Nøg­len til frem­ti­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi na­er­mer os midt­vejs­punk­tet i For­mel 1-VM 2016 – et pas­sen­de tids­punkt at se på Ke­vin Magnus­sens før­ste seks må­ne­der som Re­nault-kø­rer. I sa­e­son­pre­mi­e­ren i Au­stra­li­en var Pal­mer hur­tig­ste Re­nault-kø­rer i kva­li­fi­ka­tio­nen, og det er va­erd at be­ma­er­ke, at hans 13. plads på grid­den i Mel­bour­ne sta­dig er tea­mets bed­ste start­po­si­tion i den­ne sa­e­son. Det var en over­ra­sken­de start på Magnus­sen/Pal­mer-du­el­len, for det var ven­tet, at dan­ske­ren med sin stør­re er­fa­ring vil­le va­e­re hur­tig­ste Re­nault-kø­rer – i hvert fald ind­til eng­la­en­de­ren kom et styk­ke op af sin stej­le ind­la­e­rings­kur­ve.

Men li­ge si­den har Magnus­sen va­e­ret over­le­gen. Re­nault er i mi­ne øj­ne det team i For­mel 1-VM 2016, der har det ty­de­lig­ste hie­rar­ki: Ke­vin Magnus­sen er (na­e­sten) al­tid hur­ti­ge­re end Jo­ly­on Pal­mer.

I bå­de Ba­hrain og Ki­na le­ve­re­de dan­ske­ren go­de pra­e­sta­tio­ner, men beg­ge ste­der blev hans løb del­vist øde­lagt af pro­ble­mer un­der tra­e­ning/kva­li­fi­ka­tion. I Ba­hrain måt­te han star­te fra pit­ten ef­ter at ha­ve mis­for­stå­et en ind­kal­del­se til kon­trol­vej­ning, og i Ki­na blev han ha­em­met af et op­ha­engs­brud un­der fre­dagstra­e­nin­gen.

I Rusland hav­de Magnus­sen sin hidtil bed­ste Re­nault-we­e­kend. Han kør­te et fan­ta­stisk løb, ud­nyt­te­de al­le de chan­cer, der blev spil­let i ha­en­der­ne på ham, og score­de med sin na­er­mest sen­sa­tio­nel­le sy­ven­de­plads Re­naults hidtil ene­ste 2016 VM-po­int.

So­lid, fejl­fri kør­sel, tek­nisk ind­sigt og sik­ker af­stand til Jo­ly­on Pal­mer er nøg­len til en ny Re­nault­kon­trakt for Ke­vin Magnus­sen

EF­TER LØ­BET I So­chi var jeg ik­ke i tvivl om Magnus­sens Re­nault-frem­tid, men så fulg­te tre we­e­ken­der, hvor han af for­skel­li­ge grun­de ik­ke le­ve­re­de op­ti­malt.

I Spa­ni­en blev han straf­fet for et min­dre sam­men­stød med Pal­mer i sid­ste sving. I Mo­na­co hav­de han en af­kør­sel un­der tra­e­nin­gen. og i lø­bet blev han på­kørt af Da­ni­il Kvy­at. Så fulg­te Ca­na­das Grand Prix, hvor han på grund af for kol­de da­ek smadre­de sin bil in­den kva­li­fi­ka­tio­nen.

De fi­re sam­men­stød/af­kørs­ler var hver for sig bå­de for­stå­e­li­ge og und­skyl­de­li­ge. Men i en ubarm­hjer­tig ver­den som For­mel 1, hvor der he­le ti­den er kamp om plad­ser­ne, og skjul­te dags­or­de­ner al­tid spil­ler en rol­le, blev der plud­se­lig rund­ka­stet en te­o­ri, om at dan­ske­ren var ved at ud­vik­le sig til en fru­stre­ret ka­o­spi­lot. Jeg ved, det ik­ke er til­fa­el­det – men jeg kan og­så godt se, hvor­dan te­o­ri­en op­stod: Hen over for­som­me­ren var der li­ge lov­ligt man­ge bu­le­de Re­nault-bi­ler med Ke­vin Magnus­sens navn på. DERFOR VAR HANS pra­e­sta­tion i Baku for 14 da­ge si­den så vig­tig. Her var en helt ny ba­ne med top­ha­stig­he­der over 350 km/t og be­ton­mu­re klos op af as­fal­ten. Her var der i hø­je­re grad end på må­ske al­le an­dre ba­ner ik­ke plads til ka­os­kør­sel. Og her le­ve­re­de Magnus­sen en om­trent fejl­fri we­e­kend, hvor han end­nu en gang sat­te Pal­mer på plads. De go­de tak­ter er fort­sat her i Østrig, hvor man med Magnus­sen som styr­mand har gjort mar­kan­te frem­skridt med bi­lens se­tup.

Det er dét møn­ster, Ke­vin Magnus­sen skal fort­sa­et­te hen over som­me­ren. Glem drøm­me­ne om VM-po­int – de går kun i op­fyl­del­se, hvis der sker små mirak­ler. Men so­lid, fejl­fri kør­sel, tek­nisk ind­sigt og sik­ker af­stand til Jo­ly­on Pal­mer er nøg­len til en ny Re­nault-kon­trakt.

PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.