Kul­tur Gå al­drig til­ba­ge

BT - - KULTUR -

EFTERSPIL Ef­ter fi­re da­ge med mu­sik på dyrsku­e­plad­sen gør BTs mu­sik­re­dak­tør her sta­tus. Ihukom­men­de skan­da­le­kon­cer­ten i 2007 var man­ge skep­ti­ske, da det kom frem, at ca­li­for­ni­ske Red Hot Chi­li Pep­pers skul­le va­e­re ho­ved­navn i år. De fle­ste fik be­kra­ef­tet de­res va­er­ste anel­ser. An­mel­der­ne skrev na­e­sten sam­stem­men­de om et band, der til­sy­ne­la­den­de har mi­stet al gejst. Må­ske kun­ne de ik­ke, må­ske gad de ik­ke. Med klas­sisk Roskil­de Festival-ar­ro­gan­ce ud­tal­te mu­sik­chef Anders Wa­hren tors­dag, at RHCP hav­de va­e­ret en stor suc­ces. La­e­ren er: test li­ge de tvivls­om­me, in­den I boo­k­er dem, Roskil­de. Og hvis det, som i det­te til­fa­el­de åben­bart ik­ke er mu­ligt, så lad va­e­re. Den an­den la­e­re er, som fod­bold­spil­ler Jo­han Cruyff en­gang sag­de: yd­myg­hed kla­e­der ta­be­re. Jeg op­le­ve­de per­son­ligt tre fejl­pla­ce­re­de kon­cer­ter med så­kaldt hy­pe­de dan­ske nav­ne. Alex Var­gas, der trak man­ge tu­sin­de ga­e­ster til en sce­ne, hvor der an­gi­ve­ligt var plads til om­kring en sjet­te­del. Choir of Yo­ung Be­lie­vers, hvor lø­se­ligt det dob­bel­te af Ava­lon-sce­nens ka­pa­ci­tet op­søg­te sce­nen. Og Liss, hvor der mest ba­re var så stort pres in­den­for i teltet, at nog­le blev sy­ge. Med sam­men­sa­et­nin­gen af Roskil­de Festi­va­lens pu­bli­kum - en stor po­r­tion ur­ban ung­dom - skal man ik­ke un­der­vur­de­re kom­bi­na­tio­nen af na­tio­nal stolt­hed og vis­nin­ger på Youtu­be, de­lin­ger og li­kes i de so­ci­a­le me­di­er. Kon­se­kven­sen af det sto­re pres er, at de fa­er­re­ste får en or­dent­lig kon­cer­top­le­vel­se. Må­ske en idé med telt med ka­pa­ci­tet mel­lem Ava­lon og Apol­lo. Det sam­me gjor­de sig ga­el­den­de ved P.J. Har­veys koncert tors­dag og, har jeg hørt, ved New Or­der lør­dag af­ten. Beg­ge top­nav­ne på festi­val­pla­ka­ten. Hvor­for op­t­rå­d­te de ik­ke på Oran­ge Sce­ne? Ja, med Har­veys set up og mu­si­kal­ske in­ti­mi­tet eg­ner hun sig rig­tigt godt til Are­na-teltet, men i bund og grund er det dår­lig køb­mand­skab at til­by­de en va­re, som vi­ser sig at va­e­re util­ga­en­ge­lig for et stort an­tal kun­der. Det bør va­e­re ind­ly­sen­de, isa­er da på en festival, der bryster sig af sin etik og sit so­ci­a­le en­ga­ge­ment og i øv­rigt me­re end no­gen an­den dansk festival le­ver på stam­me­kul­tens sta­er­ke fø­lel­ser. Ho­ved­nav­ne­ne hø­rer til på den iko­ni­ske Oran­ge Sce­ne. Hvil­ket så for­skel­li­ge nav­ne som f.eks. Neil Yo­ung og Mø be­vi­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.