Pa­edo­fi­lisag luk­ker mun­den på Trump

BT - - NYHEDER -

ANKLAGER Det er mu­lig­vis løgn, men som po­ker­fans ved, så er løg­nen sel­ve spil­let. En kvin­de ha­ev­der, at hun som 13-årig blev bun­det til en seng i det pa­lads, som en be­ryg­tet, pa­edo­fil mil­li­ar­da­er ejer i New York.

Og at hun, der blev ta­e­vet og vold­ta­get igen og igen af mil­li­ar­da­e­ren og en af hans ven­ner - Do­nald Trump - ef­ter for­bry­del­sen blev tru­et til tavs­hed af Trump.

Hvis hun no­gen­sin­de af­slø­re­de no­get, vil­le ’hun og hen­des fa­mi­lie bli­ve fy­sisk straf­fet, må­ske dra­ebt’, hed­der det i det 13 sider lan­ge sags­an­la­eg, som Ber­ling­s­ke har la­est.

Men ef­ter 20 år va­el­ger hun al­li­ge­vel at bry­de sin tavs­hed, for som hen­des ad­vo­kat for­kla­rer til nyheds­si­tet The Daily Beast: ’Hun øn­sker ik­ke, at man­den, som voldt­og hen­de, bli­ver pra­esi­dent.’

Sam­ti­dig kra­e­ver hun 75.000 dol­lar i er­stat­ning fra bå­de Trump og fra den pa­edo­fi­le mil­li­ar­da­er Jef­frey Ep­ste­in.

Kvin­den an­lag­de sa­gen i for­ri­ge uge, og de etab­le­re­de ame­ri­kan­ske me­di­er har ig­no­re­ret den og over­ladt den til The Daily Beast, Huf­fing­ton Post, Vi­ce News, Ra­dar og en ra­ek­ke an­dre on­li­ne­me­di­er, og her har Trumps folk be­na­eg­tet vold og vold­ta­egt af pi­gen: »Anklagerne er ik­ke ba­re ka­te­go­risk for­ker­te, men og­så mod­by­de­li­ge og har kun til hen­sigt at til­tra­ek­ke me­di­e­op­ma­er­k­som­hed,« skri­ver en tals­mand i en tekst­be­sked til Ra­dar. Be­ta­endt for­hold Juri­disk er det na­tur­lig­vis vig­tigt, om anklagerne er for­ker­te el­ler ej, men po­li­tisk er det min­dre vig­tigt, for sa­gen kom­mer på tva­ers af Trump på to må­der.

For det før­ste for­di den fø­jer sig til tid­li­ge­re anklager mod ham for kvin­de­had og vold mod kvin­der - og der er ri­ge­ligt med men­ne­sker, som er vil­li­ge til at tro me­re på selv de vil­de­ste anklager end de mest so­bre be­na­eg­tel­ser. Og for det an­det – og vig­ti­ge­re – sags­an­la­eg­get for­hin­drer ham i at bru­ge en dit­to an­kla­ge mod ae­g­te­par­ret Cl­in­ton.

Før­na­evn­te mil­li­ar­da­er, Jef­frey Ep­ste­in, har nem­lig i sin tid do­ne­ret til Bill Cl­in­tons valg­kamp og hans vel­gø­ren­de fond, og han har flø­jet Cl­in­ton til fored­rag på sin pri­va­te ø i Ca­ri­bi­en.

»Selv­føl­ge­lig vil Trump bru­ge det i valg­kam­pen. Det er 100 pro­cent sik­kert,« som en re­pu­bli­kansk top­stra­teg tid­li­ge­re har sagt på ame­ri­kansk mor­gen-tv.

Ef­ter sags­an­la­eg­get er det imid­ler­tid na­e­sten li­ge så 100 pro­cent sik­kert, at han ik­ke vil bru­ge det, for hans eget for­hold til Ep­ste­in er ta­et­te­re og me­re be­ta­endt end Cl­in­tons og rum­mer bl.a. gam­le Trump-ud­ta­lel­ser, hvor han gør sig mor­som over, at hans ’go­de ven Jef­frey’ bedst kan li­de pi­ger­ne ’på den un­ge si­de’. Myste­ri­e­man­den Men det ven­der vi til­ba­ge til – for lad os be­gyn­de med be­gyn­del­sen.

