Sta­tus for K-Mag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FØRST: KE­VIN MAGNUS­SENS fem-se­kun­ders straf i Østrigs Grand Prix var fortjent. Men på man­ge må­der sy­nes jeg fak­tisk, han gjor­de det rig­ti­ge. For­sva­re­de sig med na­eb og klø­er. Det vil i den­ne sa­e­son hø­re til sja­el­den­he­der­ne, at en Re­nault er i na­er­he­den af VM-po­int – og dét var Ke­vin Magnus­sen i kam­pen med Pa­scal We­hr­le­in (der se­ne­re på da­gen score­de en en­kelt po­int med 10. plad­sen). Det var da og­så den syns­vin­kel, team­chef Fre­de­ric Vas­seur an­lag­de ef­ter lø­bet.

På den bag­grund er hver­ken for­se­el­sen el­ler straf­fen no­gen stor el­ler af­gø­ren­de hi­sto­rie. Men den un­der­stre­ger sam­men med re­sten af we­e­ken­den i Østrig Re­nault-tea­mets nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion. Mo­to­ren er okay, men chas­si­set er ik­ke kon­kur­ren­ce­dyg­tigt.

Det er sim­pelt hen fora­el­det. Re­nault RS16 er i me­get høj grad ba­se­ret på sid­ste års Lo­tus, der på grund af de da­va­e­ren­de eje­rens øko­no­mi­ske pro­ble­mer stort set ik­ke blev ud­vik­let i lø­bet af sa­e­so­nen. Ef­ter Re­nault over­tog Lo­tus-tea­met kort før jul, har der va­e­ret bud­get til at ud­vik­le bi­len, men det er ble­vet me­re og me­re ty­de­ligt, at der ik­ke rig­tig hja­el­per no­get. Med et grund-de­sign, der snart er to år gam­melt og op­rin­de­ligt ud­vik­let til en Mer­ce­des-mo­tor, er der sim­pelt hen ik­ke me­re at hen­te. Dét har Re­nault-le­del­sen for la­engst ind­set, og der­for er chas­sis-ud­vik­lin­gen sat på stand-by, mens de­sign-af­de­lin­gen fo­ku­se­rer på 2017-mo­del­len. Det er utvivl­s­omt den rig­ti­ge be­slut­ning på lang sigt, men den sen­der Magnus­sen og Pal­mer fru­stre­ren­de langt ned i 2016-fel­tet.

I ste­det for nye stum­per har man prø­vet at for­bed­re bi­len med me­re el­ler min­dre ra­di­ka­le me­to­der. Be­dømt ude­fra vir­ker der som om Re­nault-tea­met - med re­la­tivt uer­far­ne kø­re­re og en in­ge­ni­ør-grup­pe med man­ge or­ga­ni­sa­to­ri­ske aen­drin­ger - i en vis grad kun har for­vir­ret sig selv. Her i Østrig gik man na­er­mest bag­la­ens med set-up-ud­vik­lin­gen, og det gjor­de K-Mag og Pal­mer gla­de­re for de­res bi­ler end la­en­ge.

Der er ef­ter min me­ning ik­ke ud­sigt til mar­kan­te frem­skridt for KMag i den­ne sa­e­son - men der er mas­ser af po­ten­ti­a­le for en stor frem­tid for Re­nault. Uden ud­sigt til at bi­len bli­ver for­bed­ret må dan­ske F1­fans sat­se på ba­ner og we­e­ken­der, der kom­mer til at pas­se Re­naul­ten bed­re end det, vi har op­le­vet de se­ne­ste uger. Og her er der hel­dig­vis go­de nyhe­der. ET AF RE­NAULT RS16s man­ge pro­ble­mer er curbs (’kants­te­ne’). Bi­len er sim­pelt hen for usta­bil, når de sid­ste hund­re­de­de­le skal fin­des med kør­sel på og lidt uden for gra­en­sen af ba­nen. Den har sva­ert ved at ’ab­sor­be­re’ uja­evn­he­der­ne, og ’hop­per’ af­sted på en må­de, der gør det sva­ert for Magnus­sen og Pal­mer at kø­re ag­gres­sivt. De se­ne­ste ba­ner har haft gan­ske vold­som­me curbs, men på fle­re af de kom­men­de ba­ner er de ik­ke helt så vold­som­me. Spe­ci­elt Hun­ga­r­or­ing, hvor Un­garns Grand Prix kø­res om tre uger, bur­de pas­se ri­me­ligt til Re­naul­ten.

Og så er der da­ek­ke­ne. Ke­vin Magnus­sen la­eg­ger ik­ke skjul på, at det nye ’ul­tra-soft’ da­ek har va­e­ret et fru­stre­ren­de be­kendt­skab for Re­nault, der ik­ke har kun­net få det blø­de­ste (og der­med hur­tig­ste) da­ek i Pi­rel­lis ud­bud til at fun­ge­re. ’Ul­tra-soft’ har va­e­ret på da­ek-me­nu­en i tre af de fi­re se­ne­ste løb, men skal nu ik­ke bru­ges igen før i Sin­ga­po­re sidst i sep­tem­ber.

Med ’mil­de­re’ curbs og et bed­re da­ek-ud­valg er der grund til be­her­sket op­ti­mis­me for de kom­men­de løb. Men for­vent ik­ke me­re end mar­gi­nalt bed­re re­sul­ta­ter - der skal sta­dig ske uven­te­de ting la­en­ge­re frem­me i fel­tet, hvis Ke­vin Magnus­sen skal øge Re­naults po­int-sal­do i de kom­men­de må­ne­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.