Hu-tte­li­slut

Så gik den ik­ke la­en­ge­re for de island­ske char­me­trol­de

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | skr@spor­ten.dk

EM er ble­vet en lil­le smu­le fat­ti­ge­re. Slut­run­den har mi­stet sin bed­ste hi­sto­rie, li­ge­som man­ge hjem­me for­an ska­er­me­ne har mi­stet hol­det, der fik dem truk­ket der­hen. Det island­ske lands­hold – og de­res man­ge tu­sin­de

char­me­ren­de fans – skal hjem. Den ut­ro­li­ge sejr over Eng­land i 1/8-fi­na­len kom­mer til at stå som den kamp, isla­en­din­ge­ne vil hu­ske fra dét EM, der pla­ce­re­de den lil­le øna­tion på fod­bol­dens ver­dens­kort. For kvart­fi­na­len mod en frem­ra­gen­de spil­len­de va­ert­s­na­tion, bli­ver der na­ep­pe skre­vet sa­ga­er om. . Det he­le var el­lers som det skul­le va­e­re. Den sal­me-ag­ti­ge island­ske na­tio­nal­me­lo­di gav sam­me gå­se­hud, som den ple­jer at gø­re – og til­sku­er­nes øje-hånd-ko­or­di­na­tion un­der de mes­sen­de Huh-råb sad og­så li­ge i ska­bet. Men på ba­nen var det en island­sk hest i et kapløb med en tur­bo­la­det Peu­geot. Det var kort sagt ik­ke et hver­ken li­ge el­ler ret­fa­er­digt ra­es. Det vi­ste sig hur­tigt i den fran­ske ho­ved­stad.

Island skul­le der­for lø­be op ad bak­ke fra start, og der gik ik­ke lang tid, in­den det blev Mont Blanc, de skul­le for­ce­re. Ba­re syv mi­nut­ter ef­ter Giroud hav­de sendt bol­den mel­lem Hal­l­dors­sons ben, skul­le den island­ske må­l­mand igen en tur i ru­sen. Den­ne gang ef­ter et ui­mod­ståe­ligt ho­ved­stød fra en Paul Pog­ba, der en­de­lig er ved at ta­ge de før­ste spa­e­de skrid ind i den nøg­lerol­le, han er ud­set til at ta­ge hos EM-va­er­ter­ne.

Isla­en­din­ge­ne ar­bej­de­de, som skul­le de ko­lo­ni­se­re Grøn­land igen, for at kom­me til­ba­ge i kam­pen. Isa­er vikin­gen over dem al­le, an­fø­rer Aron Gun­nars­son, ud­nyt­te­de det glat­te un­der­lag på Sta­de de Fran­ce til at la­ve fle­re gli­den­de tacklinger, end man­ge de fran­ske spil­le­re la­ver på en sa­e­son.

Men hårdt ar­bej­de, men­tal styr­ke, hjer­te og al­le de an­dre va­er­di­la­de­de kva­li­te­ter, som isla­en­din­ge har vist og ero­bret med i lø­bet af de se­ne­ste fi­re uger, er desva­er­re ik­ke nok mod et hold med fle­re ver­dens­klas­se­spil­le­re.

Det kra­e­ver me­re at und­gå en bil­let hjem til Reykjavik, når mod­stan­de­ren er Frank­rig. Da først Di­mi­tri Pay­et og si­den An­to­i­ne Gri­ez­mann stop­pe­de to scor­in­ger ned i hal­sen på mi­ni­put­ter­ne i lø­bet af de sid­ste to mi­nut­ter in­den pau­sen, blev rej­se-app’en Mo­mon­do der­for åb­net på te­le­fo­nen hos den island­ske hold­le­der. Blød­nin­gen blev stop­pet Isla­en­din­ge­ne bør dog ik­ke fryg­te hver­ken hjem­tu­ren el­ler hjem­kom­sten. Når de lan­der i den Reykjavik ven­ter en hyl­dest af de stør­re. Og en fortjent én af slagsen.

På hver sin si­de af Frank­rigs fem­te og Oli­vi­er Girouds an­den scor­ing, vi­ste de island­ske spil­le­re nem­lig pra­e­cis det hjer­te, der – kuri­øst nok – har stjå­let net­op hjer­ter i Frank­rig. Som et be­vis på, at det island­ske lands­hold ik­ke gi­ver op, re­du­ce­re­de først Kol­l­be­in Sigt­hors­son og si­den Bir­kir Bjar­na­son. Det var ae­g­te island­sk, som vi har la­ert det at ken­de i lø­bet af nog­le historiske uger i Frank­rig.

Det er sja­el­dent, al­le til­sku­e­re går hjem med en god smag i mun­den i kølvan­det på en kamp, der en­der 5-2.

Al­li­ge­vel var det stem­nin­gen på Sta­de de Fran­ce i af­tes. Fransk­ma­en­de­ne mar­che­rer ind i den se­mi­fi­na­le, de he­le ti­den har for­ven­tet at stå i. Imens rej­ser det island­ske lands­hold og de­res fans hjem til vulka­nø­en sp­rut­ten­de af stolt­hed, op­le­vel­ser og mod på fod­bold­li­vet. EM ’16 vil sta­dig bli­ve hu­sket som Islands EM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.