SA­GEN KORT

BT - - NYHEDER -

BT kun­ne den 26. ju­ni i år af­slø­re, at af­de­lings­chef i Rigs­po­li­ti­et Bet­ti­na Jen­sen sik­re­de to ven­ner - en tid­li­ge­re sam­ar­bejds­part­ner og kol­le­ga kon­su­lent­ho­nora­rer i Rigs­po­li­ti­et for 20 mil­li­o­ner kro­ner på ba­re tre år for re­k­rut­te­ring og kon­su­len­tas­si­stan­ce. De fik og­så ud­be­talt mil­li­on-ho­nora­rer i en år­ra­ek­ke i DR, hvor Bet­ti­na Jen­sen var ind­købs­chef. Chri­sti­ne Thor­sen fik i pe­ri­o­den 2011 til 2013 na­e­sten 9,6 mil­li­o­ner kro­ner fra Rigs­po­li­ti­et, mens Ma­ri­ann Fa­e­rø fik na­e­sten 10,5 mil­li­o­ner kro­ner.

An­dre kon­su­len­ter fik ik­ke mu­lig­hed for at by­de på de lu­kra­ti­ve mil­li­o­nop­ga­ver, og de kom i fle­re til­fa­el­de ik­ke i de lov­plig­ti­ge ud­bud. Des­u­den blev der ud­be­talt sto­re ho­nora­rer uden un­der­skrev­ne kon­trak­ter, li­ge­som ind­gå­e­de af­ta­ler uden bud­ge­tram­mer be­tød, at ud­gif­ter­ne til de to kon­su­len­ter eks­plo­de­re­de. 27. ju­ni kun­ne BT så af­slø­re, at Chri­sti­ne Thor­sen selv var med til at plan­la­eg­ge kon­su­lent­bud­get­tet sam­men med Rigs­po­li­tiets le­del­se.

Dansk Fol­ke­par­ti har nu kra­e­vet en re­de­gø­rel­se af ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) om sa­gen over for Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.