Ha­milt­on buhet ud

Fik sejr i Østrig ef­ter kon­tro­ver­si­el kør­sel på sid­ste om­gang

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandt | flb@spor­ten.dk

Lewis Ha­milt­on vandt For­mel 1-grand­prixet i Østrig, og han er nu kun 11 po­int ef­ter hold­kam­me­ra­ten, Ni­co Ros­berg, i den sam­le­de stil­ling i kam­pen om årets VM-ti­tel. Men Ha­milt­ons tri­umf blev sik­ret ef­ter et sam­men­stød med Ros­berg i en over­ha­ling på sid­ste om­gang. I et sving ram­te de to Mer­ce­des­ra­ce­re hin­an­den, og mens Ha­milt­on slap uden ska­der, fik Ros­berg be­ska­di­get for­vin­gen og end­te med at kom­me i mål på fjer­de­plad­sen. Og i ste­det for hyl­de Ha­milt­on, buhe­de og pif­te­de de ty­ske og østrig­ske til­sku­e­re af den vin­den­de eng­la­en­der.

Jeg er ik­ke sik­ker på, hvor­for de gør det, men det gør in­gen for­skel for mig. Jeg vandt lø­bet helt fair Lewis Ha­milt­on

»Det er de­res pro­blem, det er ik­ke mit. Selv­føl­ge­lig er det ik­ke rart, slet ik­ke set i for­hold til hvor me­get jeg el­sker at va­e­re her. Men jeg til­gi­ver dem. De har ret til de­res syns­punkt. Jeg er ik­ke sik­ker på, hvor­for de gør det, men det gør in­gen for­skel for mig. Jeg vandt lø­bet helt fair.«

»Vi kon­kur­re­re­de hårdt, og så sker den slags nog­le gan­ge,« men­te Ha­milt­on. Uden hjer­ne Mer­ce­des-bos­sen To­to Wol­ff pla­ce­re­de ik­ke no­get an­svar, men han be­teg­ne­de kørs­len på sid­ste om­gang som ’uden hjer­ne’.

Men det er et åbent spørgs­mål, om det var Ros­berg el­ler Ha­milt­on, det var mønt­et på.

Ros­berg var, som man kun­ne for­ven­te ik­ke enig med hold­kam­me­ra­ten.

»Jeg er helt øde­lagt. Vi ka­em­pe­de, og jeg hav­de lidt pro­ble­mer med mi­ne brem­ser. Jeg gik lidt dybt i svin­get, men det fint, for jeg var ind­ven­dig, og så bestemmer jeg. Så jeg blev over­ra­sket over, at Lewis dre­je­de ind og skab­te et sam­men­stød. Det er ut­ro­ligt,« lød re­ak­tio­nen fra ty­ske­ren, som sta­dig lig­ger for­re­st i kam­pen om VM-tit­len.

Lewis Ha­milt­on chav­de kun et skul­der­tra­ek som svar til de til­sku­e­re, der buhe­de og pif­te­de un­der sej­rs­ce­re­mo­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.