NOG­LE BED­RE END AN­DRE

BT - - DEBAT -

Nil­ler Kom­men­tar på bt.dk/le­der

Jeg er i tvivl om, hvor vi skal be­gyn­de med in­te­gra­tio­nen? Skal vi ret­te al fo­kus mod dem, som kom­mer her­til? El­ler skal vi star­te med dem, som har va­e­ret be­fun­det sig i Dan­mark i år­ti­er? Der er de ind­van­dre­re, som ik­ke vil va­e­re dan­ske, og så er der dem, som hel­le­re end ger­ne vil bi­dra­ge til vo­res må­de at le­ve på og gør det godt – og man­ge tak for det. De, der be­fin­der sig i den før­ste grup­pe, kan vi ik­ke bru­ge til no­get, og der skal selv­føl­ge­lig va­e­re kon­se­kven­ser for de­res uvil­lig­hed. Men de, der be­fin­der sig i den sid­ste grup­pe, skal vi pas­se på og va­erds­a­et­te. Dem kan vi som sam­fund ik­ke und­va­e­re. De bli­ver nød­ven­di­ge i åre­ne, der kom­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.