Rig­mand svi­ner mil­li­ar­da­e­rer

BT - - NYHEDER -

PEN­GE Det si­ger han til on­li­ne-me­di­et Col­lecti­ve Hub.

»Jeg sy­nes, det er sør­ge­ligt, når folk tje­ner en mas­se pen­ge, og det så kun hand­ler om at ha­ve den stør­ste båd, den stør­ste bil el­ler det stør­ste fly. Hvis ba­re de indså, at lyk­ke kom­mer fra men­ne­sker, fra fa­mi­lie og ven­ner,« si­ger Ri­chard Bran­son i in­ter­viewet.

I in­ter­viewet kom­mer den bri­ti­ske mil­li­ar­da­er blandt an­det ind på fod­bold­klub­ben Chel­seas ejer, den sten­ri­ge rus­ser Ro­man Abram­ovich, som han bru­ger som ek­sem­pel på mil­lar­da­e­rer­nes over­for­brug.

»Et el­ler to styk­ker le­ge­tøj er ok, men ik­ke på den må­de som ham, der ejer Chel­sea. Han har seks gi­gan­ti­ske ya­ch­ter, og man ta­en­ker ’hvil­ket spild af pen­ge’. Han kun­ne aen­dre så man­ge men­ne­skers liv, hvis han brug­te si­ne pen­ge or­dent­ligt,« si­ger Ri­chard Bran­son.

Den rus­si­ske fod­bold­klu­be­jers seks luksu­sy­a­ch­ter har en va­er­di på me­re end 15 mil­li­ar­der kro­ner.

Ri­chard Bran­son har brugt ad­skil­li­ge mil­li­ar­der på for­skel­li­ge godt­gø­ren­de for­mål som mil­jø, ho­mo­seksu­el­les ret­tig­he­der, dy­re­liv og ud­dan­nel­se i ulan­de.

Den ka­ris­ma­ti­ske bri­ti­ske rig­mand har vun­det fle­re pri­ser for sit godt­gø­ren­de ar­bej­de, her­i­blandt fle­re fra FN.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.