Dan­sker­nes øn­ske om EU­far­vel bleg­ner

BT - - NYHEDER -

DENXIT Da de bri­ti­ske va­el­ge­re for lidt over en uge si­den stem­te for at for­la­de EU, ske­te der til­sy­ne­la­den­de no­get i det dan­ske va­el­ger­hav. Ly­sten til at bli­ve i EU er med et slag ste­get mar­kant. Og sam­ti­dig er øn­sket om en til­sva­ren­de dansk fol­ke­af­stem­ning da­let dra­stisk.

Det vi­ser to me­nings­må­lin­ger, Vox­me­ter har fo­re­ta­get for Ritzau ugen før og ugen ef­ter den bri­ti­ske af­stem­ning.

Før af­stem­nin­gen øn­ske­de 40 pro­cent af de dan­ske va­el­ge­re at få lov til at stem­me om at mel­de Dan­mark ud af EU. Ef­ter det bri­ti­ske re­sul­tat var klart, er det kun 32 pro­cent, der har det øn­ske.

Og hvor det før af­stem­nin­gen i Stor­bri­tan­ni­en var knap 60 pro­cent af dan­sker­ne, der øn­ske­de at bli­ve i EU, er det tal ste­get til na­e­sten 70 pro­cent. An­de­len, der øn­sker, at Dan­mark skal mel­de sig ud af EU, er fal­det fra 22,4 pro­cent til 18,2 pro­cent. Plud­se­lig kon­kret Pro­fes­sor De­rek Beach fra Aar­hus Uni­ver­si­tet er en af de før­en­de for­ske­re i dan­sker­nes hold­ning til EU. Han me­ner, at må­lin­gen er ud­tryk for, at spørgs­må­let om ud­mel­del­se plud­se­lig er ble­vet me­get kon­kret for dan­sker­ne.

»Vi kan se et land, som vi ken­der, ta­ge det valg. Så ta­en­ker dan­sker­ne: Det skal vi i hvert fald ik­ke. For den over­ord­ne­de hold­ning er, at vi er gla­de nok for det, vi har,« si­ger han.

Ge­ne­relt er den dan­ske EU-skep­sis af den »blø­de« slags, for­kla­rer pro­fes­soren. Et stort fler­tal af dan­sker­ne er til­fred­se med EU-med­lem­ska­bet, som det er nu, men øn­sker ik­ke me­re uni­on.

Den »hår­de« EU-skep­sis, som tri­ves blandt de bri­ti­ske EU-mod­stan­de­re, og går ud på at mel­de sig ud af uni­o­nen, er ik­ke ret frem­tra­e­den­de i Dan­mark..

»Jeg vil ga­et­te på, at hvis det kom til en fol­ke­af­stem­ning i Dan­mark, vil­le 75-80 pro­cent stem­me for at bli­ve i EU,« si­ger De­rek Beach. Dan­sker­ne er skra­em­te Dansk Fol­ke­par­tis EU-ord­fø­rer Kenneth Kri­sten­sen Berth me­ner, at de dan­ske va­el­ge­re er ble­vet skra­emt af den om­ta­le, der har va­e­ret af, hvil­ke pro­ble­mer Stor­bri­tan­ni­en står over­for, ef­ter at va­el­ger­ne har be­stemt, at lan­det skal ud af EU.

»Det er lyk­ke­des dels for ja­par­ti­er­ne i Dan­mark, dels for bu­reau­kra­ter­ne i Bruxel­les, at sen­de et sig­nal om, at nu skal man ik­ke kom­me for godt i gang,« si­ger Kenneth Kri­sten­sen Berth.

»Si­den det bri­ti­ske øn­ske om ud­mel­del­se har bu­reau­kra­ter­ne i Bruxel­les for­søgt at få det til at frem­stå som om, bri­ter­ne ik­ke vil­le få no­get som helst og så­dan set ba­re vil­le bli­ve sej­let ud i At­lan­ter­ha­vet og gå un­der som et nyt At­lan­tis,« me­ner han.

Den ud­la­eg­ning kø­ber Ven­stres EU-ord­fø­rer Jan E. Jør­gen­sen over­ho­ve­det ik­ke. Han me­ner, at tal­le­ne er ud­tryk for en gla­e­de­lig ud­vik­ling.

»Det vi­ser, at når man kan se, at det er al­vor, og hvil­ke kon­se­kven­ser det har at for­la­de EU, så bli­ver op­bak­nin­gen stør­re. Det er jo ik­ke for­di, be­folk­nin­gen sy­nes, EU er per­fekt. Det sy­nes vi hel­ler ik­ke,« si­ger Jan E. Jør­gen­sen.

Et fler­tal på 51,9 pro­cent af de bri­ti­ske va­el­ge­re af­gjor­de ved en fol­ke­af­stem­ning 23. ju­ni, at Stor­bri­tan­ni­en skal for­la­de EU, som lan­det har va­e­ret med i si­den 1973 - li­ge så la­en­ge som Dan­mark.

Men lan­dets re­ge­ring har end­nu ik­ke ak­ti­ve­ret den pro­ce­du­re, der sa­et­ter gang i ud­mel­del­sen. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.