Bruun Ras­mus­sen­top fri­fin­des for kunstsvin­del

BT - - NYHEDER -

Sig­tel­sen fra­fal­der. Så­dan lød dom­men i går, man­dag, da en op­sigtsva­ek­ken­de sag om kunstsvin­del blev af­slut­tet.

Doms­af­si­gel­sen fandt sted i Kø­ben­havns By­ret, og det blev en­den på en rets­sag, som i fle­re må­ne­der har op­ta­get me­di­er­ne. Den sto­re op­ma­er­k­som­hed skyl­des isa­er, at to af de tre ho­ved­per­so­ner er tid­li­ge­re di­rek­tø­rer i auk­tions­fir­ma­et Bruun Ras­mus­sen.

Den ene, Claus Poul­sen, har va­e­ret adm. di­rek­tør gen­nem 20 år. Den an­den, Tho­mas Høiland, var fri­ma­er­ke- og mønt­di­rek­tør i Bruun Ras­mus­sen frem til 2013.

Sam­men med en tred­je rig­mand var de til­talt for kunstsvin­del. Om­drej­nings­punk­tet i sa­gen var en lil­le ko­pi af Rodins bron­zeskul­p­tur ’Grub­le­ren’, som de tre ma­end iføl­ge an­kla­ge­ren hav­de for­søgt at sa­el­ge til det en­gel­ske auk­tions­hus Chri­stie’s – vel­vi­den­de at det var en ko­pi.

Al­le tre ma­end na­eg­te­de sig skyl­di­ge i til­ta­len og blev ef­ter en lang rets­sag fri­fun­det. Iføl­ge dom­me­ren var der ik­ke be­vis for, at de hav­de plan­lagt at sa­el­ge den 37 cen­ti­me­ter hø­je skul­p­tur, da de kon­tak­te­de det en­gel­ske auk­tions­hus, men der­i­mod blot at de vil­le ha­ve skul­p­tu­ren vur­de­ret.

»Vi er rig­tig gla­de for dom­men, men jeg er be­stemt ik­ke forun­dret. Doms­af­si­gel­sen for­løb, pra­e­cis som vi hav­de for­ven­tet. Der har på in­tet tids­punkt va­e­ret hold i sa­gen, og det er en skan­da­le, at sa­gen over­ho­ve­det er ble­vet ført,« si­ger for­svar­sad­vo­kat Hen­rik Høp­ner ef­ter fri­fin­del­sen.

Ho­ved­per­so­nen – ’Grub­ler’ko­pi­en – er mid­ler­ti­digt kon­fi­ske­ret, men vil bli­ve ud­le­ve­ret til rig­man­den, hvis han ac­cep­te­rer, at den bli­ver ma­er­ket, så in­gen vil va­e­re i tvivl om, at det er en ko­pi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.