Falster­bo – en svensk fa­vo­rit

Falster­bo-na­es­set lidt syd for Mal­mø kan sam­men­lig­nes med Ska­gen. Her vrim­ler det i sa­e­so­nen med sven­ske­re, hvoraf nog­le er så hel­di­ge at ha­ve de­res egen pa­stel­far­ve­de ba­de­hyt­te

BT - - REJSER - Af Lau­ra Kje­strup Ni­el­sen Fo­to: Mor­ten Her­lev | rejser@bt.dk

Na­tu­ro­p­le­vel­ser og krid­hvi­de sand­stran­de syd for Mal­mø

Der lug­ter af hav og pen­ge i tvil­lin­ge­by­er­ne Ska­nør og Falster­bo på Skå­nes syd­ve­st­lig­ste spids. Men det er ik­ke un­ge, smar­te for­ret­nings­folk med det ny­e­ste bling bling, der sa­et­ter dags­or­de­nen, men deri­mod pa­e­ne, ae­l­dre ma­end med til­ba­ge­strø­get sven­sker­hår, kulør­te la­er­reds­buk­ser med pres­se­fol­der og må­ske en swe­a­ter af­slap­pet ding­len­de over skul­de­ren. De tra­e­der ud af fro­di­ge, ro­sen­duf­ten­de ha­ver for­an hi­sto­ri­ske som­mer­vil­la­er og sa­et­ter sig ind i de­res vel­hold­te ve­te­ran­bi­ler. Må­ske for at kø­re den kor­te tur hen til gol­f­klub­ben. Må­ske ba­re for at ny­de li­vet. Tid og pen­ge har de nok af, selv om de kun skil­ter med det på den til­ba­gela­e­ne­de og af­slap­pe­de må­de. Sve­ri­ges Ska­gen Ska­nør og Falster­bo, der reg­nes for nog­le af Sve­ri­ges ae­ld­ste by­er, har mas­ser af på én gang mon­da­en og af­slap­pet at­mos­fa­e­re. Turist­bro­chu­rer har i ny og nae sam­men­lig­net det syds­ven­ske fe­ri­e­pa­ra­dis med Ska­gen, men den sam­men­lig­ning kan man jo pas­sen­de selv af­prø­ve i prak­sis ved at be­sø­ge idyl­len kun en halv ti­mes kør­sel syd for Mal­mø. Sik­kert er det i hvert fald, at her er mas­ser af stem­ning, sand og vand.

Ska­nør og Falster­bo er i dag et sam­men­vok­set lands­by- og som­mer­hus­sam­fund, der har få­et til­fø­jet en bin­de­streg mel­lem de to by­nav­ne for at un­der­stre­ge sam­hø­rig­he­den.

Men på en tur rundt i om­rå­det kan man al­li­ge­vel ret ty­de­ligt for­nem­me spo­re­ne af, hvad der var cen­trum i hen­holds­vis Ska­nør og Falster­bo, da by­er­ne blom­stre­de op som vig­ti­ge fi­sker- og mar­keds­by­er i Mid­delal­de­ren. Det var den­gang, sil­den trak i fe­de sti­mer op gen­nem Øre­sund, og sil­de­mar­ke­det på Falster­bo-na­es­set var en af Dan­marks stør­ste ind­komst­kil­der – det var jo først i 1600-tal­let, at Skå­ne kom på sven­ske ha­en­der. Om­kring 1900 blev Falster­bo-na­es­set et po­pu­la­ert til­flugts­sted for Mal­møs bed­re bor­ger­skab, der byg­ge­de som­mer­vil­la­er og nød den fri­ske havluft, og si­den har det va­e­ret et po­pu­la­ert fe­ri­e­mål for sven­sker­ne.

Det er sa­er­ligt hyg­ge­ligt at slen­tre rundt i den ae­ld­ste del af Falster­bos be­byg­gel­se med char­me­ren­de bin­dings­va­er­ks­hu­se og hi­sto­ri­ske som­mer­hu­se som ta­get ud af et Astrid Lind­gren-uni­vers, men og­så Ska­nør by­der på fi­ne, gam­le byg­nin­ger og en se­va­er­dig kir­ke fra 1300-tal­let, der byg­ger på fun­da­men­tet af en end­nu ae­l­dre kir­ke. Li­ge nord for kir­ken lig­ger borg­ban­ken, hvor den dan­ske kon­ges fo­ged i sin tid holdt til og op­kra­e­ve­de af­gif­ter fra sil­de­mar­ke­det.

