Kom­mu­ner­ne:

Vi har stram­me bud­get­ter

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning er det ‘helt for­ven­te­ligt, at vi ser et fald i an­tal hjem­me­hja­elp­sti­mer’.

Det ‘er en na­tur­lig føl­ge af kom­mu­ner­nes sats­ning på hver­dags­re­ha­bi­li­te­ring og brug af vel­fa­erds­tek­no­lo­gi’.

»Sam­ti­dig har kom­mu­ner­ne haft me­get stram­me bud­get­ter si­den fi­nanskri­sen og har der­for va­e­ret nødt til at pri­o­ri­te­re res­sour­cer­ne. Det be­hov bli­ver ik­ke min­dre af, at der bli­ver fle­re ae­l­dre i dis­se år,« si­ger Thomas Adelskov (S), for­mand for KLs so­ci­al- og sund­heds­ud­valg, i en skrift­lig kom­men­tar, der fort­sa­et­ter:

»Det er og­så vig­tigt at hu­ske på, at de ae­l­dre hel­dig­vis er ‘un­ge og fri­ske’ i la­en­ge­re tid end tid­li­ge­re og kan kla­re sig la­en­ge­re uden hja­elp fra kom­mu­nen. I kom­mu­ner­nes pri­o­ri­te­ring la­eg­ges der der­for va­egt på, at hja­el­pen først og frem­mest pri­o­ri­te­res til de sva­ge­ste ae­l­dre. Vi skal og­så hu­ske på, at de ae­l­dre kan og vil me­get me­re selv end tid­li­ge­re. Det skal kom­mu­ner­ne selv­føl­ge­lig støt­te op om.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.