Det er uvist, hvor­dan Jef­frey Ep­ste­in egent­lig blev mil­li­ar­da­er. Ja, det er no­get med ind­vik­le­de børs­spe­ku­la­tio­ner og -kon­struk­tio­ner, men det er og­så no­get med ga­ver fra kvin­de­li­ge be­un­dre­re og an­dre mysti­ske do­na­tio­ner, og i 1983 fyld­te han 30 år og var al­le­re­de ube­ha­ge­ligt rig og fast in­ven­tar på fests­ce­nen i New York.

I 2002 skrev ma­ga­si­net New York en be­un­dren­de fe­a­tu­re om Ep­ste­in og hans fan­ta­sti­ske liv i jet­fart mel­lem ’den stør­ste pri­va­te­je­de bo­lig på Man­hat­tan’, et re­na­es­san­ce­pa­lae i Palm Beach og hans ’pri­va­te 28 hektar sto­re ø i Ca­ri­bi­en’. Ma­ga­si­net be­skrev hans po­r­te­føl­je af kend­te og ind­fly­del­ses­ri­ge ven­ner, for­ske­re og kunst­ne­re, som han sponso­re­re­de, og om hvem han sag­de: ’Nog­le sam­ler på kunst; jeg sam­ler på men­ne­sker.’

Over­skrif­ten hed ’In­ter­na­tio­nal Mo­ney­man of Myste­ry’, og det sid­ste – myste­ri­er­ne – er bå­de sandt og us­andt. For Ep­ste­in var et myste­ri­um Anklagerne er ik­ke ba­re ka­te­go­risk for­ker­te, men og­så mod­by­de­li­ge og har kun til hen­sigt at til­tra­ek­ke me­di­e­op­ma­er­k­som­hed Trump-tals­mand for den sto­re, bre­de of­fent­lig­hed, men blandt in­si­de­re var han ik­ke. Hans ven­ner tal­te bl.a. ken­dis­ser som Ke­vin Spa­cey, Woo­dy Al­len, Chris Tuck­er, Na­o­mi Camp­bell, prins An­drew, Bill Cl­in­ton og Do­nald Trump, og han fløj man­ge af dem i sit pri­vat­fly – som me­di­er­ne se­ne­re be­na­evn­te ’Lo­li­ta Expres­sen’ – til Ca­ri­bi­en og Fl­o­ri­da.

I 2008 an­holdt po­li­ti­et i Palm Beach ham ef­ter fle­re må­ne­ders ef­ter­forsk­ning, og iføl­ge til­ta­len hav­de han i New York, Palm Beach og i Ca­ri­bi­en an­sat en ra­ek­ke ’ma­dams’, som ude­luk­ken­de hav­de til for­mål at hy­re 12-14-åri­ge pi­ger til dag­lig sex.

Pi­ger­ne fik 200 dol­lar for sex og kun­ne alt ef­ter ydel­ser­ne tje­ne me­re, og han mis­brug­te nog­le af pi­ger­ne ’fle­re hund­re­de gan­ge, som Gu­ar­di­an be­skrev. Sam­ti­dig vi­deoop­tog han hem­me­ligt film af si­ne be­sø­gen­de, som modt­og de sam­me ydelser – så de ik­ke se­ne­re kun­ne vid­ne mod ham. Hvad vid­ste han? Umid­del­bart ly­der det som ou­ver­tu­ren til liv­s­tids­fa­engsel, men USA har to rets­sy­ste­mer – et for de fle­ste og et for de ri­ge­ste – og Ep­ste­in stil­le­de med en ra­ek­ke af si­ne go­de ven­ner, bl.a. stjer­ne­ad­vo­ka­ten Al­lan Ders­howitz, og ankla­ge­ren i Palm Beach end­te med at ka­pi­tu­le­re og ind­gå en af­ta­le.

Ep­ste­in er­kla­e­re­de sig skyl­dig i for­søg på at lok­ke min­dre­åri­ge til sex, han til­brag­te 13 må­ne­der i et luksus­fa­engsel, be­tal­te er­stat­ning til of­re­ne og blev re­gi­stre­ret som seksu­al­for­bry­der.

Jef­frey Ep­ste­in er for la­engst ude af fa­engs­let og til­ba­ge i sit ri­ge – om end til­ba­ge­truk­ne – liv, og nu er fo­kus i ste­det på hans ven­ner. Delt­og de i mis­bru­get? Og hvad vid­ste de om det?

