Smi­der bom­be un­der re­ge­rin­gen

BT - - NYHEDER -

STATSMINISTERPOSTEN Fol­ke­par­ti op­når yder­li­ge­re frem­gang. Nu har vi få­et to mel­din­ger fra ham: Først un­der Fol­ke­mø­det på Born­holm, hvor han of­fent­lig­gjor­de, at par­ti­et er pa­rat til at gå i re­ge­ring på de oven­na­evn­te be­tin­gel­ser. Og søn­dag ska­er­pe­de han så pro­fi­len ved at sa­et­te trumf på og kra­e­ve dansk fol­ke­af­stem­ning om en ny EU-af­ta­le som bri­ter­nes, før han vil gå i re­ge­ring.

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) har al­le­re­de af­vist en dansk fol­ke­af­stem­ning, og det vil der ik­ke bli­ve aen­dret på, ly­der det fra iagt­ta­ge­re. Så mel­der Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl krig, el­ler hvad øn­sker han at op­nå med sin ud­mel­ding? Blå blok vi­ser kri­se­tegn

Po­li­ti­kens tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Bo Li­de­gaard me­ner, at Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl selv vil va­e­re stats­mi­ni­ster og i vir­ke­lig­he­den er i gang med at for­be­re­de os al­le på den tan­ke. Det skri­ver han i sin klum­me i Po­li­ti­ken søn­dag.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fun­ge­ren­de po­li­ti­ske ord­fø­rer Ben­ny En­gel­bre­cht me­ner, at ud­spil­let ud­stil­ler kri­sen i blå blok.

»Hvis det hav­de va­e­re på Fa­ce­book, vil­le for­hol­det mel­lem Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti ha­ve få­et be­teg­nel­sen ’det er kom­pli­ce­ret’. Det er der, hvor man er flyt­tet fra hin­an­den, ska­en­des ret åbent­lyst og in­gen ved, hvad det en­der med,« si­ger Ben­ny En­gel­bre­cht (S).

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup vur­de­rer, at man ik­ke kan af­vi­se, at Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl nu og­så går ef­ter statsministerposten.

»Det kan ik­ke ude­luk­kes. Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der er det en spra­eng­far­lig bom­be un­der re­ge­rin­gen, som Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl kom­mer med. Hvor den lan­der, ved vi ik­ke end­nu. Dansk Fol­ke­par­ti har Hvis det hav­de va­e­re på Fa­ce­book, vil­le for­hol­det mel­lem Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti ha­ve få­et be­teg­nel­sen ’det er kom­pli­ce­ret’ sat sig i be­va­e­gel­se, og spørgs­må­let er, om kra­vet om fol­ke­af­stem­ning al­le­re­de kom­mer til at ind­gå i ef­ter­å­rets for­hand­lin­ger,« si­ger Søs Ma­rie Serup.

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl af­vi­ser selv, at han er i gang med at brin­ge sig selv i spil som mu­lig stats­mi­ni­ster­kan­di­dat ef­ter na­e­ste valg.

»Det prø­ve­de Ma­ri­an­ne Jel­ved (R) at gø­re i 2006, og det end­te for at si­ge det mildt let­te­re ko­misk. Så så­dan skal mit ud­spil ik­ke tol­kes. Vi age­rer i det fol­ke­ting, der er, og for os er det po­li­ti­ske ind­hold vig­ti­ge­re end po­ster. Men når hver fem­te dan­sker stem­mer på os, så skal folk selv­føl­ge­lig og­så kun­ne reg­ne med, at vi er pa­ra­te til at sid­de i re­ge­ring ef­ter na­e­ste valg,« si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

MAN­DAG 4. JULI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.