Blo­dig IS-bom­be ryster Bag­dad

Is­la­misk Stat ha­ev­der at stå bag bom­be, der har ko­stet op mod 125 men­ne­sker li­vet. Fle­re ter­r­or­an­greb på vej, si­ger eks­pert

BT - - NYHEDER - Af Ni­na Lou­i­se Aa­gaard og Am­mar Ka­rim/AFP

Iraks ho­ved­stad Bag­dad blev nat­ten til søn­dag ry­stet af en vold­som bom­be mod bu­tik­ker, hvor ira­ke­re hav­de travlt med at hand­le før den fo­re­stå­en­de fejring af ra­ma­da­nens af­slut­ning. Is­la­misk Stat tog skyl­den for an­gre­bet. BBC ci­te­re­de irakisk po­li­ti for at op­ly­se, at 125 blev dra­ebt, mens an­dre me­di­er skrev om­kring 120 dø­de.

160 per­so­ner er sår­et, si­ger po­li­ti­og ho­spi­talskil­der iføl­ge den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an.

Der­med er der iføl­ge op­gø­rel­ser fra blandt an­det BBC ta­le om det dø­de­lig­ste an­greb i Bag­dad i år. Der har va­e­ret en ra­ek­ke øde­la­eg­gen­de bom­ber si­den nytår.

Bom­ben blev de­to­ne­ret i et travlt shop­ping- og re­stau­rant­kvar­ter i by­de­len Kar­ra­da, hvor hand­len­de var i gang med at kø­be ind til af­slut­nin­gen på den mus­lim­ske fa­ste­må­ned tirs­dag 5. juli.

In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at der skal va­e­re ta­le om en bom­be pla­ce­ret i en last­bil for­an en re­stau­rant. Seks bu­tiks­an­sat­te dra­ebt Hus­se­in Ali, en 24-årig tid­li­ge­re sol­dat, forta­el­ler til nyheds­bu­reau­et AFP, at seks me­d­ar­bej­de­re i hans fa­mi­lies bu­tik blev dra­ebt.

»Jeg vil ven­de til­ba­ge til fron­ten. I det mind­ste ved jeg, hvem fjen­den er der, så jeg kan be­ka­em­pe den. Her ved jeg ik­ke, hvem jeg be­ka­em­per,« si­ger Ali.

Ud over de man­ge dra­eb­te skal fle­re byg­nin­ger va­e­re ble­vet øde­lagt.

Is­la­misk Stat har i en er­kla­e­ring ta­get skyl­den for an­gre­bet. Iføl­ge IS blev det ud­ført af en ira­ker som led i grup­pens ’lø­ben­de sik­ker­heds­o­pe­ra­tio­ner’.

Iføl­ge IS var bom­ben ret­tet mod shi­it­ter, der af den ek­stre­mi­sti­ske grup­pe an­ses for at va­e­re ka­et­te­re. Is­la­misk Stat er sva­ek­ket An­gre­bet i Bag­dad er ud­tryk for, at IS er sva­ek­ket bå­de mi­li­ta­ert og øko­no­misk, vur­de­rer De­niz Se­rin­ci, der har skre­vet bo­gen ’Ter­r­orens ka­li­fat’.

»Vi vil se me­re klas­sisk ter­ror fra Is­la­misk Stats si­de. Det er et tegn på, at de er pres­se­de, og at de er me­re vre­de

De er vre­de på Ve­sten, som bom­ber dem, og på de lo­ka­le re­ge­rin­ger, her­un­der Bag­dad, som de an­ser for at va­e­re prove­st­li­ge

på ver­den end før. I en kon­ven­tio­nel krig kan de ik­ke vin­de. Så de ud­nyt­ter et nemt mid­del, nem­lig ter­ror,« si­ger Se­rin­ci.

I 2014 vandt ji­ha­di­ster fra den ek­stre­mi­sti­ske sunni­mus­lim­ske or­ga­ni­sa­tion kon­trol med sto­re de­le af Irak og Sy­ri­en. Må­let var at ska­be et ka­li­fat.

»Det, Israel er for jø­de­r­ne, vil­le de ska­be for sunni­mus­li­mer­ne. Men de ved, at de ik­ke har man­ge chan­cer for at fort­sa­et­te med at ek­si­ste­re som stat,« si­ger De­niz Se­rin­ci.

»Der­for er de vre­de. De er vre­de på Ve­sten, som bom­ber dem, og på de lo­ka­le re­ge­rin­ger, her­un­der Bag­dad, som de an­ser for at va­e­re prove­st­li­ge,« si­ger han.

De­niz Se­rin­ci vur­de­rer, at Is­la­misk Stat har mi­stet 45 pro­cent af are­a­ler­ne i Irak og 20 pro­cent af are­a­ler­ne i Sy­ri­en. Han for­ven­ter, at or­ga­ni­sa­tio­nen i de kom­men­de år vil mi­ste re­sten af sit ter­ri­to­ri­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.