Hvad sker der for de un­ge, der an­gri­ber stu­den­ter?

BT - - DEBAT - STUDENTERKØRSEL Kri­sti­an Pi­hl Lorentzen (V), Trans­port­ord­fø­rer

Studenterkørsel er en rig­tig god gam­mel dansk tra­di­tion, hvor de un­ge fejrer de­res ve­lover­stå­e­de ud­dan­nel­se og vi­ser stolt­he­den over de­res pra­e­sta­tion. Se­ne­st har vi po­li­tisk be­slut­tet, at den­ne go­de tra­di­tion frem­over kan ud­vi­des til fle­re ung­doms­ud­dan­nel­ser – og­så for at mar­ke­re li­ge­va­er­dig­hed mel­lem de gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser og de er­hvervs­ret­te­de fag­li­ge ud­dan­nel­ser. På den­ne bag­grund er det dybt ned­slå­en­de, at vi i de se­ne­ste da­ge har set van­vit­ti­ge og ond­skabs­ful­de angreb på stu­den­ter­vog­ne. Der er ta­le om kom­plet uac­cep­ta­bel ad­fa­erd, når af­stum­pe­de un­ge men­ne­sker er be­gyndt at an­gri­be de gla­de stu­den­ter med aeg og sy­re. Hvad i al­ver­den fo­re­går der i ho­ve­d­er­ne på dis­se ae­g­ka­sten­de og sy­resprøjten­de van­da­ler? Har de­res fora­el­dre glemt at op­dra­ge dem? Jeg for­ven­ter, at po­li­ti­et og an­dre go­de kra­ef­ter i de på­ga­el­den­de lo­ka­l­om­rå­der nu for­e­nes om at stand­se det­te uva­e­sen i op­lø­bet, in­den det spre­der sig. En far­lig gli­de­ba­ne lu­rer. Jeg vil ik­ke ac­cep­te­re, at en god dansk tra­di­tion øde­la­eg­ges af nog­le få idi­o­ter.

Kri­sti­an Pi­hl Lorentzen (V) kan ik­ke for­stå, hvad der går gen­nem ho­ve­d­er­ne på de un­ge, der an­gri­ber stu­den­ter­vog­ne med aeg og sy­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.