Al­gar­ves lyks­a­lig­he­der

Ik­ke rig­tigt … Men i dag har Bra­vo Tours desti­na­tions­chef Kir­sten Hyt­ting helt styr på Al­gar­ves lyks­a­lig­he­der. Og dem er der man­ge af. Tag med BTs sommerserie til Al­gar­ve­ky­sten

BT - - REJSER - Tekst: Ole Ox­gren I rejser@bt.dk Fo­to: Kir­sten Hyt­ting og Bra­vo Tours

BT får desti­na­tions­che­fens bed­ste tips til den po­rtu­gi­si­ske kyst

»Det var først, da jeg goog­le­de Al­gar­ve, at jeg fandt ud af, at det ik­ke var en by. Ret håb­løst, ik­ke?« gri­ner Kir­sten Hyt­ting, der, si­den den di­gi­ta­le øjenåb­ner, i en hånd­fuld år har va­e­ret en af Bra­vo Tours’ mest mar­kan­te gu­i­der på den po­rtu­gi­si­ske Al­gar­ve­kyst. At Al­gar­ve er så langt me­re end ba­re en by, og fak­tisk he­le 170 ki­lo­me­ters op­le­vel­ses­rig po­rtu­gi­sisk kyst­stra­ek­ning ud til At­lan­ter­ha­vet, ved ik­ke kun Kir­sten Hyt­ting i dag, men og­så mas­ser af dan­ske­re, som har få­et det po­pu­la­e­re fe­ri­e­om­rå­de ind un­der hu­den.

»Her er bå­de fan­ta­sti­ske stran­de, hi­sto­ri­ske min­des­ma­er­ker – of­te af ma­ri­tim ka­rak­ter – hyg­ge­li­ge by­er, for­ly­stel­ses­par­ker, vand­lan­de og skøn ga­stro­no­mi. Vo­res ga­e­ster ple­jer i hvert fald at va­e­re be­gej­stre­de,« forta­el­ler Kir­sten, der selv er me­get in­ter­es­se­ret i lan­dets stol­te sø­farts­hi­sto­rie, hvor nav­ne som Hen­rik Sø­fa­re­ren, der var Portu­gals før­ste op­da­gel­ses­rej­sen­de og fandt Azo­rer­ne i 1427, og ik­ke mindst Va­sco da Ga­ma, der fandt sø­vej­en til In­di­en et godt halvt år­hund­re­de se­ne­re, får hen­des øj­ne til at skin­ne, når hun be­gej­stret de­ler ud af sin sto­re vi­den. »Og husk nu at skri­ve, at mau­rer­nes tid­li­ge­re ho­ved­stad Sil­ves med den be­røm­te rid­der­borg og­så bør med på must see-li­sten« .

BT Rejser har i den­ne lil­le sommerserie bedt nog­le af char­ter­bran­chens mest vi­den­de og er­far­ne gu­i­der forta­el­le, hvor­for man skal be­sø­ge net­op det rej­se­mål, hvor de ar­bej­der, og ik­ke mindst hvil­ke op­le­vel­ser man ik­ke bør sny­de sig selv for. Den­ne gang er tu­ren kom­met til Kir­sten Hyt­ting, der ef­ter en hånd­fuld år på Al­gar­ve­ky­sten i dag er Bra­vo Tours’ desti­na­tions­chef i Portu­gal. Hvor­dan op­le­ver man bedst Al­gar­ve­ky­sten: »Man­ge af vo­res ga­e­ster va­el­ger at bo i turist­mek­ka­et Al­bu­feira og der­fra kø­re på op­da­gel­se i le­jet bil, og det er den helt rig­ti­ge må­de. Men, men, men – selv om jeg el­sker po­rtu­gi-

ser­ne og op­fat­ter dem som Eu­ro­pas må­ske hø­flig­ste og mest imø­de­kom­men­de fol­ke­fa­erd, så aen­drer de to­talt ka­rak­ter, når de sa­et­ter sig bag et rat. Nog­le af Eu­ro­pas far­lig­ste ve­je fin­des da og­så her, men kan man se bort fra ke­de­li­ge sta­ti­stik­ker over tra­fikdra­eb­te, så er det ba­re om at tril­le even­ty­re­ne i mø­de.«

