Thu­le­sen har truk­ket split­ten

Fedt­spil, po­wer­play el­ler li­ge­gyl­dig mel­lem­reg­ning. Al­le ana­ly­se­rer li­ge nu Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hls se­ne­ste ud­mel­ding.

BT - - DEBAT -

Hver fem­te dan­sker har stemt på hans par­ti, som lig­ger sta­bilt over Ven­stres ni­veau - hvor­for skul­le han ik­ke gå ef­ter den øver­ste ta­bu­ret?

Søs Ma­rie Serup, er BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

KRI­STI­AN THU­LE­SEN DA­HL vil til­sy­ne­la­den­de bå­de med i en re­ge­ring, med i en - skep­tisk - af­ta­le om dansk eu­ro­pa­po­li­tik og ha­ve en fol­ke­af­stem­ning i stil med den bri­ti­ske, hvor man kan va­el­ge exit fra EU el­ler sam­me vil­kår, som bri­ter­ne snart skal til at for­hand­le hjem. Man må si­ge, at der er kr­udt og kug­ler i DF-for­man­dens som­merin­ter­view, som sen­des på TV2 fle­re gan­ge i lø­bet af i dag. DF HAR I en pe­ri­o­de var­met op til to ting: Dels at vi skal vaen­ne os til, at Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl kan va­e­re stats­mi­ni­ster­kan­di­dat og at DF kan gå i re­ge­ring, og dels at EU-po­li­tik­ken ik­ke la­en­ge­re er i ka­te­go­ri­en stil­fa­er­dig ue­nig­hed med Ven­stres end­si­ge ja-par­ti­er­nes bold­ba­ne. DF er i be­va­e­gel­se. Spørgs­må­let er, hvor­dan vi skal for­stå det? EN ANA­LY­SE ER, at DF ik­ke vil i re­ge­ring og har fun­det sig en ny undskyldning - el­ler ret­te­re har po­le­ret den gam­le godt op. Et fak­tum er det i hvert fald, at i en tid, hvor stats­mi­ni­ste­ren og op­po­si­tions­le­de­ren helst vil ha­ve rum til at ud­tryk­ke en vis skep­sis over­for EU, mens de sam­ti­dig hol­der fast i Dan­marks til­hørs­for­hold i EU, ja, der tvin­ges de va­ek fra den skep­ti­ske linje, som DF der­med hol­der - og end­da har få­et skabt af­stand til En­heds­li­sten på, ved at si­ge, at en fol­ke­af­stem­ning ik­ke er ak­tu­el nu. Det vil den til gen­ga­eld med en vis sand­syn­lig­hed va­e­re - iføl­ge DF - li­ge om­kring den­ne valg­pe­ri­o­des ud­løb. Gif­tigt! EN AN­DEN ANA­LY­SE er, at DF går ef­ter statsministerposten og/ el­ler re­ge­rings­mag­ten, og der­for skal ind­hol­det af­stem­mes med de øv­ri­ge par­ti­er i blå blok. Husk på, at Li­be­ral Al­li­an­ce ef­ter nej’et ved den dan­ske fol­ke­af­stem­ning i de­cem­ber ro­ste sig af at ha­ve skabt det re­sul­tat. Hvis de så og­så får de ef­ter­trag­te­de top­skat­te­let­tel­ser med DF’s med­vir­ken i ef­ter­å­ret, hvem si­ger så, at de ik­ke kan le­ve med DF i Stats­mi­ni­ste­ri­et? Og Ven­stre har jo før, i Hen­ning Chri­stop­her­sens tid som for­mand for Ven­stre, gi­vet statsministerposten fra sig til Poul Schlüter. Og må­ske bli­ver De Kon­ser­va­ti­ve slet ik­ke re­le­van­te. Nye un­der­sø­gel­ser kri­ti­se­rer ple­je­hjem for blot at fun­ge­re som op­be­va­ring for ae­l­dre. Hvor­dan vil du vur­de­re til­stan­de­ne? I VEN­STRE SPYTTER man man­ge knald­per­ler over Thu­le­sen Da­hls mel­ding. Nog­le si­ger, at det bli­ver ik­ke med Løk­ke i spid­sen, nog­le si­ger, at det al­drig kom­mer til at ske. Så­dan skal de selv­føl­ge­lig si­ge, men de me­ner det nu og­så. I VIR­KE­LIG­HE­DEN ER det jo ik­ke ublu over­vej­el­ser fra Thu­le­sen Da­hl. Hver fem­te dan­sker har stemt på hans par­ti, som lig­ger sta­bilt over Ven­stres ni­veau - hvor­for skul­le han ik­ke gå ef­ter den øver­ste ta­bu­ret? Og cir­ka halv­de­len af dan­sker­ne er skep­ti­ske i for­hold til EU - hvor­for skal den sty­ren­de af­ta­le om dansk EU-po­li­tik ik­ke af­spej­le det? Og fol­ke­af­stem­nin­ger går DF jo ind for. Ud­for­drin­gen bli­ver som al­tid at ta­el­le til 90! THU­LE­SEN DA­HL VIL ik­ke i re­ge­ring for en­hver pris, og Løk­ke vil ik­ke va­e­re stats­mi­ni­ster for en­hver pris. Vil Ven­stre gi­ve sig på ind­hol­det, el­ler vil de ar­gu­men­te­rer EU-po­si­tivt og der­med ri­si­ke­re at ta­le sig selv ud af re­ge­rings­kon­to­rer­ne? Thu­le­sen Da­hl har truk­ket split­ten i hånd­gra­na­ten. Hvor­når den sprin­ger, ved vi først, når vi hø­rer bra­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.