Apo­te­ket er kun et klik va­ek

Und­gå kø­en og gå on­li­ne, når du har et apo­tek­sa­e­rin­de. På We­ba­po­te­ket op­le­ver du en høj fag­lig­hed, og de go­de råd er al­tid kun et klik el­ler et te­le­fo­nopkald va­ek.

BT - - ANNONCE -

Har du bidt smer­ten i dig, for­di tu­ren til apo­te­ket har føl­tes lidt for uover­kom­me­lig? Har du la­det lu­se­ne yng­le i di­ne børns hår, for­di der ik­ke har va­e­ret tid til at kø­be lu­ses­ham­poo? El­ler er du li­ge­som utal­li­ge an­dre kvin­der og­så kom­met for sent i gang med p-pil­ler­ne, for­di det har va­e­ret umu­ligt at ko­or­di­ne­re de trav­le da­ge med apo­teks­be­sø­get? Det har ik­ke al­tid va­e­ret nemt at til­pas­se apo­teks­be­sø­get et mo­der­ne liv, men med en com­pu­ter, tab­let el­ler te­le­fon er der en­de­lig ly­se­re ud­sig­ter.

Spring kø­en over

Det pa­ra­doksa­le ved det tra­di­tio­nel­le apo­teks­be­søg er, at det of­te er, når du har al­ler­mest brug for et pra­e­pa­rat, at du net­op ik­ke er i stand til at kom­me på apo­te­ket. Har du bra­ek­ket be­net el­ler lig­ger du i sen­gen med dår­lig ryg, kan du na­e­sten li­ge så godt gi­ve op, med min­dre en barm­hjer­tig ven el­ler et fa­mi­lie­med­lem kom­mer dig til undsa­et­ning. I man­ge til­fa­el­de er det ”blot” en ge­ne, men i nog­le til­fa­el­de kan det va­e­re de­ci­de­ret livs­far­ligt ik­ke at få sin me­di­cin til ti­den. For man­ge men­ne­sker – dem med kro­ni­ske li­del­ser så­vel som de ra­ske men trav­le men­ne­sker – er bøn­ner­ne en­de­lig hørt. Med We­ba­po­te­ket und­går du nem­lig alt det be­sva­er, der er knyt­tet til apo­teks­be­sø­get. For ik­ke nok med at du slip­per for at fin­de par­ke­ring i myl­dre­ti­den, så und­går du og­så kø­en og ven­te­ti­den, når du ind­le­ve­rer re­cep­ter og hand­ler me­di­cin og hånd­køb sp r ae pa­ra­te r på net­tet.

En nem og sik­ker løs­ning

Mens de fle­ste apo­te­ker luk­ker og sluk­ker, i sam­me øje­blik som du får fri fra ar­bej­de, kan du gå på We­ba­po­te­ket døg­net rundt. We­ba­po­te­ket gi­ver dig al­le de sam­me mu­lig­he­der som et al­min­de­ligt fy­sisk apo­tek, men i ste­det for at stå an­sigt til an­sigt med apo­t­eks­per­so­na­let, får du råd og vej­led­ning om din sund­hed, syg­dom og pra­e­pa­ra­ter via e-mail, chat el­ler te­le­fon. For­di du ik­ke har 30 men­ne­sker bag dig i kø­en, er der god tid til at spør­ge ind til din me­di­cin, og du får des­u­den al­tid en ud­før­lig in­struk­tion med, når du kø­ber et nyt pra­e­pa­rat, for det skal ik­ke kun va­e­re nemt at hand­le på net­tet – det skal og­så va­e­re sik­kert og trygt. Som det ene­ste dan­ske apo­tek på net­tet kan We­ba­po­te­ket hånd­te­re re­cept­plig­tig me­di­cin, hvor til­skuds­ba­sen kan til­gås og be­reg­nes med det sam­me, og du går alt­så så­le­des ik­ke på kom­pro­mis med hver­ken pris el­ler kva­li­tet, ba­re for­di det bli­ver lidt nem­me­re. Som prik­ken over i’et kan du gla­e­de dig over at din pak­ke le­ve­res nemt og diskret med po­sten.

Vi­chy Idéa­lia ud­g­lat­ter hu­den og gi­ver en smuk glød. SB12 mod­vir­ker dår­lig ån­de og neut­ra­li­se­rer fo­re­kom­sten af dår­lig ån­de.

Decu­bal Ori­gi­nal Cli­nic Cream vir­ker blød­gø­ren­de og be­skyt­ten­de på bå­de børn og voks­ne.

APOVIT Mul­ti da­ek­ker be­ho­vet for vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler med 11 for­skel­li­ge vi­ta­mi­ner og 9 for­skel­li­ge mi­ne­ra­ler.

La­cto­ca­re BA­BY gi­ver et dag­ligt til­skud af 250 mil­li­o­ner le­ven­de ma­el­ke­sy­re­bak­te­re­ri­er samt D-vi­ta­min.

Gum Soft-pi­cks fjer­ner plak og madre­ster skån­somt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.