Må­ske Can­cel­la­ras sid­ste chan­ce for gult

BT - - TOUR DE FRANCE -

Det sto­re spørgs­mål er, hvor me­get Tin­koff vil in­ve­ste­re i at for­sva­re fø­rer­trøj­en. Det kom­mer me­get an på Al­ber­to Con­ta­dors til­stand ef­ter to styrt på to da­ge

Ru­ten

Ef­ter to da­ge med kør­sel langs van­det slip­per fel­tet den­ne gang for at se me­re til de storm­ful­de, nord­fran­ske ky­ster, når star­ten er gå­et i hav­ne­by­en Gr­an­vil­le i dag. De før­ste 25,5 km ta­ger ryt­ter­ne stik øst mod ka­te­go­ri 4-stig­nin­gen Côte de Vil­le­di­eu-les-Poê­les, hvis 1,5 km til top­pen sti­ger med 4,4 pro­cent. Hvis ik­ke dagens ud­brud al­le­re­de er ble­vet etab­le­ret in­den, vil det for­ment­lig ske her.

Ef­ter­føl­gen­de for­sa­et­ter ryt­ter­ne syd på re­sten af da­gen, ind­til de når mål­stre­gen i An­gers. Ter­ra­e­net er, som vi har set de se­ne­ste da­ge, småku­pe­ret med kor­te, kon­ti­nu­er­li­ge bak­ker. Dagens ind­lag­te spurt er pla­ce­ret i Boil­lé-Mé­nard med 52,5 km til mål. Her vil sprin­ter­ne for før­ste gang i dag få chan­cen for at ka­em­pe om po­int til den grøn­ne trø­je, in­den det går løs til slut.

Mod­sat we­e­ken­dens to eta­per er vin­den ik­ke li­ge så hård i dag. Den kan dog sta­dig godt gå hen at få be­tyd­ning for ud­fal­det. Der er så­le­des med­vind he­le da­gen, hvil­ket be­ty­der, at det bli­ver en smu­le sva­e­re­re for fel­tet at hen­te det tid­li­ge ud­brud.

3. eta­pe er med si­ne 223,5 km den na­est­la­eng­ste i årets Tour de Fran­ce. Selv­om sprin­ter­hol­de­ne bør kun­ne hol­de det sam­let, er det ik­ke uta­en­ke­ligt, at et sta­er­kt ud­brud for­mår at hol­de he­le vej­en i det her ter­ra­en.

Fi­na­len

De sid­ste fem km er re­la­tivt til­for­la­de­li­ge for ryt­ter­ne med kun en­kel­te sving og rund­kørs­ler. Ef­ter høj­re­svin­get med lidt un­der fi­re km igen, er de føl­gen­de godt to km li­ge ud in­den fel­tet svin­ger svagt til ven­stre ind på Bou­le­vard Davi­ers. Kort ef­ter at ha­ve kryd­set Mai­ne-flo­den, kø­rer ryt­ter­ne ind på den sid­ste ki­lo­me­ter. Her be­gyn­der vej­en så småt at sti­ge op mod mål.

Med 300 me­ter igen kom­mer der et blødt høj­re­sving i en rund­kør­sel in­den det sid­ste styk­ke er li­ge ud mod mål. Selv­om stig­nings­pro­cen­ter­ne kun lig­ger på to-fi­re pro­cent på den sid­ste ki­lo­me­ter, er det al­li­ge­vel no­get, der kan ma­er­kes i be­ne­ne. Det er så­le­des vig­tigt at ti­me sin spurt per­fekt og ik­ke star­te for tid­ligt.

Fa­vo­rit­ter­ne

Ef­ter sin im­po­ne­ren­de sejr på 2. eta­pe, hvor han end­da selv tro­e­de, at han kun kør­te om tred­je­plad­sen, må Pe­ter Sa­gan va­e­re fa­vo­rit til at gen­ta­ge tri­um­fen i dag - den­ne gang i gult. Han har in­gen pro­ble­mer med den lan­ge di­stan­ce, og selv­om fi­na­len ik­ke er li­ge så stejl som til­fa­el­det var i går, er det sta­dig nok til at gi­ve ham en lil­le for­del mod de re­ne sprin­te­re.

Det sto­re spørgs­mål er, hvor me­get Tin­koff vil in­ve­ste­re i at for­sva­re fø­rer­trøj­en. Det kom­mer me­get an på Al­ber­to Con­ta­dors til­stand ef­ter to styrt på to da­ge. Det kra­e­ver man­ge kra­ef­ter at kon­trol­le­re fel­tet i det her ter­ra­en, og Tin­koff vil na­ep­pe få me­get hja­elp fra de øv­ri­ge hold.