Det er her, at Do­nald Trump bli­ver in­ter­es­sant, og hvor Ep­ste­ins be­kendt­skab med Trump og Cl­in­ton ad­skil­ler sig. I de se­ne­ste år har en ra­ek­ke an­gi­ve­li­ge of­re for mis­bru­get sta­ev­net Ep­ste­in og nog­le af ven­ner­ne, men Bill Cl­in­ton er ik­ke na­evnt i søgs­må­le­ne, og en af kvin­der­ne gør ud­tryk­ke­ligt op­ma­er­k­som på, at hun al­drig har haft sex med Cl­in­ton el­ler hørt om an­dre of­re, som hav­de det. Tog hen­des mø­dom En kvin­de har deri­mod nu sta­ev­net Trump, og ik­ke blot ud­pens­ler hun i de­tal­jer, hvor­dan Trump voldt­og hen­de og tog hen­des mø­dom, men hen­des sta­ev­ning er og­så ved­ha­ef­tet en be­e­di­get er­kla­e­ring fra en af de ’ma­dams’, som solg­te pi­ger til Ep­ste­in.

Vid­net sva­er­ger på, at hun i fi­re til­fa­el­de så Trump vold­ta­ge den den­gang 13-åri­ge pi­ge. Igen – det kan va­e­re løgn. På Huf­fing­ton Post op­reg­ner den juri­di­ske kom­men­ta­tor Lisa Bloom en hel ra­ek­ke grun­de til, at anklagerne kan va­e­re san­de, men det kan hun i vir­ke­lig­he­den ik­ke vi­de. Ind­til ret­ten har talt, er der grund til at ta­ge anklagerne med et gran salt.

Men det er deri­mod do­ku­men­ter­bart, at Trump vid­ste, at hans ven Ep­ste­in hav­de en seksu­el for­ka­er­lig­hed for me­get un­ge pi­ger. Daily Wi­re har gra­vet et Trump-ci­tat fra 2002 frem, og her si­ger Trump, at ’det al­tid er sjovt at va­e­re sam­men med Ep­ste­in’, som ’el­sker smuk­ke kvin­der li­ge så me­get, som jeg gør, og man­ge af dem er på den un­ge si­de’.

Et enigt kor af vid­ner har og­så for­kla­ret, at Ep­ste­in me­get of­te be­søg­te Trumps eks­klu­si­ve klub i Palm Beach, Mar-a-La­go, og at Ep­ste­in al­tid hav­de purun­ge pi­ger med sig.

Daily Beast har talt med en pen­sio­ne­ret kri­mi­na­l­ef­ter­for­sker, som har af­hørt ’hund­red­vis af vid­ner i sa­ger­ne mod Ep­ste­in’. Han for­kla­rer, at fle­re me­d­ar­bej­de­re hos Mar-a-La­go be­ma­er­ke­de, at Ep­ste­ins el­ske­rin­der var un­der den kri­mi­nel­le la­val­der, og kla­ge­de over det, men Ep­ste­in for­kla­re­de, at pi­ger­ne var hans ’nie­cer’. Trump mød­tes of­te med Ep­ste­in og pi­ger­ne på Mar-a-La­go.

Un­der af­hø­rin­gen blev Ep­ste­in spurgt om sit ven­skab med Trump – og om Trump no­gen­sin­de hav­de va­e­ret til ste­de un­der den seksu­el­le om­gang med min­dre­åri­ge pi­ger, skri­ver Vi­ce. Ord­veks­lin­gen for­løb så­le­des:

Anklager: »Har De no­gen­sin­de va­e­ret sam­men med Do­nald Trump i sel­skab med kvin­der un­der 18 år?«

Ep­ste­in: »Hvor ger­ne jeg end vil­le sva­re på det, så vil jeg i dag gø­re brug af min for­fat­nings­ret (til ik­ke at be­sva­re spørgs­må­let,

Han kun­ne med et en­kelt ’nej’ ha­ve red­det sin ven Trump, men valg­te ik­ke at si­ge no­get.

Hvad det alt sam­men be­ty­der? Det be­ty­der, at en kvin­de ha­ev­der sig vold­ta­get af Ep­ste­in og Trump ved fi­re lej­lig­he­der, da hun var 13 år, og at Trump be­na­eg­ter det. Og dér står den an­kla­ge som en ube­vist an­kla­ge.

Men det be­ty­der for­ment­lig og­så, at Trump ik­ke vil slyn­ge or­det ’Ep­ste­in’ som en an­kla­ge mod Cl­in­ton, for or­det er la­det med en kraft, som kan få valg­kam­pen til at hand­le om hans se­x­for­tid og i sid­ste en­de slå ham po­li­tisk ihjel.

For løgn el­ler ej – som­me ti­der er det sel­ve spil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.