Grund til ju­bel: Kon­su­lent får 1.417 kr. i ti­men

SKANDALEN I PO­LI­TI­ET

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy | sris@bt.dk

BT kan i dag frem­la­eg­ge nye op­lys­nin­ger i sa­gen om de to kon­su­len­ter, der igen­nem en år­ra­ek­ke i så­vel DR som Rigs­po­li­ti­et fik lu­kra­ti­ve mil­li­o­nop­ga­ver af de­res man­ge­åri­ge sam­ar­bejds­part­ner og tid­li­ge­re kol­le­ga Bet­ti­na Jen­sen, der i dag er af­de­lings­chef i Rigs­po­li­ti­et. På ba­re tre år fik de to kon­su­len­ter - Ma­ri­ann Fa­e­rø og Chri­sti­ne Thor­sen - ud­be­talt me­re end 20 mil­li­o­ner kro­ner.

Blandt an­det kan BT forta­el­le, at Chri­sti­ne Thor­sen - der nu på sjet­te år ar­bej­der som ek­stern kon­su­lent for Rigs­po­li­ti­et - til­ba­ge i 2012 fik 1.417 kro­ner i ti­men for at ar­bej­de for Rigs­po­li­ti­et.

Det er på bag­grund af en svip­ser i det ak­tind­sigts ma­te­ri­a­le, som BT har få­et ud­le­ve­ret af Rigs­po­li­ti­et, at BT kan af­da­ek­ke, hvor me­get Chri­sti­ne Thor­sen har få­et i ti­men.

For Rigs­po­li­ti­et har nem­lig kon­se­kvent slet­tet al­le ti­me­an­gi­vel­ser så­le­des, at det ik­ke har va­e­ret mu­ligt at reg­ne ti­me­pri­ser­ne ud.

Men et en­kelt sted har Rigs­po­li­ti­et glemt at stre­ge ti­me­an­tal­let over, og det er på en reg­ning fra au­gust 2012 fra Chri­sti­ne Thor­sen.

Den på­ga­el­den­de må­ned fik hun ud­be­talt 141.729 kro­ner for 100 ti­mers ar­bej­de sva­ren­de 1417 kro­ner i ti­men, frem­går det af reg­nin­gen. 100 ti­mer gi­ver en ar­bejds­u­ge på 23 ti­mer.

Mi­cha­el Eg­holm, der er re­vi­sions­eks­pert og di­rek­tør i Skat­te­rå­d­giv­nings­cen­tret Lanwell, me­ner, at det er en me­get høj be­ta­ling.

»En al­min­de­lig kon­su­lent hos McKin­sey (et af de mest an­er­kend­te og dy­re kon­su­lent­bu­reau­er, red.) går for en la­ve­re ti­me­sats, så det er et vold­somt højt be­løb. Spe­ci­elt når man ta­en­ker på, at kon­su­len­ten her er sik­ret op­ga­ver over en pe­ri­o­de på fle­re år. Det ple­jer at sa­en­ke pri­sen be­trag­te­ligt,« si­ger Mi­cha­el Eg­holm.

Iføl­ge de kil­der i kon­su­lent­bran­chen, BT har talt med, er der på la­en­ge­re­va­ren­de kon­trak­ter af et års va­rig­hed ty­pisk nedslag i pri­sen på op til 50 pro­cent, så­le­des at pri­sen lan­der på 700-800 kro­ner i ti­men.

I Chri­sti­ne Thor­sens hy­re er der al­le­re­de in­dreg­net en ra­bat, frem­går det af kon­trak­ter­ne. Hvor stor den er i pro­cent, er dog skjult med ret­te­bla­ek af Rigs­po­li­ti­et.

Den hø­je timeløn er med til at for­kla­re, at Chri­sti­ne Thor­sen på blot tre år - fra 2011 til 2013 - fik ud­be­talt 9,6 mil­li­o­ner kro­ner, hvor de 7,8 mil­li­o­ner kro­ner var di­rek­te ind­ta­egt for hen­des en­mands­virk­som­hed Dy­na­mic

Det er et vold­somt højt be­løb. Spe­ci­elt når man ta­en­ker på, at kon­su­len­ten her er sik­ret op­ga­ver over en pe­ri­o­de på fle­re år Mi­cha­el Eg­holm, re­vi­sions­eks­pert

Ap­pro­ach.

