Ti­ger an­gri­ber og dra­e­ber kvin­de­lig dy­re­pas­ser

BT - - NYHEDER -

En dy­re­pas­ser er om­kom­met ef­ter at va­e­re ble­vet an­gre­bet af en ben­galsk ti­ger i en na­tur­park i den span­ske by Be­ni­dorm, skri­ver avi­sen El Mun­do.

Den 37-åri­ge kvin­de blev an­gre­bet lør­dag ef­ter­mid­dag. En am­bu­lan­ce blev til­kaldt af po­li­ti­et, rap­por­te­rer nyheds­bu­reau­et AP. Men kvin­dens liv kun­ne ik­ke red­des.

Par­ken var åben, da ti­ge­ren an­greb kvin­den, men bu­ret var ik­ke syn­ligt for ha­vens ga­e­ster, og der var så­le­des in­gen vid­ner til an­gre­bet.

Omsta­en­dig­he­der­ne i for­bin­del­se med ha­en­del­sen er der­for ik­ke klar­lagt. Po­li­ti­et har ind­ledt en un­der­sø­gel­se.

Ind­til vi­de­re ar­bej­der man med en te­o­ri om, at kvin­den var i gang med at ren­gø­re bu­ret, da ti­ge­ren an­greb.

»Desva­er­re måt­te red­der­ne be­vid­ne dø­den af en ka­er kol­le­ga, der har ar­bej­det for par­ken i ot­te år som dy­re­pas­ser for kat­te­dyr,« si­ger tals­man­den fra zoo­en.

Lo­ka­le me­di­er skri­ver, at kvin­den mu­lig­vis har ’glemt’ at luk­ke en dør, mens hun ren­gjor­de bu­ret.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.