AE­L­DRE PÅ PLE­JE­HJEM

BT - - NYHEDER -

Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et la­ve­de sid­ste år en un­der­sø­gel­se af for­hol­de­ne på 12 ple­je­cen­tre og nå­e­de frem til føl­gen­de 40.800re­sul­ta­ter: ...dan­ske­re over 65 år bo­e­de på et ple­je­hjem i 2015. Ind­flyt­nings al­de­re­ne r i gen­nem­snit 83,7 år. Al­de­ren er ty­pisk la­ve­re for ma­end end for kvin­der. Be­bo­el­ses­ti­den er i gen­nem­snit to år og ot­te må­ne­der. En an­sat har i snit an­svar for 3,4 be­bo­e­re på en dag­vagt, for 6,7 be­bo­e­re på en af­ten­vagt og helt op til 24,3 ple­je­hjems be­bo­e­re p åen nat­te­vagt. 50 ...pct. (cir­ka) af be­bo­er­ne er di­ag­no­sti­ce­ret med én el­ler fle­re kro­ni­ske syg­dom­me - pri­ma­ert di­a­be­tes, kol, ast­ma, knog­les­kør­hed, gigt el­ler hjer­tesvigt. Ca. 40 pct. har de­mens. 89 ...pct. af de ae­l­dre sy­nes ple­je­bo­li­gen er til­stra­ek­ke­lig og kom­forta­bel 95 ...pct. sy­nes, at de­res be­hov for per­son­lig ple­je bli­ver da­ek­ket 27 ... pct. øn­sker stør­re so­ci­al kon­takt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.