Gyld­ne år for Dan­marks ri­ge­ste

50 ri­ge­ste fa­mi­li­er har ef­ter­tryk­ke­ligt lagt fi­nanskri­sen bag sig og er si­den 2009 ble­vet over 155 pct. ri­ge­re

BT - - NYHEDER - An­dreas Løn­strup | an­ln@ber­ling­s­ke.dk

For­mu­er­ne er vok­set be­trag­te­ligt i Dan­marks ri­ge­ste fa­mi­li­er si­den fi­nanskri­sen. Det vi­ser en sam­men­lig­ning af Ber­ling­s­ke Bu­si­ness Ma­ga­sins år­li­ge ri­ge­li­ster.

Si­den 2009, hvor fi­nanskri­sens øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for før­ste gang slog igen­nem på ri­ge­li­sten, er den to­ta­le per­son­li­ge for­mue for lan­dets 50 ri­ge­ste fa­mi­li­er ste­get med 260,8 mia. kr. el­ler 155,8 pct.

Til sam­men­lig­ning er en gen­nem­snit­lig dansk hus­stand i sam­me pe­ri­o­de ble­vet 42 pct. ri­ge­re, pri­ma­ert dre­vet af pen­sions op­spa­rin­ger­ne, der er vok­set med 54 pct. Iføl­ge Las Ol­sen, der er che­fø­ko­nom i Dan­ske Bank, skyl­des de sto­re for­mu­e­for­ø­gel­ser blandt Dan­marks ri­ge­ste bl.a., at åre­ne ef­ter fi­nanskri­sen har va­e­ret pra­e­get af us­a­ed­van­ligt hø­je af­kast på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der.

»Det har va­e­ret en pe­ri­o­de, der har va­e­ret pra­e­get af me­get sto­re ren­te­fald og til gen­ga­eld nog­le sto­re va­er­di­stig­nin­ger på ak­tier, ob­liga­tio­ner og ejen­dom­me. Det er klart, at jo me­re man ejer i for­vej­en, de­sto stør­re va­er­di­stig­nin­ger har man til­sva­ren­de få­et,« si­ger Las Ol­sen.

De ri­ge­ste dan­ske fa­mi­li­er ta­el­ler fa­mi­li­er som Kirk Kri­sti­an­sen, Holch Povls­en og Lou­is-Han­sen, der står bag hen­holds­vis Le­go, Best­sel­ler og Co­l­o­p­last. Og­så fa­mi­li­er­ne bag Jysk, Ec­co og Dan­foss er at fin­de i top­pen af li­sten. Hånd i hånd med mar­ke­der­ne Ber­ling­s­ke Bu­si­ness Ma­ga­sins år­li­ge op­gø­rel­se over Dan­marks ri­ge­ste fa­mi­li­er pro­du­ce­res af øko­nom og jour­na­list Ej­lif Tho­ma­sen. Han pe­ger på, at lan­dets ri­ge­ste fa­mi­li­er i over­ve­jen­de grad er iva­er­ksa­et­te­re og virk­som­hed­s­e­je­re. Der­for svin­ger fa­mi­li­er­nes for­mu­er i takt med virk­som­he­der­nes va­er­di, der ud­vik­ler sig me­get lig med ak­tie­mar­ke­dets kur­ser.

»Når virk­som­he­der er in­de i en po­si­tiv ud­vik­ling, kan de jo fo­re­ta­ge nog­le gan­ske mar­kan­te va­er­di­hop, der sam­ti­dig i en el­ler an­den grad af­spej­ler ak­tie­mar­ke­dets ud­vik­ling, hvor der har va­e­ret gan­ske be­ty­de­li­ge kurs­stig­nin­ger i de se­ne­re år,« si­ger Ej­lif Tho­ma­sen.

Over tid har der va­e­ret en del ud­skift­nin­ger på li­sten, selv om der selv­føl­ge­lig er man­ge gen­gan­ge­re. Før fi­nanskri­sen var der ek­sem­pel­vis fle­re ejen­doms­spe­ku­lan­ter på ri­ge­li­sten med for­mu­er, der var op­gjort i mil­li­ar­der af kro­ner, men de for­svandt ef­ter 2008.

»I øje­blik­ket er li­sten pra­e­get af fa­mi­li­er, der tje­ner pen­ge på pro­duk­tion og han­del, men tid­li­ge­re har der va­e­ret an­dre for­ret­nings­om­rå­der, der var frem­me. Ek­sem­pel­vis har man bå­de set en ejen­doms­pe­ri­o­de og en it-pe­ri­o­de, men det pra­e­ger ik­ke li­sten sa­er­lig me­get nu,« si­ger Ej­lif Tho­ma­sen.

Når Dan­marks ri­ge­ste fa­mi­li­er i lø­bet af de se­ne­re år har for­må­et at få de­res for­mue til at vok­se i et hø­je­re tem­po end gen­nem­snits­dan­ske­ren, ha­en­ger det og­så sam­men med, at fa­mi­li­er­ne har lø­bet en til­sva­ren­de stør­re ri­si­ko end gen­nem­snit­tet, vur­de­rer Las Ol­sen.

»I sto­re tra­ek kan man si­ge, at jo me­re ri­si­ka­bel en in­ve­ste­ring man har haft i den her pe­ri­o­de, de­sto stør­re af­kast har man og­så haft. Nor­malt vil der va­e­re en ten­dens til, at folk med en stor for­mue og­så har in­ve­ste­ret i me­re ri­si­kab­le ak­ti­ver som f.eks. de virk­som­he­der, de ejer,« si­ger Las Ol­sen. Ma­gre år i ven­te Men selv om de se­ne­ste syv år har va­e­ret pra­e­get af gan­ske kraf­ti­ge va­er­di­stig­nin­ger for virk­som­he­der og de fi­nan­si­el­le mar­ke­der, så er der grund til at tro, at de na­e­ste syv bli­ver me­re ma­gre, på­pe­ger Las Ol­sen.

»Jeg sy­nes, det er va­erd at un­der­stre­ge, at man må for­ven­te la­ve­re af­kast i frem­ti­den, end vi har set hi­sto­risk. For nu står vi med me­get la­ve ren­te­ni­veau­er, vi har ren­ter helt op til ti år, som er stort set nul. Det vil si­ge, at hvis man over­ho­ve­det skal ha­ve et af­kast frem­over, så er man nødt til at lø­be en ri­si­ko,« si­ger Las Ol­sen.

ARKIVFOTO: CLAUS BJØRN LAR­SEN

Le­go-fa­mi­li­en med Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen i spid­sen top­per og­så i 2015 li­sten over de ri­ge­ste her­hjem­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.