UNDERSKRIV EN AFTALE

BT - - DEBAT -

F. Holm Kom­men­tar på bt.dk/le­der

Det vil­le nok va­e­re en for­del for al­le par­ter, hvis asylan­sø­ge­re skul­le un­der­skri­ve en aftale om at respek­te­re de dan­ske love og va­er­di­er – kul­tu­relt og re­li­gi­øst – når de søg­te om asyl i Dan­mark. Kon­se­kven­ser­ne for at over­tra­e­de den un­der­skrev­ne aftale kun­ne så va­e­re, at de fik af­slag på de­res an­søg­ning om asyl, op­hold­stil­la­del­se el­ler dansk stats­bor­ger­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.