Glam­ping

Dan­sker­ne la­der sig ik­ke la­en­ge­re spi­se af med et blegt styk­ke gra­es­pla­e­ne og en halv­flad hop­pe­borg på cam­ping­fe­ri­en. De nye luksus­be­hov har re­sul­te­ret i fa­eno­me­net glam­ping

BT - - REJSER - Af Sa­rah Ris­bøl Jakob­sen Fo­to: PR | rejser@bt.dk

Den nye cam­ping­form, der kom­bi­ne­rer luksus og fe­rie i det fri

Sa­fa­ri­tel­te og tra­e­hyt­ter ind­ret­tet som luksus­ho­tel­ler, eg­ne toilet­fa­ci­li­te­ter og cam­ping­plad­sens bed­ste ud­sigt. Der er langt fra de snav­se­de hjør­ner og fed­te­de ko­ge­pla­der på fa­el­les­a­re­a­ler­ne til det, som fle­re og fle­re dan­ske cam­ping­plad­ser er be­gyndt at til­by­de – nem­lig glam­ping, som er en sam­men­tra­ek­ning af or­de­ne gla­mourøs og cam­ping. »Det er en blan­ding af Ka­ren Blixen og ’1001 nats even­tyr’,« ly­der det en­tu­si­a­stisk fra di­rek­tør for Cam­pin­g­rå­det Poul Fe­jer Chri­sti­an­sen.

»Det min­der om en sa­fa­ri-lod­ge med him­mel­seng og ae­g­te ta­ep­per på gul­ve­ne – el­ler i hvert fald no­get, der lig­ner. Det er det luk­suri­ø­se i det pri­mi­ti­ve,« si­ger han og forta­el­ler, at glam­ping er ble­vet me­re og me­re ud­bredt i Dan­mark – isa­er in­den for de se­ne­ste to år. Blandt an­det for­di folk har få­et fle­re pen­ge mel­lem ha­en­der­ne.

»Der ser helt klart ud til at va­e­re et mar­ked for det. Der har jo va­e­ret en lang pe­ri­o­de un­der fi­nanskri­sen, hvor der ik­ke var ret man­ge, der brug­te pen­ge på luksus. Men det er ved at kom­me igen,« kon­klu­de­rer Poul Fe­jer Chri­sti­an­sen.

Cam­ping skal ha­ve et bed­re ry

Va­can­so­leil, som ud­by­der 450 cam­ping­plad­ser i Eu­ro­pa, er og­så hop­pet med på glam­ping-bøl­gen.

»Vi har kun­net ma­er­ke en ef­ter­spørgsel på mar­ke­det. Folk var f.eks. in­de og spør­ge, om der var mu­lig­hed for at få en op­va­ske­ma­ski­ne i de­res hyt­te el­ler i de­res mo­bi­le ho­me. Man­ge vil­le sim­pelt­hen ba­re ger­ne ha­ve en hø­je­re stan­dard,« forta­el­ler Las­se Svend­sen, som og­så na­ev­ner, at glam­ping er stort i sy­d­eu­ro­pa­ei­ske lan­de som f.eks. Ita­li­en og Kro­a­tien.

»He­le Eu­ro­pa ef­ter­spør­ger det. Jeg tror og­så, at det er et for­søg fra bran­chen på at løf­te cam­ping­li­vets ima­ge og der­med få fat i nog­le helt nye kun­de­grup­per,« si­ger han.

Og det er net­op det lidt me­re ma­ge­li­ge og be­rej­ste ho­tel­seg­ment, som glam­ping til­tra­ek­ker, forta­el­ler lek­tor på Aal­borg Uni­ver­si­tet Bo­dil Stil­ling Bli­ch­feldt, som har for­sket i cam­ping.

»Cam­pin­g­er­hver­vet har i Dan­mark ik­ke haft det nemt, og derfor vil de ger­ne til­tra­ek­ke de men­ne­sker, som nor­malt ik­ke ta­ger på cam­ping. Her er glam­ping et rig­tig vig­tigt til­tag, net­op for at få slå­et nog­le af de for­dom­me, som folk har om cam­ping, ihjel. Plad­ser­ne for­sø­ger at be­va­e­ge sig va­ek fra at skul­le va­e­re alt for al­le, for hvis du er det, så er der ik­ke nog­le af di­ne ga­e­ster, som bli­ver spe­ci­elt til­fred­se. Tra­di­tio­nel cam­ping gi­ver al­le lidt, men gi­ver ik­ke no­gen me­get, forta­el­ler Bo­dil Bli­ch­feldt og be­ret­ter yder­li­ge­re, at glam­ping er et ud­tryk for, at cam­ping i Dan­mark har gang i en dif­fe­ren­ti­e­rings­pro­ces.

»De cam­pi­ster, som du mø­der om som­me­ren, kan du sag­tens mø­de på et la­ek­kert all-in­clu­si­ve resort syd­på om vin­te­r­en el­ler på en stor­bywe­e­kend i Lon­don. De har prø­vet man­ge for­skel­li­ge fe­ri­e­for­mer og er me­get be­vid­ste om, hvad de ger­ne vil ha­ve, og er vant til en høj stan­dard. Nog­le sy­nes, det er rig­tig hyg­ge­ligt at va­ske op i fa­el­les­køk­ke­net og snak­ke med de an­dre, men det er der an­dre, der ba­re ik­ke gi­der. Det er blandt an­det dem, som glam­ping hen­ven­der sig til.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.