Selv om det er hyg­ge­ligt at slen­tre rundt blandt de gam­le hu­se, er det nok al­li­ge­vel na­tu­ren, det bre­de ud­syn til him­mel og hav og de ki­lo­me­ter­lan­ge, hvi­de sand­stran­de, der er Falster­bo-na­es­sets al­ler­stør­ste at­trak­tion. Hvis man ger­ne vil gå tu­ren de få ki­lo­me­ter mel­lem Ska­nørs og Falster­bos gam­le by­ker­ner, er det va­erd at dre­je ned mod hav­nen i Ska­nør og der­fra ta­ge stien, der går mel­lem klit­ter­ne og ha­vet på den ene si­de og et ind­heg­net om­rå­de af na­tur­re­ser­va­tet Flom­men på den an­den. Fra stien har man ud­sigt til stri­be­vis af de man­ge pit­to­re­ske ba­de­hyt­ter i pa­stel­far­ver, der er ka­rak­te­ri­sti­ske for om­rå­det. Li­ge til et po­st­kort­mo­tiv og til at le­de tan­ker­ne hen på som­merjord­ba­er og lan­ge, dov­ne da­ge i so­len. Strand og golf Hvis vej­ret og sa­e­so­nen er til det, er det selv­føl­ge­lig va­erd at af­prø­ve de go­de ba­de­mu­lig­he­der, om­rå­det by­der på. Van­det er klart, og sand­bun­den fin og let bøl­get, så spørgs­må­let er ba­re, om det er for koldt?

El­lers kan man jo og­så ba­re nø­jes med at gå en tur i det fin­kor­ne­de sand og må­ske dyp­pe ta­e­er­ne lidt.

Sel­ve na­tur­re­ser­va­tet be­står fak­tisk mest af vand – bå­de i form af fug­ti­ge stran­den­ge, be­vok­se­de rev­ler, ind­sø­er og lagu­n­er. Det er ik­ke kun pa­ent at se på, men gi­ver og­så ide­el­le op­holds­be­tin­gel­ser for man­ge for­skel­li­ge fug­lear­ter, der yng­ler i om­rå­det el­ler blot kom­mer for­bi på tra­ek.

Det vir­ker lidt un­der­ligt, at der lig­ger en gol­f­ba­ne in­de i na­tur­re­ser­va­tet. Man skul­le tro, at gol­f­bol­de på af­ve­je kun­ne for­styr­re fug­le­li­vet? Men åben­bart er der plads til beg­ge de­le, og er man gol­f­spil­ler, er det selv­føl­ge­lig va­erd at af­prø­ve den smukt be­lig­gen­de ba­ne.

Falster­bo-na­es­set er et sted, hvor man ny­der li­vet, og det ga­el­der selv­føl­ge­lig og­så, hvad an­går madop­le­vel­ser. Med for­ti­dens sil­de­e­ven­tyr in men­te er det op­lagt at sa­et­te ta­en­der­ne i en stegt sild el­ler en sil­demad på en af re­stau­ran­ter­ne, og ge­ne­relt er Falster­bo og Ska­nør en god desti­na­tion for fi­ske­spi­se­re.

Et godt valg er Ska­nørs Gäst­gif­va­re­gård i Mel­lan­ga­tan i det gam­le Ska­nør, der har bå­de hi­sto­rie, stil og styr på køkkenet. Her føl­ger me­nu­en den sven­ske sa­e­son og er af­stemt ef­ter, hvil­ke grønt­sa­ger de lo­ka­le pro­du­cen­ter kan le­ve­re.

Skal det va­e­re lidt me­re ufor­melt, kan man slen­tre ned på hav­nen i Ska­nør og blot la­de sig fri­ste af ud­val­get hos fi­ske­rø­ge­ri­et, der har kom­bi­ne­ret re­stau­rant og bu­tik.

Fra hav­nen kan man og­så få øje på Øre­sunds­bro­en ude i alt det blå. Det si­ger lidt om, hvor ta­et vi fak­tisk er på hjem­lan­det her i det syds­ven­ske fe­ri­e­pa­ra­dis, der sta­dig er uop­da­get land for de fle­ste dan­ske­re.

De far­ve­ri­ge ba­de­hyt­ter i trae er en del af kul­tu­rar­ven på Falster­bo-na­es­set. Der er om­kring 900 af dem langs kyst­linj­en i Vel­lin­ge Kom­mu­ne.

Bå­de Falster­bo og Ska­nør by­der på hyg­ge­li­ge, gam­le by­mil­jø­er. Her er det et hus i Falster­bo.

Man­ge af ba­de­hyt­ter­ne har en del år­ti­er på ba­gen. Bli­ver de så gam­le, at de råd­ner, kan ejer­ne få til­la­del­se af kom­mu­nen til at op­fø­re en ny. Men kun i helt sam­me stil – og ik­ke stør­re.

For fug­le­in­ter­es­se­re­de er det va­erd at sø­ge mod Falster­bo-na­es­set i sen­som­me­ren og ef­ter­å­ret, hvor der er fa­er­re som­mer­hus­ga­e­ster, men til gen­ga­eld im­po­ne­ren­de man­ge fug­le. Syd­spid­sen af Falster­bo-na­es­set er be­rømt for si­ne fug­le­tra­ek, for net­op her hvi­ler man­ge af de vin­ge­de va­es­ner ud, in­den tu­ren går ud over Øster­sø­en. Det ga­el­der blandt an­dre ed­der­fug­le, mus­vå­ger, spur­ve­hø­ge, bog­fin­ker og sta­e­re.

Stien mel­lem Ska­nør Havn og Falster­bo er fin til bå­de van­dring og af­slap­pet cy­kel­tem­po.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.