Så­dan får du de bedste frug­ter

BT - - NYHEDER -

GU­I­DE Et saf­tigt styk­ke vand­me­lon el­ler ana­nas er po­pu­la­ert i som­mer­var­men. Men man­ge af os er på her­rens mark, når vi skal va­el­ge li­ge net­op dén frugt i su­per­mar­ke­det, der ik­ke skuf­fer, når vi er kom­met hjem. Men der er fak­tisk no­get, du kan gø­re for at und­gå at kom­me hjem med dår­lig frugt og grønt i ind­købspo­sen, forta­el­ler Mar­tin Ras­mus­sen, der har va­e­ret kok i 17 år.

For det før­ste er det godt at gå ef­ter frugt og grønt, som det er sa­e­son for.

»Om som­me­ren er det pri­ma­ert ba­er, der er go­de. Når vi kom­mer til au­gust er ae­b­ler, pa­e­rer og kva­e­der i sa­e­son,« si­ger Mar­tin Ras­mus­sen.

Der­for er det nu, at du skal kø­be jord­ba­er, hvis du vil ha­ve dem, når de er bedst.

Ekso­ti­ske frug­ter som me­lo­ner og ana­nas er til gen­ga­eld ik­ke på sam­me må­de sa­e­son­be­tin­ge­de, da de im­por­te­res fra sy­d­eu­ro­pa­ei­ske lan­de. Men man kan al­li­ge­vel godt se, om f.eks. en me­lon er god:

»En vand­me­lon skal va­e­re tung, og den skal ly­de hul, når man ban­ker på den. Selv om en vand­me­lon er gul i skal­len, kan den sta­dig godt va­e­re frisk, da den mu­lig­vis ba­re har lig­get på jor­den el­ler har få­et for me­get sol på den ene si­de,« si­ger Mar­tin Ras­mus­sen.

Hvis du vil va­e­re sik­ker på at kø­be frugt, der kan hol­de til at lig­ge et par da­ge i frugt­kur­ven, skal du først un­der­sø­ge frug­ten, forta­el­ler Mi­cha­el René, som er lek­tor i fø­de­va­re­vi­den­skab ved Pro­duk­tions­højsko­len Me­tro­pol.

»Det er for ek­sem­pel va­erd at un­der­sø­ge, om frug­ten har bru­ne plet­ter, in­den den ry­ger i ind­købs­kur­ven. Stødt frugt oxi­de­rer of­te hur­ti­ge­re og bli­ver der­for hur­ti­ge­re dår­lig,« forta­el­ler Mi­cha­el René. Avo­ca­do mod­ner med ae­b­ler Det kan og­så ha­ve ind­fly­del­se på mod­nings­pro­ces­sen, hvor­dan du op­be­va­rer din frugt, på­pe­ger han.

No­get frugt og grønt – f.eks. avo­ca­do – in­de­hol­der mod­nings­hor­monet et­hy­len, som gør, at avo­ca­do­en mod­ner hur­ti­ge­re, hvis den lig­ger ta­et på an­det frugt – ek­sem­pel­vis ae­b­ler.

Er du i tvivl om, hvor­vidt avo­ca­do­en er mo­den nok til gu­a­ca­mo­le el­ler lig­nen­de, kan du tryk­ke let i top­pen på den, hvor stil­ken har sid­det. Hvis den er blød uden at va­e­re smør­blød, er den god. Ana­nas: Top­pen skal helst va­e­re grøn og ik­ke brun, da det be­ty­der, at den er fyldt med va­e­ske. Skal­len må hel­ler ik­ke va­e­re brun og blød – så er den ble­vet over­moden. Ba­nan: Når en ba­nan er over­så­et med bru­ne plet­ter, er den fuld­mo­den og spi­se­lig, hvis skra­el­len fø­les fast ved et let tryk. Et tegn på over­moden­hed er, når stil­ken skrum­per ind og beg­ge en­der bli­ver sor­te. Mango: Med mango­er er det en smags­sag. Jo blø­de­re en mango er, de­sto sø­de­re er den. En sten­hård mango er ik­ke at fo­re­tra­ek­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.