Ope­ra­en i Oslo fat­tes pen­ge og ud­le­jer til bryl­lup

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke me­re end et par uger si­den, at Den Nor­ske Ope­ra og Bal­let i Oslo hav­de pre­mi­e­re på Mozarts ope­ra ’Fi­ga­ros bryl­lup’.

Men det var et helt an­det bryl­lup, der var ta­le om i ope­ra­hu­set lør­dag af­ten.

Det var nem­lig et rig­tigt bryl­lup. En vel­ha­ver hav­de le­jet byg­nin­gen til en bryl­lups­fest. Det vil­le na­er­mest sva­re til, at Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter i Kø­ben­havn ud­le­je­de til en pri­vat fest.

Det er før­ste gang, at ope­ra­en i Oslo le­jes ud til et så­dant ar­ran­ge­ment, og le­del­sen for den nor­ske kul­turin­sti­tu­tion la­eg­ger ik­ke skjul på, at det skyl­des, at den fat­tes pen­ge, rap­por­te­rer NRK.

»Jeg tror ik­ke, det bli­ver hver­dagskost. Vi dri­ver, og skal dri­ve, ope­ra og bal­let først og frem­mest,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Kenneth Fredstie.

I 2014 hav­de ope­ra­en i Oslo et drifts­re­sul­tat på mi­nus 14 mil­li­o­ner nor­ske kro­ner, og regn­ska­bet for i fjor vi­ser et un­der­skud på 67 mil­li­o­ner nor­ske kro­ner.

Ope­ra­en vil ik­ke op­ly­se, hvor me­get det har ko­stet at le­je byg­nin­gen for en dag.

Ope­ra­byg­nin­gen blev ind­vi­et i 2008 og er ble­vet Nor­ges stør­ste kul­turin­sti­tu­tion. Den mod­ta­ger år­ligt en halv mil­li­ard nor­ske kro­ner i støt­te fra sta­ten.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.