Et af de ste­der, man for alt i ver­den ik­ke må glem­me på tu­ren rundt i bil, er La­gos: »En af­slap­pet, lidt flip­pet, ba­ck­pa­ck­er-ag­tig by, der var hjem­sted for det før­ste sla­ve­mar­ked og i dag er lidt som et fri­lands­mu­se­um. Den bruta­le for­tid står i ska­e­ren­de kon­trast til den skøn­hed, turi­ster­ne i dag kan op­le­ve på by­ens stran­de – el­ler bedst på en bå­d­t­ur, hvor de rø­de klip­per og gyld­ne far­ver er et spek­taku­la­ert skue, og hvor det he­le of­te kry­dres med del­fi­ner i leg om­kring ud­flugts­bå­de­ne. Vel at ma­er­ke del­fi­ner i fri na­tur,« som gu­i­den be­stemt po­in­te­r­er. Har du an­dre go­de tips? »Jeg op­for­drer, så of­te jeg kan, turi­ster­ne til at ta­ge til den me­re ukend­te og of­te uspo­le­re­de del af Al­gar­ve, som f.eks. by­en Al­vor, en lil­le fi­sker­lands­by, hvor­fra der ud­går fle­re skøn­ne van­dre­sti­er. Her ven­ter og­så en helt uspo­le­ret strand, hvis man har mod på at gå et pa­ent styk­ke vej. Ba­re spørg de lo­ka­le om ret­te vej, og­så til den lil­le bar Bo­lan, som er et her­ligt reg­gae-sted, der ser­ve­rer den skøn­ne­ste cai­pi­rinha,« lok­ker Kir­sten. Hvad skal man spi­se på en fe­rie i Al­gar­ve? »Po­rtu­gi­sisk ga­stro­no­mi har ik­ke just ver­dens­ry, må jeg jo nok er­ken­de, men derfor kan der al­li­ge­vel ven­te man­ge go­de madop­le­vel­ser. F.eks. er jeg me­get glad for ba­ca­lao – klip­fisk – som ser­ve­res selv til jul i ty­pisk en kogt ud­ga­ve, og så kan ba­ka­lao i øv­rigt til­be­re­des på li­ge så man­ge må­der, som der er da­ge på et år. Vel ik­ke helt dår­ligt,« gri­ner Kir­sten Hyt­ting. Bor man i Al­bu­feira, an­be­fa­ler Bra­vo Tours desti­na­tions­chef, at man be­sø­ger re­stau­ran­ten La­gostira, der lig­ger lidt uden for by­en.

»Det er en ty­pisk fa­mi­li­e­re­stau­rant, hvor søn­nen er che­fen, men hvor de pen­sio­ne­re­de fora­el­dre sta­dig hver dag er på plads for at ser­vi­ce­re ga­ester­ne. Det er mad, der vir­ke­lig sma­ger af no­get, og det er ba­re at pe­ge ud, hvad man helst vil ha­ve i de sto­re akva­ri­er med bl.a. hum­me­re og ka­em­pe­krab­ber. Det er og­så et godt sted at hø­re den tra­di­tio­nel­le, lidt kla­gen­de po­rtu­gi­si­ske fa­do-sang og mu­sik, hvil­ket er en me­get stem­nings­fuld op­le­vel­se,« lover hun.

Kir­sten Hyt­ting de­ler og­så ger­ne nav­net på sin fa­vo­rit blandt Al­gar­ves man­ge stran­dre­stau­ran­ter med BT’s la­e­se­re. Det er Restau­ran­te Ped­ras Ama­re­las, der lig­ger med skøn ud­sigt over Galé-stran­den:

»Her ny­der jeg ger­ne en kold fa­døl el­ler et glas grøn vin – vin­ho ver­de – som er en ung po­rtu­gi­sisk vin med en per­len­de, frisk kon­si­stens. Bed­re må­de er der ik­ke at af­slut­te en god dag på stran­den,« slut­ter Kir­sten Hyt­ting. »Jo, må­ske li­ge hvis man og­så spi­ser der, og så vil jeg klart an­be­fa­le mus­lin­ger til for­ret og ste­dets frem­ra­gen­de grills­pyd med kyl­ling og ana­nas til ho­ved­ret.«

Al­gar­ves stran­de ind­by­der til sol­bad­ning og svøm­me­tu­re.

Al­gar­ve­ky­sten er rig på hi­sto­ri­ske min­des­ma­er­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.