Else får hja­elp 12 mi­nut­ter hver an­den uge

Else Bu­chwald er en af de dan­ske­re over 65 år, der har op­le­vet at få skå­ret kraf­tigt i sin hjem­me­hja­elp de se­ne­re år.

BT - - NYHEDER -

Si­den 2004 har 76-åri­ge Else Bu­chwald få­et hja­elp til støv­sug­ning, gulvvask og ren­gø­ring af den femva­e­rel­ses lej­e­lej­lig­hed i Aar­hus-by­de­len Lan­ge­na­es, hvor hun har bo­et si­den 1972.

Mens hen­des mand lå syg som

føl­ge af strå­le­be­hand­ling mod pro­sta­ta­kra­eft, blev hun selv ope­re­ret for en dis­kuspro­laps for tred­je gang. Det be­tød, at kom­mu­nens hjem­meple­je og hjem­me­hja­elp ryk­ke­de ind og hjalp ae­g­te­par­ret, mens de beg­ge var sen­ge­lig­gen­de i fle­re må­ne­der.

»Det var uund­va­er­ligt. Min mand blev ple­jet, for­di jeg ik­ke selv kun­ne hja­el­pe ham, og vi fik hja­elp til støv­sug­ning, vask af køk­kengul­vet og lidt ren­gø­ring af ba­de­va­e­rel­set. Det var en stor hja­elp, for man vil jo ger­ne ha­ve, at tin­ge­ne ser pa­ent ud,« si­ger Else Bu­chwald. ’Yd­my­gen­de ar­bejds­prøv­ning’ Ef­ter­føl­gen­de fik par­ret hjem­me­hja­elp halvan­den ti­me hver an­den uge, men ef­ter Else Bu­chwald blev ale­ne i 2011, blev be­sø­ge­ne fra hjem­me­hja­el­pe­ren skå­ret ned til hver tred­je uge. Men i ef­ter­å­ret sid­ste år aen­dre­de Aar­hus Kom­mu­ne hold­ning, og Else Bu­chwald skul­le igen­nem det, hun selv kal­der en ‘yd­my­gen­de ar­bejds­prøv­ning’.

»Kom­mu­nens vi­si­ta­tor hav­de for­skel­li­ge red­ska­ber med for at se, hvor me­get jeg kun­ne selv. Det var ek­sem­pel­vis et red­skab, som jeg skul­le bru­ge til at gø­re rent bag toilet­tet. Jeg hav­de et naivt håb om, at jeg må­ske kun­ne få hja­elp hver an­den uge i ste­det for hver tred­je. Jeg hav­de slet ik­ke ta­enkt, at kom­mu­nen li­ge­frem vil­le ska­e­re i min hjem­me­hja­elp,« si­ger Else Bu­chwald.

Men skå­ret blev den. Kom­mu­nens vi­si­ta­tor men­te, at Else Bu­chwald kun­ne kla­re sig med 12 mi­nut­ters hjem­me­hja­elp hver an­den uge.

»Det var jeg selv­føl­ge­lig util­freds med, og jeg pro­teste­re­de over af­gø­rel­sen, men der var ik­ke no­get at gø­re, for jeg kun­ne godt selv, lød be­ske­den. Så jeg hav­de gjort mig selv en bjør­ne­tje­ne­ste ved at vir­ke for frisk og rø­rig,« kon­sta­te­rer Else Bu­chwald tørt i dag. Smer­ter i ryg­gen Hun har si­den 2004 ta­get smer­testil­len­de me­di­cin på grund af smer­ter­ne i ryg­gen, og i april sid­ste år blev Else Bu­chwald kørt ned af en bil, så hun bra­ek­ke­de an­k­len. Der­for kni­ber det og­så med ba­lan­cen.

»Det fø­ler jeg ik­ke, der er ble­vet ta­get hen­syn til. Jeg kan ik­ke kom­me ned på gul­vet og gø­re rent selv, for jeg har mi­stet kra­ef­ter i be­ne­ne, isa­er i det ven­stre, så jeg skal støt­te mig til no­get for at hi­ve mig selv op igen,« si­ger hun.

Else Bu­chwald har nu valgt at til­kø­be ek­stra hjem­me­hja­elp, sva­ren­de til en hel ti­me hver an­den uge. Det sam­me som hun modt­og tid­li­ge­re.

»Så kan jeg sta­dig få va­sket køk­kengulv og støv­su­get over det he­le. Men de 48 mi­nut­ter be­ta­ler jeg så selv. En ti­me ko­ster cir­ka 300 kro­ner, så det er ik­ke en her­re­gård, jeg bru­ger på det om må­ne­den. Men jeg er hel­dig, at jeg har råd til at kø­be ek­stra hja­elp, ef­ter min mand dø­de. Det er langt­fra al­le ae­l­dre, der kan det. Det sy­nes jeg ik­ke kan va­e­re rig­tigt, når man har be­talt skat he­le li­vet,« si­ger Else Bu­chwald.

Iføl­ge tal fra Dan­marks Sta­ti­stik har Aar­hus Kom­mu­ne na­e­sten hal­ve­ret an­tal­let af vi­si­te­re­de ti­mer til prak­tisk hja­elp i pe­ri­o­den 2008 til 2015.

Til gen­ga­eld har kom­mu­nen øget an­tal­let af vi­si­te­re­de ti­mer til per­son­lig ple­je, så det sam­le­de an­tal vi­si­te­re­de hjem­me­hja­elp­sti­mer i 2015 lå godt 3.000 ti­mer over 2008-an­tal­let.

NEDSKAERING Jo­nas Ve­ster| jves@bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.