De man­ge mil­li­on-op­ga­ver har blandt an­det vakt op­sigt, for­di an­dre kon­su­len­ter ik­ke fik mu­lig­hed for at by­de på de lu­kra­ti­ve af­ta­ler. De kom nem­lig ik­ke i de lov­plig­ti­ge ud­bud, og Knut Got­fred­sen fra an­ti­kor­rup­tions-or­ga­ni­sa­tio­nen Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal har tid­li­ge­re sagt til BT, at ‘det lig­ner vennetjenester og kor­rup­tion’.

Ale­ne i 2012 fik Chri­sti­ne Thor­sen ud­be­talt 4.429.045 kro­ner, hvoraf 660.000 iføl­ge Rigs­po­li­ti­et ved­rø­rer ud­gif­ter til en an­den ek­stern kon­su­lent.

Alt­så en ind­tje­ning til Chri­sti­ne Thor­sen og Dy­na­mic Ap­pro­ach på 3.769.045 kro­ner i 2012.

Op­ga­ver­ne be­stod af kon­su­len­tas­si­stan­ce til ho­ved­sa­ge­ligt Bet­ti­na Jen­sen i for­bin­del­se med en ef­fek­ti­vi­se­ring af drif­ten af po­li­tiets vogn­park, det så­kald­te kø­re­tøjspro­jekt. Fle­re fak­tu­ra­er Der kan dog me­get vel va­e­re ta­le om en hø­je­re timeløn end de 1.417 kro­ner. BT kan nem­lig forta­el­le, at Chri­sti­ne Thor­sen var i stand til at boo­ste sin ind­tje­ning gan­ske vold­somt ved at sen­de op til tre for­skel­li­ge fak­tu­ra­ty­per hver må­ned. Reg­nin­ger­ne hed en­ten ‘ud­vik­ling’, ‘kon­su­len­tas­si­stan­ce’ (evt. til kø­re­tøjs pro­jek­tet) el­ler ‘ud­vi­det kon­su­len­tas­si­stan­ce’. For­mand Knut Got­fred­sen fra Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal har selv ar­bej­det som part­ner hos De­loit­te, hvor han blandt an­det har va­e­ret an­svar­lig for at sty­re kon­su­len­top­ga­ver.

»Det le­ver ik­ke op til nor­mal prak­sis, når en kon­su­lent kan sen­de så sto­re reg­nin­ger til Rigs­po­li­ti­et, hvor der kun står ‘kon­su­len­tas­si­stan­ce’ og ‘ud­vik­ling’. Der bør helt spe­ci­fikt stå, hvad der er ud­ført. Da jeg i sin tid ar­bej­de­de som part­ner, vil­le mi­ne kun­der al­drig ac­cep­te­re en så uspe­ci­fi­ce­ret reg­ning, som kan be­ty­de hvad som helst,« si­ger han.

Al­le­re­de nytår­s­af­tens­dag den 31. de­cem­ber 2011 send­te Chri­sti­ne Thor­sen syv reg­nin­ger for i alt 1,5 mil­li­on kro­ner for ar­bej­de, der skul­le ud­fø­res de før­ste syv må­ne­der af 2012. Al­le reg­nin­ger­ne ved­rør­te ‘kon­su­len­tas­si­stan­ce’, og de var på en­ten 200.000 el­ler 250.000 kro­ner. ’Me­get us­a­ed­van­ligt’ Selv­om det frem­går af fak­tu­ra­er­ne, at der er for­falds­da­to i ja­nu­ar 2012, så op­ly­ser Rigs­po­li­ti­et, at pen­ge­ne blev ud­be­talt lø­ben­de.

»Det er me­get us­a­ed­van­ligt at gø­re det på den må­de. Rigs­po­li­ti­et aner jo ik­ke på det tids­punkt, om kon­su­len­ten er be­ret­ti­get til at få pen­ge­ne, og om hun le­ve­rer det, hun skal, for de man­ge pen­ge,« si­ger re­vi­sions­eks­pert Mi­cha­el Eg­holm.

Med de syv reg­nin­ger sik­rer Chri­sti­ne Thor­sen sig en slags ‘ba­si­sy­del­se’ i de før­ste syv må­ne­der af 2012. Men hun sen­der yder­li­ge­re tre reg­nin­ger for ar­bej­de i maj, ju­ni og juli på 318.890 kro­ner, og ar­bej­det be­står nu af ‘ud­vik­ling’. Spe­ci­elt en reg­ning på 141.792 kro­ner for ‘ud­vik­ling juli 2012’ er be­ma­er­kel sesva­er­dig.

