Roy­a­le Vogue-stjer­ner

BT - - TV/RADIO -

TOPMODEL Det in­ter­na­tio­na­le mo­de- og livs­stils­ma­ga­sin Vogue pry­der nor­malt for­si­den med top­mo­del­ler, sku­e­spil­le­re og sang­stjer­ner. Men den­ne gang er det dan­ske kron­prin­se­par, Frederik og Mary, cover­model­ler i den au­stral­ske ud­ga­ve af ma­ga­si­net, der ud­kom­mer den 9. juli.

I ar­tik­len ud­ta­ler kron­prin­ses­se Mary sig blandt an­det om em­ner som kvin­ders ret­tig­he­der, li­ge­stil­ling og ba­e­re­dyg­tig­hed i mo­de­in­du­stri­en.

»Det vil ta­ge tid at ska­be re­el og ba­e­re­dyg­tig for­an­dring. Hvis vi ta­ler om tekstil- og mo­de­in­du­stri­en, er det en af de mest kvin­de­do­mi­ne­re­de in­du­stri­er i ver­den, og al­li­ge­vel har man­ge af dis­se ar­bej­den­de kvin­der ik­ke no­gen stem­me,« si­ger Kron­prin­ses­sen blandt an­det iføl­ge Vogue. Jeg er me­get be­vidst om min rol­le og mit an­svar By­ger, men og­så lidt el­ler no­gen sol ind i mel­lem. Temp. mel­lem 17 og 19 gra­der og ja­evn . Om af­te­nen først mest tørt og klart vejr, om nat­ten me­re sky­et og mu­lig­hed for regn. Temp. mel­lem 10 og 15 gra­der. Vin­den af­ta­ger og bli­ver svag til ja­evn mel­lem syd og vest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.