KAEMPE FIASKO

BT - - DEBAT -

Ole K. Ers­gaard Kom­men­tar på bt.dk/le­der

De sid­ste 40 års in­te­gra­tions­po­li­tik har va­e­ret en ka­em­pe­stor fiasko. En foru­ro­li­gen­de stor del af de ind­van­dre­re, der er kom­met her­til, har til­ret­telagt de­res til­va­e­rel­se i Dan­mark, så den ba­se­rer sig på livslang of­fent­lig for­sør­gel­se. Det un­der­byg­ges og­så i bo­gen ’Sort land’, der er skre­vet af en vel­in­te­gre­ret mus­lim­sk møn­ster­bry­der – Ah­mad Ma­h­moud. He­ri om­ta­les blandt an­det, at det er en livs­stil hos man­ge at und­gå job­til­bud og at bli­ve dan­ske. Der øn­skes ik­ke in­te­gra­tion, men et liv ba­se­ret på hjem­lan­dets love, reg­ler og kul­tur. Derfor er pa­rel­lel­sam­fund i sti­gen­de om­fang en na­tur­lig kon­se­kvens.Det ko­ster sta­ten enor­me sum­mer og ska­ber pro­ble­mer, idet sam­men­ha­engs­kraf­ten grad­vis op­lø­ses i sam­fun­det – so­ci­alt, kul­tu­relt og øko­no­misk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.