ter­ne uden på trøj­en er så nem­me at hol­de af, for­di de vin­der mod al­le od­ds og na­tur­lig­vis på grund af den sa­er­li­ge nor­di­ske for­bin­del­se, der bin­der be­folk­nin­ger­ne sam­men.

»Det er nemt at for­kla­re. Vi er fa­e­tre og ku­si­ner. Vi kom­mer fra nord­ma­en­de­ne, sven­sker­ne og dan­sker­ne. Det er vo­re for­fa­ed­re,« si­ger den ene af Islands to land­stra­e­ne­re, tand­la­e­gen Hei­mir Hal­l­grims­son, til BT som en for­kla­ring på den op­bak­ning, hans hold mod­ta­ger fra na­bo­er­ne mod syd.

For isla­en­din­ge­ne er det na­tur­lig­vis op­bak­nin­gen fra de­res eg­ne fans,

der ta­el­ler mest. Men det er be­stemt ik­ke gå­et ube­ma­er­ket hen i den island­ske lejr, hvor­dan støt­ten strøm­mer ind fra re­sten af Nor­den.

Og­så fra det land øna­tio­nen ind­til for godt og vel 70 år si­den hør­te un­der.

»Det er dej­ligt. Rig­tig dej­ligt, Vi har ik­ke få­et så me­get støt­te fra Dan­mark tid­li­ge­re. Vi fik os jo re­vet fri i 1944,« si­ger for­svars­spil­le­ren Ka­ri Ar­na­son med et lil­le smil. Dan­mark er di­stan­ce­ret Der er dog en en­kelt lil­le ting, vi i vo­res ju­bel over isla­en­din­ge­nes fan­ta­sti­ske re­sul­ta­ter la­der til at ha­ve glemt i re­sten af Nor­den.

Imens Island nu skal spil­le EMkvart­fi­na­le mod va­ert­s­na­tio­nen Frank­rig, er sven­sker­ne for la­engst rejst hjem. Og re­sten? Ja, hver­ken Nor­ge el­ler Dan­mark for­må­e­de at kva­li­fi­ce­re sig til EM.

Magt­ba­lan­cen har derfor for al­vor for­ryk­ket sig i nor­disk lands­holds­fod­bold. I hvert fald for en tid. Island har sat sig for bor­den­den, og imens slås de nor­ma­le stormag­ter om de sør­ge­li­ge re­ster.

»Nu er vi det bed­ste hold i Nor­den, og det fø­les fan­ta­stisk,« si­ger Ka­ri Ar­na­son, in­den Rag­nar Si­gurds­son stem­mer i.

»Det fø­les rig­tig godt at va­e­re det bed­ste hold i Nor­den. Vi har va­e­ret lidt langt ne­de på li­sten i for­hold til isa­er Sve­ri­ge og Dan­mark. Men nu er vi kom­met la­engst af al­le. Det er vi vildt gla­de for,« fast­slår for­svars­mak­ke­ren, der og­så kan se frem til at se Island di­stan­ce­re al­le de nor­di­ske na­tio­ner, når FIFAs na­e­ste ver­dens­rang­li­ste ram­mer ae­te­ren 14. juli. ’De kom, de så…’ Al­le­re­de in­den af­te­nens kvart­fi­na­le i Pa­ris, har det island­ske lands­hold ind­fri­et al­le for­vent­nin­ger, for­håb­nin­ger og målsa­et­nin­ger. Og me­get me­re til end­da.

Når EM er over­stå­et, og fly­et let­ter mod hyl­dest, tri­umf­tog og Reykjaviks svar på rå­d­hus­pan­de­ka­ger, står Island, det island­ske lands­hold og det island­ske fod­bold­for­bund (med det mund­ret­te navn Knatts­py­r­nu­s­am­band Íslands, red.) derfor med en god mu­lig­hed for at ri­de vi­de­re på den bøl­ge af eu­fori, sym­pa­ti og knowhow, som er med på ba­ga­gebån­det.

Islands po­si­tion er aen­dret. Ik­ke ba­re i et nor­disk per­spek­tiv, men og­så i et eu­ro­pa­ei­sk. Mi­ni­put­na­tio­nen har ha­e­vet sig op i eli­ten af eu­ro­pa­ei­sk fod­bold. Nu er op­ga­ven at bli­ve derop­pe.

»Al den er­fa­ring, man kan få fra så­dan en tur­ne­ring, er guld va­erd. Bå­de på ba­nen, men og­så rent lo­gi­stisk. De her re­sul­ta­ter vil in­spi­re­re island­sk fod­bold i høj grad. Men mest af alt vil hol­det, sta­ben og det island­ske fod­bold­for­bund få en mas­se ud af de her uger, hvis de ad­mi­ni­stre­rer det på den rig­ti­ge må­de. Det er me­get po­si­tivt,« si­ger hol­dets an­den land­stra­e­ner, Lars La­ger­bäck, der stop­per ef­ter EM og derfor kan stå i spid­sen for sit hold for sid­ste gang i af­ten.

’De kom, de så, de sej­re­de’ er et – godt nok lidt om­skre­vet – ro­mersk ud­tryk. Ik­ke et vikin­geud­tryk. Men uan­set hvor­dan det går i af­ten på Sta­de de Fran­ce, er det pra­e­cis, hvad Island har gjort. Og un­der­vejs er na­tio­nen vok­set. Un­der­må­le­ren fra 7. klas­se har for­an­dret sig for øj­ne­ne af al­le de sto­re.

Vi ved, hvor stort det er, men det er sik­kert først, når vi kom­mer hjem og mø­der fol­ket, at det for al­vor bli­ver ty­de­lig­gjort Rag­nar Si­gurds­son

De er Nor­dens sid­ste re­pra­e­sen­tan­ter i Eu­ro 2016, og i af­ten skal de island­ske un­der­må­le­re ud­for­dre va­er­ter­ne fra Frank­rig. Fo­to: Reuters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.