Tysk vå­be­n­eks­port for­dob­les ef­ter salg til Qa­tar

BT - - NYHEDER -

Tys­kland for­dob­le­de sid­ste år lan­dets vå­be­n­eks­port, vi­ser tal fra det ty­ske øko­no­mi­mi­ni­ste­ri­um iføl­ge avi­sen Welt am Son­n­tag.

Det er den stør­ste eks­port si­den be­gyn­del­sen af det 21. år­hund­re­de, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Iføl­ge den ty­ske avis blev der i 2015 solgt vå­ben til eks­port for 7,86 mil­li­ar­der eu­ro, sam­men­lig­net med 3,97 mil­li­ar­der eu­ro i 2014. Det sva­rer til hen­holds­vis 58,5 og 29,5 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner. Tal­le­ne ven­tes pra­e­sen­te­ret for re­ge­rin­gen ons­dag.

Iføl­ge mi­ni­ste­ri­et er der sa­er­li­ge fak­to­rer, der gør sal­get for 2015 ek­stra højt. Blandt an­det har man god­kendt et salg af fi­re tank­fly til Stor­bri­tan­ni­en for 1,1 mil­li­ar­der eu­ro. En an­den stor or­dre på blandt an­det kamp­vog­ne til Qa­tar for en sam­let va­er­di af 1,6 mil­li­ard eu­ro bi­dra­ger li­ge­le­des til den mar­kan­te stig­ning i eks­por­ten.

Den ty­ske øko­no­mi­mi­ni­ster, so­ci­al­de­mo­kra­ter­nes le­der Sig­mar Ga­bri­el, for­søg­te at stop­pe vå­bensal­get til det ara­bi­ske land. Op­po­si­tio­nen i Tys­kland be­skyl­der Qa­tar for at støt­te den ek­stre­mi­sti­ske grup­pe Is­la­misk Stat. Ga­bri­el blev stemt ned af si­ne mi­ni­ster­kol­le­ger, skri­ver Deut­sche Wel­le.

Mi­ni­ste­ri­et har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re rap­por­ten om vå­be­n­eks­por­ten.

Sig­mar Ga­bri­el har lo­vet at ska­er­pe kon­trol­len. Re­ge­rin­gen har af­vist at god­ken­de 100 be­stil­lin­ger i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.