Hvis det he­le en­der i end­nu en mas­ses­purt, vil Sa­gan uden tvivl va­e­re at fin­de helt frem­me og i sin nu­va­e­ren­de form, bli­ver det rig­tigt sva­ert at slå ham.

Mar­cel Kit­tel var fa­vo­rit til at vin­de lør­da­gens åb­nings­e­ta­pe, men måt­te ta­ge til tak­ke med an­den­plad­sen ef­ter at ha­ve ind­ledt sin spurt for tid­ligt. Kit­tel må der­for va­e­re ek­stra op­sat på at ram­me rig­tigt i dag. Umid­del­bart er det ik­ke en per­fekt fi­na­le for den sto­re ty­sker, men han har tid­li­ge­re vist, at selv en op­ad­gå­en­de spurt ik­ke er no­get pro­blem, når for­men er i top.

Etixx-Qu­i­ck-Step har et ut­ro­ligt sta­er­kt sprin­ter­tog til start i årets Tour de Fran­ce og bør så­le­des kun­ne af­le­ve­re Kit­tel i fa­vora­bel po­si­tion. Ef­ter to an­den­plad­ser i tra­ek, kun­ne tred­je gang me­get vel og­så vi­se sig at va­e­re lyk­kens gang for det bel­gi­ske mand­skab.

Out­si­der­ne

Grun­det den lan­ge di­stan­ce og det hår­de ter­ra­en er sta­er­ke, ro­bu­ste sprin­te­re som

(Lot­to Sou­dal) og (Ka­tusha) be­stemt og­så blandt topkan­di­da­ter­ne til at vin­de i An­gers. Den let-sti­gen­de fi­na­le pas­ser isa­er godt til Kri­stoff. Desva­er­re for nord­man­den, må han set bort fra Michael Mørkøv i sit nor­ma­le le­a­dout-tog. I ste­det bli­ver det sik­kert Ja­copo Gu­ar­ni­e­ri, der får tjan­sen at kø­re Kri­stoff frem til sejr.

Nor­malt bur­de Mark Ca­ven­dish (Di­men­sion Da­ta) og­så ka­em­pe med om sej­ren – isa­er ef­ter sin im­po­ne­ren­de spurt på 1. eta­pe. Han vandt så­gar en eta­pe i Tou­ren sid­ste år med en lig­nen­de fi­na­le. Det er dog vig­tigt at hu­ske på, at Ca­ven­dish har tra­e­net må­l­ret­tet frem mod OL på ba­nen. Det ser ud til at ha­ve gi­vet ham hur­tig­he­den til­ba­ge, men dagens lan­ge di­stan­ce kan godt gå hen at vi­se sig at ta­e­re for me­get på kra­ef­ter­ne hos bri­ten.

Blandt de øv­ri­ge hur­ti­ge ryt­te­re med smag for den­ne slags eta­per fin­der vi Jo­hn De­gen­kolb (Gi­ant-Alpe­cin), Edward The­uns (TrekSe­gaf­redo), Michael Mat­t­hews (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge), Bry­an Coquard (Di­rect Ener­gie) og Davi­de Ci­mo­lai (Lam­pre).

Hvis et ud­brud en­der med at sny­de sprin­ter­ne, bør vi i ste­det kig­ge på slidsta­er­ke klas­si­ker­ryt­te­re som Sep Van­marcke (Team Lot­to NL), Michael Al­ba­si­ni (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge), Sylvain Cha­va­nel (Di­rect Ener­gie) og Fa­bi­an Can­cel­la­ra (Trek-Se­gaf­redo).

Det­te er Can­cel­la­ras sid­ste sa­e­son, og selv­om han er 1,42 mi­nut­ter ef­ter Sa­gan i det sam­le­de klas­se­ment, er det ik­ke uta­en­ke­ligt, at han kan gå ef­ter bå­de eta­pe­sejr og gul trø­je i sin af­skeds­sa­e­son. Hvis han skal ta­ge fø­rer­trøj­en i sit sid­ste Tour de Fran­ce, er det må­ske sid­ste

chan­ce i dag.

Pe­ter Sa­gan (tv) sprin­ter sig til sejr på gårs­da­gens eta­pe. Slo­vak­ken er og­så fa­vo­rit i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.