Rigs­po­li­ti­et: 1.400 kro­ner i ti­men er ik­ke ual­min­de­ligt

BT - - NYHEDER - FOR­KLA­RING

Chri­sti­ne Thor­sen har ik­ke øn­sket at ta­le med BT, men skri­ver i en sms: ’Jeg for­står, at der vil bli­ve la­vet en re­de­gø­rel­se og ser frem til re­sul­ta­tet af den. Jeg har in­gen yder­li­ge­re kom­men­ta­rer.’

Re­de­gø­rel­sen, hun hen­vi­ser til, er den, som Dansk Fol­ke­par­ti har kra­e­vet af ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) ef­ter BTs af­slø­rin­ger.

Bet­ti­na Jen­sen øn­sker hel­ler ik­ke at ta­le med BT, og det sam­me ga­el­der øko­no­mi­di­rek­tør i Rigs­po­li­ti­et Ni­ko­laj Ve­je. BT har sendt en lang ra­ek­ke spørgs­mål til Rigs­po­li­ti­et,

Ge­ne­relt er 1.400 kro­ner i ti­men ik­ke et ual­min­de­ligt kon­su­lent­ho­norar i for­hold til of­fent­li­ge op­ga­ver. Ni­ko­laj Ve­je, Rigs­po­li­ti­et

men har ik­ke få­et man­ge svar, da der hen­vi­ses til re­de­gø­rel­sen.

Men øko­no­mi­di­rek­tør Ni­ko­laj Ve­je for­hol­der sig til ti­me­sat­sen:

‘Ge­ne­relt er 1.400 kro­ner i ti­men ik­ke et ual­min­de­ligt kon­su­lent­ho­norar i for­hold til of­fent­li­ge op­ga­ver. Men det skal selv­føl­ge­lig af­spej­le en ri­me­lig mar­kedspris i for­hold til op­ga­vens om­fang, kom­pe­ten­cer m.v. Afløn­ning af den kon­kre­te kon­su­lent samt ho­nora­rets sam­le­de stør­rel­se vil ind­gå i re­de­gø­rel­sen,’ skri­ver øko­no­mi­di­rek­tør i Rigs­po­li­ti­et Ni­ko­laj Ve­je i en mail.

Han til­fø­jer, at Rigs­po­li­ti­et si­den 2014 har stram­met op på ret­nings­linjer­ne for ind­køb af kon­su­len­ty­del­ser.

‘Ved ti­me­af­reg­ning for­plig­ter le­ve­ran­dø­ren sig til at frem­sen­de ti­me­sed­ler ved ud­gan­gen af hver må­ned. Kon­trol­len med be­ta­lin­ger­ne i det kon­kre­te til­fa­el­de vil bli­ve adres­se­ret i den sam­le­de re­de­gø­rel­se’.

FO­TO: BJARNE LÜTHCKE

Af­de­lings­chef i Rigs­po­li­ti­et Bet­ti­na Jen­sen har ik­ke øn­sket at ta­le med BT om sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.