Hit ... og shit

BT - - TOUR DE FRANCE -

SEJR OG NE­DER­LAG Det var en ma­er­kva­er­dig op­le­vel­se at se Tin­koff-ryt­ter­ne kom­me tril­len­de ned til den sto­re neon­far­ve­de hold­bus ef­ter gårs­da­gens Tour-af­slut­ning i Cher­bourg-en-Co­ten­tin. De gen­nem­blød­te og møg­be­skid­te ryt­te­re lig­ne­de al­le nog­le, der hav­de sva­ert ved at be­stem­me sig for, om de skul­le smi­le el­ler sur­mu­le. Og det var der en god grund til.

Hol­dets slo­vaki­ske ver­dens­me­ster, Pe­ter Sa­gan, hav­de vun­det eta­pen ef­ter en mester­ligt ti­met af­slut­ning, hvor dagens sid­ste ud­bry­der blev hen­tet et par 100 me­ter fra mål­stre­gen. Men sam­ti­dig styr­te­de Tin­kof­fs sto­re klas­se­ment-håb, den dob­bel­te Tour-vin­der Al­ber­to Con­ta­dor, for an­den eta­pe i tra­ek, og i den hid­si­ge af­slut­ning mi­ste­de han 48 dy­re se­kun­der til ri­va­ler­ne Chris Froo­me (Sky) og Nairo Qu­in­ta­na (Mo­vistar). Hav­de ik­ke da­gen »Der var no­get godt og no­get skidt i dag. Al­ber­to styr­te­de igen, og det var no­get va­er­re lort. Men så vin­der Pe­ter, og det op­ve­jer lidt Al­ber­tos pro­ble­mer,« for­tal­te Tin­koff-hol­dets dan­ske isla­et, Michael Val­gren, ef­ter eta­pen, og fort­sat­te:

»Al­ber­to sag­de til os der­u­de, at styr­tet ik­ke var no­get pro­blem. Men han har så nok ba­re ik­ke haft da­gen. Man har jo go­de og dår­li­ge da­ge i Tour de Fran­ce.«

Val­gren var en af ar­ki­tek­ter­ne bag det hid­si­ge for­føl­gel­ses­løb, Tin­koff iva­er­k­sat­te sidst på eta­pen. Og spørgs­må­let var ef­ter­føl­gen­de, om hol­det hav­de gjort klogt i at in­ten­si­ve­re lø­bet, nu hvor Con­ta­dor hav­de en skidt dag?

»Hvad kan man gø­re,« lød det op­gi­ven­de fra sport­s­di­rek­tør Se­an Ya­tes.

»Kreuzi­ger og Val­gren kør­te i front (på den sid­ste stig­ning, red.) med en høj ha­stig­hed, for­di vi tro­e­de, det vil­le va­e­re det bed­ste for bå­de Con­ta­dor og Sa­gan. Idéen var at hol­de en så høj fart, at in­gen kun­ne an­gri­be, men Con­ta­dor blev så i ste­det sat,« sag­de Ya­tes - let­te­re fruste­ret. Må ven­te på bed­ring

»Hvis ik­ke vi hav­de gjort det, hav­de nog­le an­dre gjort det. Vi er nødt til at ven­te på, at Con­ta­dor får det lidt bed­re. Nu har han nog­le eta­per til at kom­me sig, og så vidt jeg ved, har han in­gen brud.«

Se sva­ret på si­de 10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.