Det far­lig­ste jo

BT - - TOUR DE FRANCE -

RISIKOFYLDT end­nu me­re far­ligt at sid­de. Men det er klart, at jeg som le­a­dout-mand er ud­sat på de far­li­ge af­slut­nin­ger,« si­ger Michael Mørkøv.

Ryt­ter­ne ban­ker af sted med 65 el­ler fle­re ki­lo­me­ter i ti­men i spur­ter­ne, så det si­ger lidt sig selv, at chan­cen for et kys med as­fal­ten bli­ver stør­re i så­dan­ne til­fa­el­de.

Op­skrif­ten er at la­de va­e­re med at ta­en­ke på det.

»Det er du sim­pelt­hen nødt til at la­eg­ge fra dig al­le­re­de in­den eta­pen, for hvis du på for­hånd er ban­ge for uheld, er du ik­ke men­talt klar til ar­bej­det. Du bør sto­le på di­ne eg­ne ev­ner og kryd­se fin­gre for, at du ik­ke sid­der et sted i fel­tet, hvor der sker styrt.«

Tour de Fran­ce-hi­sto­ri­en by­der på en mas­se ek­semp­ler, hvor det går vildt for sig på de sid­ste hund­re­de me­ter af en eta­pe.

I 1985 blev sprin­ter­ne Eric Van­de­ra­er­dan og Se­an Kel­ly diskva­li­fi­ce­ret for at skub­be vold­somt til hin­an­den i en spurt, og så­dan et ar­bej­de kan le­a­dout-loko­mo­ti­vet og­så kom­me til at skul­le ud­fø­re - så vidt mu­ligt uden at bry­de reg­ler­ne.

Da Lau­rent Ja­la­bert i 1994 delt­og i en hek­tisk spurt, va­el­te­de han og fle­re an­dre ryt­te­re. Fransk­man­den ram­te en po­li­ti­mand i si­den af vej­en, og tv-bil­le­der­ne vi­ste ef­ter­føl­gen­de, at po­li­ti­man­den tog et skridt ud i sam­me øje­blik, ryt­ter­ne kom fa­ren­de. Sa­gen end­te der­for i ret­ten. Ja­la­bert smadre­de ta­en­der og fik brud på ka­e­ben, og han lo­ve­de ef­ter­føl­gen­de sin ko­ne at skif­te fra at va­e­re sprin­ter til al­l­ro­und-ryt­ter. Brug for bed­re sik­ker­hed Mørkøv med­gi­ver, at hans ko­ne og­så var cho­ke­ret over af­slut­nin­gen på før­ste eta­pe, men han går nu ik­ke med de sam­me pla­ner som Lau­rent Ja­la­bert.

»Jeg har det godt med min rol­le. Jeg har stor til­lid til mi­ne eg­ne in­stink­ter, der of­te er det mest af­gø­ren­de ele­ment i spur­ten,« si­ger Michael Mørkøv.

Han ef­ter­ly­ser dog en bed­re sik­ker­hed ef­ter sit uheld.

»Det er fuld­sta­en­dig van­vit­tigt, at pu­bli­kum kan stå så ta­et på os på den sid­ste ki­lo­me­ter. En løs­ning kun­ne va­e­re at sa­et­te to bar­ri­e­rer op, så de ik­ke kan nå ud på vej­en, når vi kom­mer med 70 ki­lo­me­ter i ti­men,« si­ger Michael Mørkøv.

Det syns­punkt de­ler hans team ma­na­ger, Vi­a­che­slav Ekim­ov, der me­ner, at det er ind­ly­sen­de, at der skal va­e­re me­re sik­ker­hed.

»Man bli­ver nødt til at ta­en­ke på ryt­ter­nes sik­ker­hed. Ef­ter min me­ning skal til­sku­er­heg­net va­e­re skub­bet mini­mum en me­ter bag­ud,« si­ger han.

Den dan­ske sport­s­di­rek­tør på Trek-Se­gaf­redo, Kim An­der­sen, ud­dy­ber.

»Man skul­le over­ve­je at put­te et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.