Ved juli må­neds be­gyn­del­se er Chri­sti­ne Thor­sen nem­lig - som det er til­fa­el­det i de fo­re­gå­en­de seks må­ne­der - sik­ret 200.000 kro­ner.

BT er sam­ti­dig i be­sid­del­se af en ti­me­op­gø­rel­se fra Rigs­po­li­ti­et, som på trods af en mas­se ret­te­bla­ek al­li­ge­vel af­slø­rer, at Chri­sti­ne Thor­sen iføl­ge Rigs­po­li­tiets re­gi­stre­rin­ger kun ar­bej­der om­trent 12 da­ge i juli.

Al­li­ge­vel vur­de­rer Rigs­po­li­ti­et og Bet­ti­na Jen­sen, at de før­ste 200.000 kro­ner ik­ke ra­ek­ker for de 12 da­ges ar­bej­de.

Den 6. au­gust sen­der Chri­sti­ne Thor­sen så­le­des reg­nin­gen på 141.792 kro­ner for 100 ti­mers ar­bej­de. For­de­les de 100 ti­mer på 12 da­ge, så er der me­re end ot­te ti­mers ar­bej­de om da­gen, hvis el­lers der er sam­men­ha­eng mel­lem an­tal­let af ar­bejds­ti­mer og hy­re. To mio. på to må­ne­der Ove­ni kom­mer så ba­sis­ho­nora­ret på 200.000 kro­ner, som Chri­sti­ne Thor­sen sik­re­de sig ved års­skif­tet.

»Det er jo helt ui­gen­nem­sig­tigt, hvad der be­ta­les for, og hvad ar­bej­det da­ek­ker over. Man ef­ter­la­des med et ind­tryk af, at Rigs­po­li­ti­et ik­ke har styr på det el­ler aner, hvad det får for pen­ge­ne,« si­ger Mi­cha­el Eg­holm og fort­sa­et­ter:

»El­ler og­så er der et el­ler an­det, man øn­sker at da­ek­ke over,« si­ger han.

BT og­så få­et ak­tind­sigt i mail-kor­re­spon­dan­cen mel­lem Bet­ti­na Jen­sen og Chri­sti­ne Thor­sen. Den vi­ser, at de­res kor­re­spon­dan­ce går helt i stå i det me­ste af juli. Chri­sti­ne Thor­sen sen­der ik­ke en ene­ste mail til Bet­ti­na Jen­sen mel­lem den 2. juli og frem til den 31. juli 2012. Fra Bet­ti­na Jen­sen til Chri­sti­ne Thor­sen sen­des der hel­ler ik­ke en ene­ste mail mel­lem den 4. juli og 31. juli 2012.

Det er jo helt ui­gen­nem­sig­tigt, hvad der be­ta­les for Mi­cha­el Eg­holm, re­vi­sions­eks­pert

De sid­ste fem må­ne­der af 2012 da­ek­kes Chri­sti­ne Thor­sens ho­nora­rer af reg­nin­ger på ‘ud­vik­ling’ og ‘kon­su­len­tas­si­stan­ce’, og i novem­ber og de­cem­ber kom­mer der yder­li­ge­re to sto­re reg­nin­ger for ‘ud­vi­det kon­su­len­tas­si­stan­ce’ på hen­holds­vis 698.495 kro­ner og 695.661 kro­ner. Det be­ty­der, at hun ind­kas­se­rer na­e­sten to mil­li­o­ner kro­ner på to må­ne­der. Ret­te­ligt skal det med, at 660.000 kro­ner af den ‘ud­vi­de­de kon­su­len­tas­si­stan­ce’ går til en an­den ek­stern kon­su­lent.

Blot fi­re da­ge in­de i ja­nu­ar må­ned 2013 lan­der så en ny reg­ning hos Rigs­po­li­ti­et for ‘ud­vi­det kon­su­len­tas­si­stan­ce’ på 694.243 kro­ner. Den ga­el­der dog først for 2013.

FO­TO: JAN JØRGENSEN

Chri­sti­ne Thor­sen fik ud­be­talt 9,6 mio. kr. på tre år fra 2011 til 2013. .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.