FRANSK KLAS­SE Klar til su­per-se­mi HJA­ELP TIL AE­L­DRE ELSE, 76 ÅR STYRT­DYK­KER

Tak for fe­sten, Island Nu gør nedska­e­rin­ger for al­vor ondt

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Det kan ik­ke va­e­re rig­tigt, når jeg har be­talt skat he­le li­vet

Si­den 2008 er hjemmehjaelpen for ae­l­dre over 65 år i Dan­mark ble­vet be­skå­ret med me­re end 5,8 mil­li­o­ner ti­mer, vi­ser nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Det har al­vor­li­ge kon­se­kven­ser, ad­va­rer AE­l­dre Sa­gen. »Vi ved, at der er en grup­pe, som tid­li­ge­re fik, men som ik­ke la­en­ge­re får den hja­elp, som de bur­de ha­ve,« si­ger se­ni­o­r­kon­su­lent i AE­l­dre Sa­gen Per­nil­le Tuf­te til BT.

Det er Dan­marks Sta­ti­stik, der i ju­ni of­fent­lig­gjor­de tal­le­ne, som vi­ser, at an­tal­let af ti­mer, kom­mu­ner­ne bru­ger på hjem­me­hja­elp, fal­der. Og når an­tal­let af hjem­me­hja­elp­sti­mer ras­ler ned, ram­mer det ‘ty­pisk en­li­ge over 80 år, der må­ske er for sva­ek­ke­de til at ka­em­pe med sy­ste­met om, hvad man har brug for.’

»For ae­l­dre un­der 80 år, der mi­ster hjem­me­hja­elp, la­eg­ges der me­re over på de på­rø­ren­de, der ty­pisk er ’på’ i for­vej­en,« si­ger Per­nil­le Tuf­te.

Må­lt og ve­jet

Nog­le af år­sa­ger­ne til, at an­tal­let af hjem­me­hja­elp­sti­mer fra 2008 til 2015 er fal­det med 19,4 pct., er, at fle­re ae­l­dre er i stand til at kla­re sig selv, li­ge­som ny tek­no­lo­gi og­så er en fak­tor.

Men der­u­d­over spil­ler kom­mu­ner­nes re­ha­bi­li­te­rings-for­løb - der for ca. halvandet år si­den blev ved­ta­get ved lov - en rol­le.

Her bli­ver den ae­l­dre må­lt og ve­jet, så­le­des at kom­mu­nen ved, hvad den ae­l­dre kan og ik­ke kan.

Det for­kla­rer Kora-pro­fes­sor og ph.d. in­den for so­ci­al­po­li­tik Ti­ne Rost­gaard:

»Be­ho­vet for hjem­me­hja­elp kom­mer se­ne­re i vo­res liv, og man gi­ver hja­el­pen på en an­den må­de i dag end tid­li­ge­re. I dag hja­el­per man med kor­te, in­ten­si­ve for­løb den ae­l­dre til at bli­ve selv­hjul­pen. Den sid­ste for­kla­ring

Vi ved, at der er en grup­pe, som tid­li­ge­re fik, men som ik­ke la­en­ge­re får den hja­elp, som de bur­de ha­ve

på ud­vik­lin­gen kan va­e­re, at ser­vi­ce­ni­veau­et er fal­det, så man ik­ke kan få ren­gø­ring hver el­ler hver an­den uge, men må­ske hver tred­je uge og i fa­er­re mi­nut­ter,« si­ger hun

Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik er an­tal­let af ti­mer, som i gen­nem­snit bru­ges på den ae­l­dre, der mod­ta­ger hja­elp, på 2008-ni­veau.

Men i dag er det hver ot­ten­de ae­l­dre over 67 år, der mod­ta­ger hjem­me­hja­elp, mod hver fem­te i 2008.

»Hjemmehjaelpen er ik­ke no­get tag selv-bord. Det er vir­ke­lig no­get, som du skal ha­ve me­get stort be­hov for, før du kan få det. Og det her vid­ner om en stram­ning af vi­si­ta­tio­nen,« si­ger Per­nil­le Tuf­te.

An­tal­let af ae­l­dre sti­ger

I 2008 blev der hver af årets 52 uger brugt 558.742 ti­mer på hjem­me­hja­elp til de ae­l­dre over 65 år, mens tal­let i 2015 var 445.890 ti­mer pr. uge. Det gi­ver på års­ba­sis en for­skel på me­re end 5,8 mil­li­o­ner hjem­me­hja­elp­sti­mer, be­kra­ef­ter Ti­ne Rost­gaard.

I sam­me pe­ri­o­de er an­tal­let af hjem­me­hja­elp­sti­mer til dem un­der 65 år fal­det med ca. 950.000. Og sam­ti­dig er an­tal­let af per­so­ner over 65 år ste­get med 23 pct., på­pe­ger AE­l­dre Sa­gen:

»Kon­se­kven­ser­ne er, at der går uger mel­lem, der bli­ver gjort rent el­ler skif­tet sen­ge­tøj. Prøv at ta­en­ke dig et ba­de­va­e­rel­se el­ler køk­ken, der får en klud el­ler en bør­ste hver fjer­de uge. Det er uva­er­digt for den en­kel­te,« si­ger Per­nil­le Tuf­te.

I en tid hvor lan­det fat­tes pen­ge, hvor­for skal man så bru­ge fle­re pen­ge på de ae­l­dre og ik­ke på f.eks. sko­ler­ne?

»Det er lan­dets po­li­ti­ke­re, der pri­o­ri­te­rer og be­slut­ter, hvad di­ne skat­te­kro­ner skal gå til. Men det er klart, at når Chri­sti­ans­borg år ef­ter år ska­e­rer i kom­mu­ner­nes øko­no­mi, så tvin­ger de og­så kom­mu­ner­ne til at pri­o­ri­te­re vold­somt og kan kom­me til at spil­le un­ge og gam­le ud mod hin­an­den. Og det sy­nes vi er me­get uhel­digt,« si­ger Per­nil­le Tuf­te.

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de | ufjo@bt.dk Per­nil­le Tuf­te, chef­kon­su­lent i AE­l­dre Sa­gen Prøv at ta­en­ke dig et ba­de­va­e­rel­se el­ler køk­ken, der får en klud el­ler en bør­ste hver fjer­de uge. Det er uva­er­digt for den en­kel­te Per­nil­le Tuf­te, chef­kon­su­lent i AE­l­dre Sa­gen

Jeg kan ik­ke kom­me ned på gul­vet og gø­re rent selv, for jeg har mi­stet kra­ef­ter i be­ne­ne, isa­er i det ven­stre, så jeg skal støt­te mig til no­get for at hi­ve mig selv op igen Else Bu­chwald

16 SIDER SPORT He­le Dan­marks som­me­ra­vis

• 76-åri­ge Else Bu­chwald kø­ber selv ek­stra hjem­me­hja­elp. FO­TO: MIK­KEL BERG PEDERSEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.