’ ’

BT - - DEBAT -

JEG HAR KON­TAKT PO­LI­TI­KER­NE VED UD­MA­ER­KET

Po­li­ti­ker­ne tror, at de kan få folk i ar­bej­de ved at sul­te dem.

med man­ge af de dan­ske fa­mi­li­er, der bli­ver ramt af kon­tant­hja­elpslof­tet. Vi ta­ler om en­li­ge mødre, som har et sted mel­lem 500 og 1.000 kro­ner til mad, når alt det nød­ven­di­ge er be­talt. Vi kom­mer til at se fa­mi­li­er, der, uan­set om de kun spi­ser hav­re­grød hver dag, ik­ke har pen­ge nok, for­di vi har et så højt ud­gifts­ni­veau i Dan­mark. Isa­er i stor­by­er­ne, hvor hus­lej­en er høj. Frem­over kom­mer vi der­for til at se et nyt boom i ud­kants­dan­mark, for­di det er det sted, hvor hus­lej­en er la­vest – så fa­mi­li­er­ne kan spa­re pen­ge. Men så op­står blot et nyt pro­blem, for­di der er ik­ke no­get ar­bej­de i ud­kants­dan­mark.

godt, hvad der kom­mer til at ske nu, men det ta­el­ler ik­ke. De tror, at de ta­ler til hr. og fru Dan­mark, der ger­ne vil ha­ve stram­nin­ger, så de ’dov­ne men­ne­sker’ kom­mer i ar­bej­de. Po­li­ti­ker­ne tror, at de kan få folk i ar­bej­de ved at sul­te dem. Men det kom­mer ik­ke til at ske.

der er job på ar­bejds­mar­ke­det. Li­ge nu ar­bej­der 100.000 øst­eu­ro­pa­e­e­re i Dan­mark. Hvor­for er de job be­sat af øst­eu­ro­pa­e­e­re? Hvor­for er de ik­ke be­sat af le­di­ge dan­ske­re? Det hand­ler om, at in­ci­ta­men­tet til at ta­ge et lav­t­lønsjob og et ufag­la­ert ar­bej­de ik­ke er stort nok, og det prø­ver vi at imø­de­kom­me.

VI VED, AT

at skrue på en ydel­se kan ik­ke stå ale­ne, men det er en del af det. Vi skal og­så hja­el­pe på an­dre må­der. Og det er kom­mu­ner­ne go­de til. Jeg an­er­ken­der, at der kan va­e­re an­dre pro­ble­mer i fa­mi­li­er­ne, som de skal ha­ve hja­elp til. Der er in­gen af os po­li­ti­ke­re, der er in­ter­es­se­ret i at se børn, der tig­ger el­ler går sult­ne i seng. Så ind­sat­sen kan ik­ke stå ale­ne, men jeg tror på, at den kan skub­be nog­le, for­di in­ci­ta­men­tet til et ar­bej­de bli­ver stør­re.

ET RED­SKAB SOM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.