BLODIG TOUR-START

For­pint Mør­køv ka­em­per sig i sad­len i dag

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Den 103. ud­ga­ve af Tour de Fran­ce blev i går skudt i gang med mas­ser af dra­ma­tik. Af den grim­me slags.

For som det of­te er til­fa­el­det, blev åb­nings­e­ta­pen pra­e­get af mas­ser af start­ner­ver re­sul­te­ren­de i fle­re grim­me styrt. Va­erst gik det desva­er­re ud over den dan­ske Ka­tus­haryt­ter Mi­cha­el Mør­køv, der i fi­na­len røg i as­fal­ten med en vold­som fart.

Mør­køv, hvis rol­le er at va­e­re ’le­a­dout-man’ for sprin­te­r­en Ale­xan­der Kri­stoff, hav­de få hund­re­de me­ter fra mål­stre­gen af­le­ve­ret nord­man­den i en per­fekt po­si­tion, hvor­ef­ter den dan­ske ryt­ter vil­le la­de sig gli­de ned igen­nem fel­tet.

Men i den hek­ti­ske af­slut­ning blev Mør­køv klemt mel­lem bar­ri­e­ren og det bul­dren­de felt, og han styr­te­de grimt.

Ef­ter­føl­gen­de blev han ramt af fle­re an­dre ryt­te­re.

Kørt va­ek i am­bu­lan­ce

Mør­køv for­lod ef­ter­føl­gen­de må­l­om­rå­det i en am­bu­lan­ce i fuld ud­ryk­ning. Han blev kørt til det na­er­me­ste ho­spi­tal, hvor han fik fo­re­ta­get rønt­gen­fo­to, men ved re­dak­tio­nens de­ad­li­ne var ene­ste of­fi­ci­el­le mel­ding om dan­ske­rens til­stand, at han ik­ke hav­de bra­ek­ket no­get. En la­e­ge vur­de­re­de sent i går, at dan­ske­ren blot har 33 pro­cent chan­ce for at stil­le til start i dag.

Mi­cha­el Mør­køv ud­tryk­te al­le­re­de in­den eta­pen sin be­kym­ring for, at man i år har valgt at skip­pe pro­lo­gen, der nor­malt sky­der lø­bet i gang.

»Hvis man ser over­ord­net på det, vir­ker det fuld­sta­en­dig van­vit­tigt, at vi kom­mer 198 vel­for­be­red­te cy­kel­ryt­te­re til det her løb, og så bli­ver vi ka­stet ud i en van­vit­tig krig de før­ste da­ge.«

»Hi­sto­risk set er i hvert fald 20 mand rejst hjem den før­ste uge på grund af dum­me styrt, men det er desva­er­re vil­kå­re­ne, for­di al­le må pra­este­re i lø­bet, og al­le skal sid­de frem­me,« lød det dystert fra Mør­køv, der desva­er­re var ’spot on’ med sin for­ud­si­gel­se.

Og­så Tin­koff-kap­ta­j­nen Al­ber­to Con­ta­dor måt­te en tur i as­fal­ten, da han cir­ka 80 ki­lo­me­ter fra mål­stre­gen ved Utah Beach kom for­kert ind i et sving og kol­li­de­re­de med en tra­fi­kø. Fel­tet valg­te ef­ter­føl­gen­de at ven­te på spa­ni­e­ren, og Tin­kof­f­sport­s­di­rek­tør Ste­ven de Jongh kun­ne ef­ter eta­pen be­ret­te, at Con­ta­dor ik­ke var kom­met syn­der­ligt til ska­de i styr­tet.

• Mi­cha­el Mør­køv var en tur i as­fal­ten.

Las­se Vø­ge | lavg@spor­ten.dk

STYRT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.