Fi­na­len

BT - - TOUR DE FRANCE -

Med ni km til mål ta­ger ryt­ter­ne fat på Côte d’Octe­vil­le. Stig­nin­gen er ik­ke ka­te­go­ri­se­ret, men det går sta­dig opad med 4,6 pro­cent i gen­nem­snit over 1,3 km. Ef­ter­føl­gen­de ven­ter en hur­tig ned­kør­sel, og et par skar­pe 90 gra­ders sving, in­den vej­en igen går opad med godt tre km til mål. Den­ne gang over 1,9 km med en gen­nem­snits­stig­nings­pro­cent på 6,5 pro­cent og pas­sa­ger helt op til 14 pro­cent.

Fra top­pen er er der kun 1,5 km til mål­stre­gen. Det før­ste styk­ke er nedad in­den det igen sti­ger de sid­ste 700 me­ter med 5,7 pro­cent. Med ti, seks og fi­re bonus­se­kun­der til de tre før­ste ryt­te­re, må det for­ven­tes, at fø­rer­trøj­en i dag skif­ter ejer­mand, da Mark Ca­ven­dish na­ep­pe for­mår at kom­me over den sid­ste stig­ning blandt de for­re­ste. til at start, har han le­ve­ret va­ren. Blandt an­det i Pa­ris-Ni­ce, hvor han vandt to eta­per. Mat­t­hews er blandt de ab­so­lut bed­ste i ver­den i en spurt op ad bak­ke. Da­gens fi­na­le pas­ser ham per­fekt, og han har da og­så al­le­re­de va­e­ret ude at gen­nem­kø­re ru­ten.

Den stør­ste trus­sel til Mat­t­hews, kan me­get nemt vi­se sig at va­e­re hold­kam­me­ra­ten Si­mon Ger­rans. De to ryt­te­re har tid­li­ge­re haft in­ter­ne pro­ble­mer, se­ne­st ved VM sid­ste år, hvor Mat­t­hews ik­ke men­te, at Ger­rans hjalp ham i fi­na­len og der­med ko­ste­de ham sej­ren. Beg­ge ryt­te­re har man­ge af de sam­me kva­li­te­ter. Ger­rans er li­ge­le­des og­så hur­tig på stre­gen, isa­er når det går opad. Det er så­le­des uvist, hvem hol­det vil kø­re for i dag. Lo­gik­ken si­ger Mat­t­hews, men bliv ik­ke over­ra­sket, hvis det er Ger­rans, der får chan­cen.

På pa­pi­ret er den­ne af­slut­ning og­så skra­ed­der­sy­et til Pe­ter Sa­gan. På si­ne bed­ste da­ge har han in­gen pro­ble­mer med at sid­de med blandt de bed­ste på en kort stig­ning som den­ne, selv når det sti­ger med over 10 pro­cent som til­fa­el­det er i dag. I en op­ad­gå­en­de spurt er få ryt­te­re i fel­tet hur­ti­ge­re end Tin-kof­fs ver­dens­me­ster. Til at hja­el­pe sig i dag har Sa­gan sin go­de ven Oscar Gat­to, der tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren har is­ce­ne­sat slo­vak­ken. Gat­to selv er og­så god i så­dan en spurt og ved så­le­des pra­e­cis, hvor­dan han skal af­le­ve­re Sa­gan. Det er dog vig­tigt at hu­ske på, at Tin­koff først og frem­mest er her for Al­ber­to Con­ta­dor. Selv ef­ter sit styrt på 1. eta­pe er Con­ta­dor sta­dig den ube­strid­te kap­ta­jn på hol­det. Det er så­le­des ham, der skal pas­ses på, in­den Sa­gan kan få lov at kø­re sin egen chan­ce. Liè­ge-Ba­stog­ne-Liè­ge. Da­gens af­slut­ning bør pas­se ham per­fekt. Det sam­me kan si­ges om hold­kam­me­ra­ten Dan Mar­tin, der li­ge­le­des har et godt punch på de stej­le styk­ker og er hur­tig på stre­gen i en spurt op ad bak­ke. EtixxQu­i­ck-Step har to ut­ro­lig go­de kort at spil­le ud. Tak­tisk set vil det va­e­re smart at la­de en­ten Alap­hi­lip­pe el­ler Mar­tin for­sø­ge at stik­ke af på det stej­le styk­ke med to km til mål, og så ha­ve den an­den klar, hvis det en­der med en spurt.

Alejan­dro Val­ver­de må og­så ha­ve sat kryds i løbs­bo­gen, da han så den­ne eta­pe. Selv­om alt hand­ler om Nairo Qu­in­ta­na på Mo­vistar i år, for­tal­te hold­ma­na­ger Eu­se­bio Un­zue mig ved hold­pra­e­sen­ta­tio­nen, at Val­ver­de har få­et car­te blan­che til at kø­re sin egen chan­ce – og­så selv­om en sejr sand­syn­lig­vis vil gi­ve ham den gu­le fø­rer­trø­je og der­med sa­et­te Mo­vistar på ar­bej­de tid­ligt i lø­bet. Med en så hård sid­ste uge, vir­ker det ik­ke som et øn­skes­ce­na­rie for et hold, der hå­ber at ta­ge den sam­le­de sejr, men iføl­ge Un­zue vil det ik­ke gø­re no­get.

»Vi hå­ber, at vi får så­dan et pro­blem,« for­tal­te han så­le­des med et smil.

Et an­det hold med fuldt fo­kus på det sam­le­de klas­se­ment, men som og­så har en kan­di­dat til den­ne eta­pe er BMC. Så­le­des må Greg Van Aver­ma­et be­stemt ik­ke un­der­vur­de­res i dag. Selv­om hol­det pri­ma­ert skal kon­cen­tre­re sig om at hol­de Ri­chie Por­te og Tejay van Gar­de­ren frem­me, bør Van Aver­ma­et ik­ke ha­ve pro­ble­mer med at pla­ce­re sig langt nok frem­me til at kø­re med om sej­ren, hvis det en­der i en spurt.

Blandt de øv­ri­ge out­si­de­re til sej­ren i dag fin­der vi ryt­te­re som Jo­hn De­gen­kolb (Gi­antAlpe­cin), Jas­per Stuy­ven (Trek-Se­gaf­redo), Bry­an Coquard (Di­rect Ener­gie), Ed­vald Boas­son Ha­gen (Di­men­sion Da­ta), To­ny Gal­l­o­pin (Lot­to Sou­dal), Art­hur Vi­chot (FDJ) og hvor­for ik­ke dan­ske Mat­ti Bres­chel (Can­non­da­le), der på si­ne bed­ste da­ge og­så kan kø­re med om sej­ren på den­ne slags eta­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.