B i Tou­ren

BT - - TOUR DE FRANCE -

jern ek­stra på heg­ne­ne, så til­sku­er­ne ik­ke kan ra­ek­ke en hånd ind i ryt­ter­nes ba­ne. Li­ge nu står de og vif­ter med ha­en­der­ne ude for­an ryt­ter­ne, og det er sinds­sygt far­ligt. Det er nok en af de na­e­ste ting, der skal ar­bej­des vi­de­re på,« si­ger Kim An­der­sen. Hånd­pluk­ket til job­bet Dår­lig sik­ker­hed el­ler ej, har Michael Mørkøv et job at ud­fø­re. På de klas­si­ske sprin­te­r­e­ta­per, får Michael Mørkøv brug for si­ne ev­ner, hvis bentø­jet kan hol­de re­sten af vej­en.

I et le­a­dout ga­el­der det om at ha­ve en god føling med cy­kel­løb, at va­e­re tek­nisk dyg­tig, og så skal han va­e­re god til at få sin sprin­ter sik­kert gen­nem fel­tet og la­ve den per­fek­te ac­ce­le­ra­tion for ham - en­ten en lang­som el­ler en eks­plo­siv far­tøg­ning.

»Jeg skal vi­de pra­e­cis, hvor me­get Ale­xan­der kan tra­e­de bag­ved, og det er alt­af­gø­ren­de, at min fø­ring er pro­g­res­siv. Min slut­fart skal va­e­re hø­je­re end hans. Det har vi tra­e­net på i Sta­van­ger in­den Tou­ren, hvor Ale­xan­ders far hav­de ar­ran­ge­ret spur­ter med ot­te eli­te­ryt­te­re,« si­ger Michael Mørkøv.

Mørkøv kom in­den sa­e­so­nen til Ka­tusha fra Tin­koff-Saxo-hol­det, som han nå­e­de at kø­re for i syv år - i stør­ste­delen af ti­den for Bjar­ne Ri­is. Lidt luft­for­an­dring vil­le va­e­re godt for Mørkøv, ta­enk­te han, og så smi­gre­de det og­så, at Ale­xan­der Kri­stoff hånd­pluk­ke­de Mørkøv til job­bet.

»Mørkøv er en me­get vig­tig del af vo­res sprin­ter­tog. Det er der in­gen tvivl om,« si­ger Ale­xan­der Kri­stoff.

Bå­de han og re­sten af Ka­tus­ha­hol­det hå­ber, at Mørkøv er i stand til at kom­me sig. I går var dan­ske­ren dog i pro­ble­mer, da det gik opad, men umid­del­bart bør et par da­ges cy­kel­løb kun­ne ku­re­re tra­elå­ret.

Mørkøv kø­rer sit tred­je Tour de Fran­ce. Da han de­bu­te­re­de i 2012, kør­te han fle­re eta­per i den prik­ke­de bjerg­trø­je, in­den Chris Froo­me snup­pe­de den på 7. eta­pe, men det bli­ver der na­ep­pe tid til at kon­cen­tre­re sig om i år. Dér er op­ga­ven af en no­get me­re far­lig ka­rak­ter end at få kys af po­lka-pi­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.